Exkurzia v PANASONIC Krompachy

Študenti tried III.B a III.F sa 13.5.2010 zúčastnili na exkurzii v Panasonic AVC Networks Slovakia v Krompachoch. Po privítaní nás rozdelili do dvoch väčších skupín. Jedna išla priamo do výrobnej haly a druha bola zoznamovaná prostredníctvom prezentácie so vznikom firmy Panasonic v Japonsku a so vznikom a vývojom firmy v Krompachoch.

Panasonic AVC Networks vznikol v roku 2000. Vyrábal plošné spoje do videorekordérov. Už o rok začal montovať videoprehrávače a videorekordéry, neskôr DVD rekordéry a kombirekordéry, čo je kombinácia DVD a videa. Pred dvoma rokmi v Krompachoch spúšťali výrobu Blu-ray prehrávačov. Prakticky celá produkcia ide na export. Najväčšími trhmi sú Nemecko a Veľká Británia. Panasonic AVC Networks Slovakia je jediným výrobným závodom na DVD, kombi a Blu-ray zariadenia v Európe.

Pred dvoma mesiacmi bola spustená výroba 3D Blu-ray prehrávačov pre celú Európu a Rusko. Na 3D prehrávačoch budú fungovať aj obyčajné DVD a Blu-ray tituly. Úspech 3D bude závisieť aj od ponuky titulov na prehrávanie. Panasonic vyrába aj 3D televízory – v českej Plzni.

Momentálne zamestnáva firma okolo 900 ľudí, pred krízou a počas sezóny – od leta do Vianoc – 1 200. Minulý rok vyprodukovali v Krompachoch okolo jedného milióna DVD a Blu-ray rekordérov a prehrávačov. Tento rok by mal počet narásť o pätinu.

Ďalej nás zoznamovali s organizáciou a výrobnými postupmi, ktoré sú realizované vo výrobnom procese. V poslednej časti sme sa zoznámili s produktmi, ktoré sa vyrábajú v Krompachoch aj s ukážkou 3D technológie na 3D TV.

Skupina, ktorá išla do výrobnej haly bola rozdelená ešte na dve polovice a obidve boli zoznamované priamo s procesom výroby na výrobných linkách, kde sa na začiatku vkladali plošné spoje a na ich konci boli hotové výrobky zabalené na expedíciu.

Na plošne spoje boli najprv osadzované vodivé prepojky. Na ďalšom pracovisku automaty osadzovali veľké súčiastky, ďalej sa osadzovali SMD súčiastky pomocou lepidla a na záver bolo pracovisko na pájkovanie pomocou cínovej vlny. Na inej linke sme videli, ako sa nanáša spájkovacia pasta na plošný spoj pomocou masky a následne sa tam umiestňujú SMD súčiastky a v peciach prebieha samotné spájkovanie. Na ďalšom pracovisku sa ručne osadzovali a spájkovali veľké súčiastky. Nasledovala montáž, kompletovanie a nastavovanie zariadenia. Na záver boli zariadenia balené spolu s dodanou dokumentáciou. V celom priebehu výroby je každé zariadenie mnohonásobne kontrolované a premeriavané, aby sa minimalizovali chyby, a aby každý výrobok bol v maximálnej kvalite.

Po absolvovaní prehliadky vo výrobnej hale sa obidve veľké skupiny vzájomné vymenili a priebeh exkurzie sa opakoval v opačných skupinách.

Exkurzia mala veľký prínos v tom, že študenti mali priamo na výrobných linkách možnosť zoznamovať sa s procesom výroby elektronických zariadení, s technologickými možnosťami, spôsobmi a postupmi pri príprave plošného spoja na osadzovanie súčiastkami, spôsobmi procesov osadzovania rôznych druhov súčiastok, ich spájkovaním a možnosťami kontrol a meraní v celom procese výroby.

V mene všetkých účastníkov exkurzie chcem poďakovať Ing. Hedvigovi za jeho ústretovosť a za jeho obsiahlu a výstižnú prezentáciu a výklad k organizácii a technológiám používaným v procese výroby.


Ing. František Moyzes

CERTIFIKÁT K SOFTVÉRU

Novinkou v tomto školskom roku bola možnosť získať certifikáty k ekonomickým softvérom OLYMP a OMEGA firmy KROS, a.s. v rámci praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, na krúžkoch Korešpondencie a personalistiky a Účtovníctva, prípadne študenti odboru TIS po úspešnom absolvovaní problematiky majú taktiež možnosť získať certifikáty k daným softvérom.

Dané certifikáty by mali byť bonusom "do života – praxe", prípadne môže mať motivačný charakter, môže mu pomôcť pri hľadaní práce, a pod.

Podmienkou získania certifikátov je vyriešiť súvislý záverečný príklad v danom programe minimálne na 75 %.

Získajte certifikáty aj v budúcom školskom roku!

