Newsletter impulz

Vážení čitatelia,
vitajte na stránkach newslettera Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove s názvom Impulz. Radi by sme Vám prostredníctvom nového komunikačného kanála prinášali informácie o dianí v škole zo života študentov a pedagógov školy, práce vedenia školy, metodických útvarov, Združenia rodičov SPŠE, o.z., Rady školy, Žiackej rady, ale aj informácie zo života školského internátu. Jednoducho v newsletteri Impulz máte možnosť dostať od nás prehľad o dôležitých akciách a udalostiach školy. Hlavným komunikačným a informačným centrom školy je stále web stránka www.spse-po.sk, ktorá umožňuje rýchle a efektívne zdieľanie informácií. Budeme radi, ak sa web stránka a newsletter Impulz skutočne stanú „srdcom“ elektrikárskej komunity a priblížia Vám najnovšie udalosti. Zároveň Vám týmto dávame možnosť spolupodieľať sa na tvorbe newslettera. Privítame preto akékoľvek Vaše návrhy na témy. Newsletter bude vychádzať s mesačnou periodicitou počas školského roka a bude distribuovaný elektronickou poštou a prostredníctvom portálu školy.
Ing. Slavomír Kožár
 

Školský rok 2009/2010 - 57. rok školy

Dva mesiace prázdnin plné oddychu, nezabudnuteľných zážitkov sú za nami. Verím, že každý z Vás nabral dostatok energie a je plný entuziazmu do naberania ďalších vedomostí v novom školskom roku 2009/2010, ktorý sa práve začína, a otvára 57. kapitolu v histórií školy. Na Vás, žiakov našej školy čakajú náročné ciele s náročnejším učivom. Očakávam od Vás aktívny prístup vo vyučovaní, ale aj mimo neho a tiež veľkú dávku zvedavosti a túžby po poznaní. Zapájajte sa do rôznych aktivít, ktoré sú na škole, aj mimo nej. Ukážte, ako viete využiť vedomosti, ktoré ste v predchádzajúcich rokoch získali. V dnešnom uponáhľanom svete je dôležité uvedomiť si, že nie to, čo mám, ale to, čo viem je mojím bohatstvom. Preto využite každú chvíľku na to, aby ste získali čo najviac vedomostí a naučili sa ich využívať v každodennom živote, aby ste sa stali bohatými zvnútra, lebo to Vám nikto nevezme. Pri tejto príležitosti by som rád poďakoval pedagógom za ich každodenné úsilie, vytrvalosť, dosiahnuté výsledky, úspechy, obetavú a neľahkú prácu pri výchove a vzdelávaní mladých ľudí. Aj v ostatnom školskom roku škola aktívne spolupracovala s firmami. Rád by som sa poďakoval majiteľom, zástupcom, či manažérom týchto firiem za neformálny prístup pri prepájaní teórie s praxou, ako aj za cenné sponzorské dary. Želám Vám, milí žiaci, kolegovia a ostatní zamestnanci školy veľa zdaru do našej spoločnej práce v nadchádzajúcom školskom roku 2009/2010. Začnime ho od istoty, a tou je viera vo vlastné sily.
Ing. Slavomír Kožár
 

INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE - nový študijný odbor

MŠ SR v rámci projektu experimentálneho overovania nového obsahu a foriem odborného vzdelávania schválilo pod číslom 2694 6 dňa 1.4.2009 študijný odbor INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE. Jedná z piatich škôl na Slovensku, ktorá bude tento experiment overovať počas štvorročného obdobia je aj naša. Tento odbor vznikol ako odpoveď na mnohé stretnutia so spoločnosťami, či osobnosťami podnikajúcimi na Slovensku v oblasti IT, kde bol definovaný nedostatok absolventov s odbornými vedomosťami a zručnosťami v serverových a sieťových technológiach, operačných systémoch, databázach ale aj v programovaní, či softvérových aplikáciach. Absolvent tohto študijného odboru nadobudne vedomosti zo: Už od 1. ročníka sa od študentov vyžaduje schopnosť samostatného štúdia odborných textov v anglickom jazyku. Absolventi sa môžu uplatniť v servisných a obchodných spoločnostiach, ako správcovia počítačových sietí a uzlov, ako programátori, alebo ako systémoví IT dizajnéri. Vedomosti absolventa ho predurčujú v pokračovaní v štúdiu na vysokej škole hlavne v IT sektore.
Ing. Slavomír Kožár
 

