Pozvánka na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Pozývame žiakov základných škôl a ich rodičov, výchovných poradcov a širokú verejnosť na DNI OTVORENÝCH DVERÍ SPŠ elektrotechnickej Prešov, ktoré sa budú konať:Čo ponúkame ?
Vážení rodičia!
Využite možnosť a príďte sa osobne presvedčiť o podmienkach štúdia na našej škole.
Tešíme sa na Vašu návštevu!
Ing. Judita Sakáčová

Vychovávame pre život, vzdelávame pre prax a Vašu budúcu kariéru

Trh si pýta informatikov aj ekonómov, alebo Zlá voľba = veľké straty. To sú nadpisy článkov v médiách, ktoré sa snažia informovať verejnosť a tým uľahčiť rozhodovanie pre mladých ľudí pri výbere ďalšieho štúdia na stredných, či vysokých školách. Riešením pre Vás môže byť štúdium na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie práve v elektrotechnike, informatike a v ekonómií viac ako 57 rokov, prostredníctvom školských vzdelávacích programov:
  • 2675 6 Elektrotechnika
  • 2694 6 Informačné a sieťové technológie
  • 3917 6 03 Technické a informatické služby v elektrotechnike

1. ELEKTROTECHNIKA

Učivo prvých dvoch ročníkov je okrem spoločenskovedných a prírodovedných predmetov orientované na základné poznatky z elektrotechniky, elektroniky, strojníctva a na praktické cvičenia v dielňach. Veľký dôraz sa kladie na štvorročný predmet výpočtová technika, v ktorom žiaci získavajú základné zručnosti v obsluhe PC, v práci s aplikačným softvérom, v programovaní v jazyku C a vo využívaní možností INTERNETU. Voliteľné predmety v 3. a 4. ročníku dávajú žiakovi možnosť získať vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon povolania v jednej z nasledujúcich oblastí:

a) oblasť ELEKTROENERGETIKY
Žiaci nadobudnú vedomosti o spôsobe získavania elektrickej energie, prenosu, rozvodu a vyžitia elektrickej energie. Konkrétne ide o elektrárne, vedenia, rozvodne, dispečingy, elektrické inštalácie a rozvádzače. Absolventi sa uplatnia v technických, projekčných, investičných, montážnych, rozvodných a prevádzkových firmách, alebo v energetických dispečingoch. Ďalej sa uplatnia ako energetici vo firmách a inštitúciách.

b) oblasť PRIEMYSELNEJ INFORMATIKY
Komplexná mechanizácia, automatizácia a robotizácia sú novodobé smery vývoja techniky. Cieľom je pripraviť absolventov na tento vývoj a osvojiť si princípy automatizovaného riadenia, aby potom tieto správne využili v rôznych oblastiach priemyslu a bežného života. Žiaci sa bližšie venujú štúdiu najmä prvkov, modulov, prístrojov a systémov priemyselnej informatiky a softvérových riešení problémov automatizácie. Absolventi sa uplatnia hlavne ako stredné technické kádre v oblasti výroby, prevádzkovania, údržby a softvérovej údržby moderných zariadení priemyselnej informatiky.

c) oblasť POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMOV
Učivo poskytuje žiakom vedomosti o funkcii a konštrukcii PC systémov s dôrazom na spoluprácu v PC sieťach. Žiaci získavajú schopnosti a zručnosti pri technickej obsluhe, hardvérovej a softvérovej a konfigurácii PC systémov. Žiak získa zručnosti v obsluhe, testovaní a diagnostikovaní PC systémov. Počnúc tretím ročníkom sa od študentov vyžaduje schopnosť samostatného štúdia odborných textov v anglickom jazyku. Absolventi sa môžu uplatniť ako správcovia PC systémov a programátori, alebo v servisných a obchodných firmách.

d) oblasť TELEKOMUNIKAČNEJ TECHNIKY
Cieľom výučby je získať prehľad o základných zariadeniach používaných v IKT. Pozornosť sa venuje aj telekomunikačným systémom: telefón, rozhlas, televízia, satelitné systémy. Žiaci navrhujú, realizujú, merajú a hodnotia základné elektronické zariadenia z IKT a spracovávajú technickú dokumentáciu so silnou podporou výpočtovej techniky. Absolventi sa uplatnia v konštrukčných, výrobných, servisných, prevádzkových a obchodných firmách.

2. INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE

Študijný odbor IST vznikol na podnet subjektov, ktoré podnikajú na Slovensku v oblasti IT. Odbor IST je riešením problému nedostatku absolventov s odbornými vedomosťami a zručnosťami v oblasti operačných systémov, serverových a sieťových technológií, databáz, ale aj v PC architektúrach, programovaní a softvérových aplikáciách. Práve preto je tento študijný odbor určený pre tých, ktorí sa v budúcnosti chcú venovať moderným IT. Zručnosti a vedomosti nadobudnuté počas štúdia môžu byť overené priemyselnými certifikátmi. Už od 1. ročníka sa kladie dôraz na schopnosť samostatného štúdia odborných textov v anglickom jazyku. Absolventi nájdu uplatnenie v servisných a obchodných spoločnostiach ako PC analytici, správcovia PC systémov, PC serverov a dôležitých PC uzlov, či ako programátori databáz, web aplikácií alebo softvérových aplikácií v jazyku C, JAVA a podobne.

3. TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY V ELEKTROTECHNIKE

Študijný odbor TIS je zameraný na zvládnutie učiva ekonomiky, účtovníctva, manažérstva, strojopisu a práce s PC. Okrem ekonomickej orientácie, ktorá vychádza z podobných základov ako obchodné akadémie, získava žiak orientáciu aj v slaboprúdovej a silnoprúdovej elektrotechnike. Dôraz sa kladie na štvorročný predmet informatika a výpočtová technika, v ktorom žiaci získavajú základné zručnosti v obsluhe PC, v práci so softvérovými produktmi kancelárskeho balíka OFFICE pracujúcimi pod OS WINDOWS a ekonomického softvéru. Absolvent tohto študijného odboru je kvalifikovaný zamestnanec schopný samostatne vykonávať práce asistenta technickohospodárskych zamestnancov v priemyselných odvetviach a odboroch národného hospodárstva v súkromnom i štátnom sektore.


Ing. Slavomír Kožár

Vianoce 2009

Každý rok sa opakuje približne ten istý scenár. Podstatná časť žiakov a učiteľov našej školy sa teší na to, že posledný deň pred vianočnými prázdninami sa tradičné neučí. Všetci vedia , že v telocvični školy sa uskutoční vianočná besiedka.

Aby sa toto všetko mohlo udiať, musí existovať mala skupina nadšencov, ktorí v sebe našli dostatočnú mieru invencie a odvahy. Z množiny, ktorú tvorí viac ako päťsto žiakov, sa museli nájsť ti, ktorí sa nebáli predstúpiť so svojou kožou pred nekompromisné publikum tvorené učiteľmi a spolužiakmi.

K tomu všetkému treba prirátať týždne nácviku, pri ktorom účinkujúci museli dobrovoľne obetovať svoj voľný čas.

A výsledok? Ten je vždy priamo úmerný množstvu vynaloženej energie. Moderátori, ktorými boli Lucia Mruzová a Slavomír Kožár, zaujali svojou bezprostrednosťou. Prejavili aj zmysel pre improvizáciu, pretože museli komunikovať s ocenenými učiteľmi a žiakom, ktorí získali ocenenie SPEŠAR 2009. Mini spevácky súbor, ktorí tvorili chlapci z II. C triedy, po niekoľkých týždňoch sústredeného nácviku, chlapskými hlasmi dokázali odspievať paródie, ktoré boli venované konkrétnym učiteľom a žiakom ocenených SPEŠAR-om 2009. Nesmieme zabudnúť na recesistické recitačné vystúpenie Kristiána Grepu a Ondreja Dzurnaka zo IV.F triedy. Veľký úspech v rámci vianočnej besiedky malo vystúpenie pani zástupkyne Ing. Judity Sakáčovej. Publikum jej zanietené rapovanie ocenilo nadšeným standingovation.

Druhá časť vianočnej besiedky sa taktiež niesla v duchu rokmi overeného postupu. Moderátori navodili atmosféru Vianoc, čas, v ktorom predovšetkým rezonujú priania všetkého dobrého, všetkým, ktorých máme radi. Pri tejto príležitosti, tak ako to tiež býva tradičné zvykom, sa žiakom a učiteľom prihovoril riaditeľ školy Ing. Slavomír Kožár Spoločné zaspievaná Tichá noc uzavrela program VIANOCE 2009.

Dúfame, že VIANOCE 2010 budú pripravovane s rovnakým nadšením, tvorivosťou a odvahou.

Mgr. Judita Kostelníková

Súťaž vyhlásená spoločnosťou VSE

Dňa 18. 12. 2009 sa uskutočnilo finále tímovej súťaže, ktorú vyhlásila spoločnosť VSE. Súťaž bola určená pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných škôl. Témou súťaže bolo zhotovenie modelu náhradného zdroja elektriny. Do súťaže sa za SPŠE Prešov zapojili dva trojčlenné tímy: Súťaž bola vyhlásená začiatkom novembra 2009 a zúčastnilo sa jej 17 tímov zo škôl v Prešove, Košiciach, Poprade, Humennom a Michalovciach. Finále súťaže sa uskutočnilo v priestoroch VSE a.s. na Mlynskej 31 v Košiciach. Každý tím mal vyčlenený čas na prezentáciu modelu, potom nasledovala skúška funkčnosti modelu a nakoniec otázky hodnotiacej komisie. Tímy museli poskytnúť projektovú dokumentáciu v elektronickej a papierovej forme pred začiatkom finále. Kritériami hodnotenia boli náročnosť technického riešenia, funkčnosť a dizajn modelu, úroveň prezentácie a projektovej dokumentácie. Ing. Jozef Harangozo

Spoločnosť Michala Bosáka

V jeden obyčajný decembrový deň, krátko pred Vianocami -17. 12. 2009 sme my, žiaci z III.F, s pani profesorkou Ing. Pastírovou využili možnosť prehliadnuť si výstavu v budove bývalej Americko-slovenskej banky v Prešove, ktorú ľudia dodnes volajú „Bosákova banka“.