Program OLYMP je profesionálny nástroj určený na výpočet miezd. Vďaka praktickému ovládaniu je práca s ním jednoduchá a pohodlná. V programe OLYMP hravo zvládnete výpočet miezd svojich zamestnancov, ako aj spracovanie odmien pre iné typy pracovných pomerov, napríklad dohodárov, štatutárov a spoločníkov. O každom zamestnancovi môžete viesť prehľadnú evidenciu s množstvom osobných a pracovných údajov. Silnou stránkou programu je veľký počet výstupných zostáv. Samozrejmosťou sú výkazy odovzdávané do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne ako aj na daňový úrad, pričom tieto výkazy je možné tlačiť aj do originálnych tlačív alebo zasielať elektronicky. Obsahuje množstvo praktických funkcií, medzi ktoré môžeme zaradiť: rozúčtovanie miezd na strediská a zákazky, tvorbu prevodných príkazov, export prevodných príkazov do domáceho bankovníctva, export do jednoduchého účtovníctva programu ALFA, export predkontácií pre podvojné účtovníctvo (napr. program OMEGA), export výkazov do Sociálnej poisťovne elektronickou poštou a iné.

Program OMEGA predstavuje komplexné riešenie pre Vašu firmu v oblasti vedenia účtovnej agendy podvojného účtovníctva, skladového hospodárstva, fakturácie, dlhodobého a krátkodobého majetku, cestovných príkazov, evidencie jázd a ostatných podporných evidencií. Dôraz je kladený na maximálne zjednodušenie práce užívateľa a samozrejme možnosť akýchkoľvek spätných opráv v jednotlivých moduloch programu.


Ing. Ljuba Krišová , Ing. Vladimíra Pastirová

Boli sme úspešní !!!

Žiadosť školy o nenávratný príspevok bola odporučená výberovou komisiou na schválenie s maximálnou výškou ... To bola prvá veta listu, ktorý prišiel 10.5.2010 z Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ. Nevedeli sme, či sa máme tešiť, či plakať. Plakať preto, lebo to bude veľmi náročná práca udržať všetky výdavky v rubrike oprávnené výdavky - to bude veľmi náročné a tešiť preto, lebo prídu nemalé finančné prostriedky, ktoré môžu výrazným spôsobom skvalitniť výučbu v overovaní experimentálneho študijnom odboru, pri zrode, ktorého bola škola. Práve preto sme sa 25.5.2010 zúčastnili pracovného stretnutia zástupcov úspešného žiadateľa, aby sme boli oboznámení s ďalším postupom pred uzavretím zmluvy o použití nenávratného finančného príspevku.

Charakteristika schváleného projektu:

Názov projektu:

Tvorba a implementácia inovatívneho programu informačné a sieťové technológie

Aktivity projektu:

 1. Podporiť kľúčové kompetencie žiakov v oblasti IT inovatívnou tvorbou a implementáciou školského vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie
  • Tvorba ŠkVP Informačné a sieťové technológie
  • Skvalitnenie edukačného procesu vytvorením nových učebníc
 2. Pripraviť pedagogických zamestnancov na nový obsah a formu vzdelávania tak, aby absolvent spĺňal požiadavky zamestnávateľov, prípadne ďalšieho vzdelávania
  • Zvýšenie odbornej kvalifikácie lektorov (pedagógov) školy
 3. Skvalitniť proces vzdelávania podporujúceho rozvoj vedomostnej spoločnosti prostredníctvom novovytvorených učebníc a inovácie didaktických učebných pomôcok
  • Dovybavenie odborných učební a laboratórií školy učebnými pomôckami
 4. Overiť obsah inovatívneho školského vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie
  • 4.1 Implementácia ŠkVP Informačné a sieťové technológie do výučby v príslušných ročníkoch
  • 4.2 Overenie jednotlivých segmentov odborného vzdelávania v praxi
Financovanie projektu:
Výška príspevku – 95%472 199,12 €
Vlastné zdroje – 5%24 852,59 €
Spolu497 051,71 €
Ing. Slavomír Kožár

Maturita 2010

V dňoch 17.5.2010 až 21.5.2010 študenti štvrtého ročníka predstúpili pred predmetové maturitné komisie, aby preukázali svoje znalosti získané počas štyroch rokov štúdia na našej škole.

Dosiahnuté výsledky:

predmetúroveňpočet študentovpočet známokpriemer
12345
ANJB11505446351412,08
ANJB21100001,00
NEJB16222002,00
SJL-1565538471602,15
TČOZ-1562836583222,64
PČOZ-1564036532702,43
MAT-8234399001,70

Žiaľ nie všetci boli úspešní. Opravnej maturitnej skúšky z anglického jazyka sa v septembri zúčastnia traja žiaci. Dvaja z nich musia skúšku opakovať z dôvodu nedosiahnutia požadovanej minimálnej percentuálnej úspešnosti v externej časti skúšok a tretí neuspel v ústnej časti skúšok.

Ďalší dvaja žiaci budú musieť predstúpiť opakovane pred maturitnú komisiu pre teoretickú časť odbornej zložky.