Rekonštrukcia objektu školy a školského internátu

Na základe uznesení zastupiteľstva PSK boli škole pridelené finančné prostriedky z Európskej investičnej banky - fáza II, pre investičnú akciu v rámci kapitálových výdavkov PSK pod názvom „Rekonštrukcia objektu školy a domova mládeže“ v celkovom objeme 482 202 eur. V rámci rekonštrukcie realizovanej v termíne od 28.8.2008 do 31.8.2009 boli vykonané tieto práce: Realizáciou investičnej akcie sme dosiahli: Touto investičnou akciou sme postúpili o ďalší krok, tejto akcii predchádzala v roku 2007 výmena kotlov v kotolni školy, pri napĺňaní záverov energetického auditu. Táto rekonštrukcia určite prispeje k podstatnému znižovaniu spotreby plynu, čo sa pozitívne prejaví na finančnom zabezpečení výchovno - vzdelávacieho procesu.
Mgr. Václav Vystavěl
 

...VYŠIEL Z NAŠICH RADOV...

Jedným z úspešných absolventov, či zamestnancov našej školy, je aj bývalý stredoškolský učiteľ Ing. Ján Molnár. Aj keď mal študentov a svoju prácu rád, rozhodol sa presadiť sa aj na poli praktického života. Zo školy odišiel v roku 1984 a uplatnil sa ako energetik v hydinárskom závode v Šalgoviku. Neskôr sa stal vedúcim technického oddelenia a nakoniec technickým námestníkom na podnikovom riaditeľstve HŠM. Prešov.

IMPULZ: Akým smerom sa uberal Váš profesionálny život po odchode z učiteľských radov?
J. MOLNÁR: Krátko po revolúcii som odišiel na skusy do USA, už ako spolumajiteľ súkromnej akciovej spoločnosti. A keďže som správny elektrikár, aj moja životná dráha sa najprv podobala skôr sinusovke ako priamočiaremu rastu. Popri úspechoch prichádzali aj horšie obdobia a sklamania z novokonštituovaného podnikateľského prostredia. Tvrdé príučky ma však ešte viac posilnili a motivovali ma k ďalšiemu podnikaniu. A napokon prišli aj menšie či väčšie úspechy, začiatky podnikania v servise elektronických prístrojov, výrobe svetelných reklám a obchodnej činnosti sa striedali s potravinárstvom a stavebníctvom vo firme HELIOTRONIK, s.r.o. Prešov.

IMPULZ: Vaše záujmy sa úzko dotýkajú aj automobilového priemyslu. Aké výrazné úspechy ste v tejto oblasti dosiahli?
J. MOLNÁR: Úspechy prišli predovšetkým v predaji a servise motorových vozidiel, kde fungujem ako oblastný zástupca značiek Hyundai, Mazda, Mercedes Benz. V súčasnosti som konateľom firiem zastupujúcich značky Hyundai, Mercedes Benz a MAN, pričom nosným programom týchto firiem je najmä servis nákladných a úžitkových vozidiel.

IMPULZ: Vaša spoločnosť ADLEN, s.r.o. Prešov sa v súčasnosti podieľa na viacerých atraktívnych projektoch. Môžete nám k tomu niečo bližšie povedať?
J. MOLNÁR: Keďže orientácia na jeden druh činnosti prináša veľké riziko, rozšíril som svoju činnosť aj na realitno-investičné aktivity. Spoločnosť ADLEN, s.r.o. Prešov developersky pripravila zónu rodinných domov Tichá Dolina v Prešove, ktorá je jednou z najkrajších lokalít na bývanie v celom regióne. Firma ADLEN, s.r.o. v súčasnosti pracuje na rekonštrukcií Bizniscentra Solivar, pripravuje viacero zaujímavých developerských projektov a som aj spolumajiteľom firmy SALMOTHERM-Invest, s.r.o. so sídlom vo Vrbove pri Kežmarku, ktorá prevádzkuje moderný geotermálny park. Moderný preto, že iba pred niekoľkými týždňami bolo klasické termálne kúpalisko značne zrekonštruované a celoročná prevádzka poskytuje zaujímavé rozptýlenie a rekreáciu pre obyvateľov východného Slovenska, či iných regiónov.