Spoločnosť Michala Bosáka vznikla pri príležitosti 130. výročia narodenia Michala Bosáka, významnej osobnosti slovenských dejín v roku 1999.

Narodil sa 10. decembra 1869 v obci Okrúhle, ktorá sa nachádza v bývalej Šarišskej stolici (teraz okres Svidník) medzi mestami Giraltovce a Svidník. A ako 16 a pol ročný odchádzal do Ameriky s túžbou po novom a tajnom svete, kde sa ľahšie zarobí peniaz. Tam prišiel chudobný, ale svojou snahou, šikovnosťou a obchodným duchom sa stal vplyvnou osobnosťou. Bol čas, keď sa k menu Michal Bosák zároveň pripájalo – najbohatší Slovák.

Michal Bosák je jedinečná osobnosť slovenských, ale i amerických novodobých dejín. Dokázal veľmi vhodným spôsobom skĺbiť veľké materiálne a finančné bohatstvo so šľachetnou dušou, čestnosť a húževnatosť so skromnosťou.

Ako prezident FIRST NATIONAL BANK v Olyphante sa jeho podpis dostáva na 5, 10 a 20-dolárové bankovky, ktoré boli vydané 25. júna 1907.

Plány Michala Bosáka boli veľmi veľkorysé, a tak sa jeho banky a podniky rozrastali. Hodnota Bosákových podnikov sa v tom čase odhadovala až na 15 miliónov dolárov.

Chcel pomôcť aj československému obchodu a za týmto účelom 31. augusta 1920 vznikla Americko-slovenská banka. Sídlo mala v Bratislave a 12 filiálok bolo po celom Slovensku. Jedna z nich bola v Prešove. Michal Bosák taktiež budoval školy, opravoval kostoly a tým zanecháva trvalú pamiatku na seba.

Rozvoj a rozmach Bosákových bánk zastavila všeobecná hospodárska kríza. Americký bankový krach v rokoch 1929 – 1932 bol najväčším finančným krachom, aký dejiny hospodárskeho života poznajú.

V roku 1976 pri príležitosti dvestoročnice USA, Michala Bosáka zaradili medzi štrnásť najvýznamnejších Slovákov v amerických dejinách.

Bola to určite príjemná skúsenosť, dozvedieť sa o úspechoch, či živote tejto významnej osobnosti, v oblasti, ktorá je nám blízka. A možno niektorí z nás skúsia šťastie práve takouto cestou.

Kohanová Adriána, III.F

Vianočná kapustnica

Vianočnú atmosféru pripomínala len výzdoba mesta a ruch v obchodoch. Pre nás, učiteľov, to bolo obdobie, kedy každý chcel stihnúť dokončiť učivo tematického celku, či rýchlo otestovať vedomosti žiakov pred takmer trojtýždňovými prázdninami. Ani koncoročná inventarizácia nás nesklamala a neobišla nás.

Konečne prišla biela snehová nádielka a s ňou posledný deň vyučovania v tomto kalendárnom roku, 21. december 2009. O 15.00 definitívne padla posledná vyučovacia hodina a vianočná nálada navštívila aj nás, všetkých zamestnancov SPŠE v Prešove. Takmer všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci zasadli v školskej jedálni za slávnostne prestreté stoly. Po príhovore predsedu odborového zväzu Ing. Martina Vujčíka a riaditeľa školy Ing. Slavomíra Kožára sme si pochutnali na výbornej kapustnici, ktorú pre nás uvarili naši kolegovia Ing. Kollarčík, Ing. Vujčík a Ing. Kožár. Ďalšie menu len pripomínalo slávnostnú vianočnú večeru, typický zemiakový šalát a rezeň, rôznorodé zákusky od sponzorov - narodeninových oslávencov. K Vianociam patria aj darčeky, všetkých zamestnancov školy potešil balíček z produktov medu a členov OZ aj vianočné kolekcie s darčekovou poukážkou.

Bolo príjemné pozorovať priateľské rozhovory kolegov, ktorých neobmedzuje čas ani povinnosti. Dobrá nálada trvala do neskorých večerných hodín, veď na ďalší deň nás čakala iba Vianočná besiedka v škole. Vianočná kapustnica splnila svoj účel, priblížila nás k sebe navzájom a k Vianociam.

Mgr. Marta Kožárová