Na dobrovoľnú skúšku z matematiky sa na externú časť prihlásilo 111 žiakov. Nie všetci však našli dostatok síl aj na ústnej časti a od skúšky z matematiky odstúpili.

Maturitné komisie si mali možnosť vypočuť veľa pekných odpovedí. Pravdou však je, že vo viacerých prípadoch bolo potrebné prihliadať aj na výsledky dosiahnuté počas štúdia, pretože samotná ústna odpoveď bola veľmi poznačená trémou a nezodpovedala očakávaniu. Bola to iba tréma? Vytiahol si žiak tú jedinú „zlú“ otázku, alebo sa na maturity nepripravil poriadne? Pred takýmito neľahkými otázkami stojí komisia každý deň. Ďakujeme za odvedenú prácu všetkým skúšajúcim a našim absolventom prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu i zamestnaní.

Je nám ľúto, že žiaci nižších ročníkov využili možnosť zažiť na vlastnej koži atmosféru maturity iba v minimálnej miere. Bolo by dobré pozrieť ako to na maturite „beží“, a tak sa aj psychicky pripravovať na túto veľkú chvíľu v živote študenta.

Novinkou v tomto školskom roku bol pokus o zvýšenie počtu individuálnych prác, ktoré študenti obhajovali v rámci praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Vyučujúci odborných predmetov na popud pána riaditeľa Ing. Kožára vypísali témy, ktoré boli žiakom štvrtého ročníka ponúknuté na riešenie. To bolo inšpiráciou aj pre ďalších žiakov, ktorí predložili vlastné nápady. Riešitelia pracovali na svojich témach až do januára a s výsledkami svojej práce predstúpili na školskom kole SOČ. Tu bolo vidieť, že nie všetci si vedeli prácu rozvrhnúť rozumne. Porota si v mnohých prípadoch vypočula obhajobu zaujímavej a sľubnej práce, ktorá však ešte zďaleka nezodpovedala požiadavkám zadania. Keďže „v čase núdze“ sa študenti vedia vyburcovať k veľkým výkonom, v konečnom dôsledku väčšina riešiteľov svoju úlohu nakoniec zvládla. S obhajobou vlastného projektu pred maturitnú komisiu predstúpilo 44 žiakov. Úspešnú súťažnú prácu obhajoval víťaz celoštátneho kola súťaže ZENIT v elektronike Maximilián Tydor. Snažili sme sa, aby obhajoby prác prebiehali aj za prítomnosti žiakov tretieho ročníka, aby videli a počuli čo dokážu ich šikovní spolužiaci. Veľmi pekné prezentácie prác, suverénne vystupovanie riešiteľov a funkčné výrobky určite urobili učiteľom veľkú radosť. Musím však konštatovať, že do týchto projektov sa pustili aj žiaci, ktorí nestačili súčasne zvládať aj školské povinnosti štvrtáka. Je potrebné zvážiť, či nelimitovať uchádzačov o projekt študijnými výsledkami. Zvyšných 111 žiakov si vylosovalo v deň konania praktickej skúšky svoju komplexnú úlohu a pracovali na nej 8 hodín. Ako vidieť z tabuľky všetci žiaci štvrtého ročníka zvládli praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky úspešne.


Ing. Judita Sakáčová

Telovýchovno-športový kurz

V dňoch 24. až 28. mája 2010 sa uskutočnil telovýchovno-športový kurz žiakov I. ročníka. Zo 141 žiakov absolvovalo kurz 134 (91,19% z celkového počtu), na PN bolo 7 žiakov. Kurz bol zameraný na odstraňovanie plaveckej negramotnosti, naučiť neplavca plávať jedným plaveckým spôsobom, pripraviť plavcov pre pokračovanie v zdokonaľovacom plaveckom výcviku. Okrem spomenutého cieľa boli žiaci oboznámení s netradičnými športmi: bowling, squash, fitness, spinning, bualdering. Saunu a masáž mali ako relaxáciu, aby vedeli vo voľnom čase vhodne odpočívať.

Úlohy, ktoré vyplynuli z kurzu: odbúranie negatívnych emočných bariér, vytvorenie pozitívneho vzťahu k vodnému prostrediu a plávaniu, prispenie k upevneniu zdravia a rozvíjaniu zdatnosti boli splnené.

Najlepšiu dochádzku mali žiaci I.F triedy, a to 97,04% účasť, I.B triedy 93,33% účasť, I.A triedy 91,85% účasť.

Plávanie, 100m voľným štýlom:
1.miesto:Paronai Tomáš, I.A
2.miesto:Kaščák Patrik, I.B
3.miesto:Štofan Marko, I.B
Bowling:
l. miesto:Škvarko Michal, I.C - 132 bodov
2. miesto:Ivanisko Lukáš, I.B
Popovec Jakub I.A – 130 bodov
3. miesto:Dopirák Tomáš, I.B – 126 bodov

PaedDr. Eva Buzgová