Ani tento výpočet doterajších úspechov však nemusí byť konečný. Veríme, že pri ďalšom pozastavení sa nad úspechmi nášho kolegu pribudnú rovnako zaujímavé aktivity.
redakcia
 

Krúžková činnosť

Aj v tomto školskom roku si prevzali žiaci vzdelávací poukaz, ktorý reprezentuje osobitný štátny finančný príspevok na ich záujmové vzdelávanie na školský rok. Každý žiak mohol vzdelávací poukaz do stanoveného termínu odovzdať niektorej škole, školskému klubu detí, centru voľného času alebo inému školskému zariadeniu, ktoré mu bude v tomto školskom roku záujmové vzdelávanie poskytovať. Vzdelávacím poukazom sú takto preferovaní poskytovatelia záujmového vzdelávania, ktorí získajú navyše finančný príspevok zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít, ktoré žiakom poskytujú. Veríme, že záujmové vzdelávanie poskytované formou rôznych krúžkov v škole bude pre žiakov aj v tomto školskom roku vítanou formou naplnenia ich voľného času.

SPŠE Prešov v školskom roku 2009/2010 vydala 575 vzdelávacích poukazov, z toho 554 ich prijala. Za prejavenú dôveru ďakujeme žiakom aj ich rodičom. V školskom roku 2009/2010 bolo otvorených 18 krúžkov, z toho 1 krúžok pre žiakov ubytovaných v školskom internáte:

odborné krúžky: VYT plus , klub internetový, klub Bitland, krúžok praktickej elektroniky, krúžok elektroniky, CISCO – sieťové technológie, krúžok riadenia pomocou PLC, krúžok digitálneho fotografovania

ekonomické krúžky: krúžok účtovníctva, krúžok personalistiky a korešpondencie,

jazykové krúžky: slovenský jazyk a literatúra pre pokročilých, anglický jazyk pre začiatočníkov,

športové krúžky: basketbalový krúžok, volejbalový krúžok, futbalový krúžok, krúžok kondičného posilňovania, krúžok stolného tenisu, krúžok šachu, krúžok florbalu

krúžky pre žiakov SPŠE Prešov ubytovaných v Školskom internáte: krúžok posilňovania

Krúžková činnosť začína od 1.10.2009.
Ing. Juraj Budiš
 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Podľa vyhlášky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách forma praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky môže byť per študentov školy v podobe:
Práve obhajoba vlastného projektu ako formy praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa bude v tomto školskom roku venovať zvláštna pozornosť. Maturanti si môžu vybrať jednu z tém, ktorú zadajú vyučujúci odborných predmetov alebo prídu s vlastným návrhom témy. Predpokladá sa, že sa študent s danou témou zúčastní na súťažných prehliadkach, napr. na SOČ, SYGA a pod. Témy pre jednotlivé ročníky sú zverejnené na web stránke školy v časti virtuálna škola. Študent v určenom termíne obháji pred komisiou svoj projekt podľa povahy projektu na funkčnom zariadení, funkčnom prototype, funkčnom softvéri alebo prostredníctvom PC prezentácií, ... Počet tém na vlastný projekt nie je konečný. Ak niekoho z Vás daná forma oslovila, je tu možnosť po konzultácii s vyučujúcim profilujúcich predmetov do konca októbra 2009 rozšíriť počet tém.
Ing. Slavomír Kožár
 

Rozšírenie vybavenia CISCO učebne

Vďaka pomoci SAPTU (Spoločnosť Absolventov a Priateľov Technickej Univerzity v Košiciach neinvestičný fond), ktorá schválila našu žiadosť o podporu pri nákupe zariadení, sa nám aj tento školský rok podarilo rozšíriť technické vybavenie učebne CISCO zameranej na výučbu sieťových technológií. Konkrétne sú to 3 smerovače Cisco 2801, 3 rozširujúce karty HWIC 2x Async, 3 prepínače Catalyst 2960 a 2 WiFi smerovače Lynksys v celkovej hodnote viac ako 5 000 €. Príspevok SAPTU tvorí dve tretiny a škola sa podieľa na financovaní chýbajúcou tretinou nákladov. Vzájomná spolupráca sa úspešne rozvíja už niekoľko rokov, vďaka čomu je učebňa CISCO vybavená na výučbu programu Network Academy na úrovni CCNA. Aj preto sa SPŠE môže pochváliť dvoma držiteľmi certifikátu CCNA z radov študentov. V uplynulom školskom roku sa prvým nositeľom stal Michal Áron z bývalej 4.D. Začiatkom septembra úspešne absolvoval túto skúšku a získal certifikát aj Richard Chomjak zo IV.E. Obom srdečne blahoželáme.
Ing. Martin Vujčík