Úspešní štvrtáci v Bratislave SYGA 2011

V školskom roku 2010/2011 Divízia Priemyselnej automatizácie a technológie pohonov vyhlásila už 8. ročník súťaže Siemens Young Generation Award (SYGA), ktorá je určená študentom stredných odborných škôl s elektrotechnickým zameraním. Ústrednou témou tohto ročníka bolo zefektívnenie výroby a úspora energie prostredníctvom automatizácie. Do ôsmeho ročníka súťaže SYGA sa zapojilo 54 študentov zo 14 škôl, ktorí prihlásili celkovo 27 projektov. Do finálového kola postúpilo 10 najlepších projektov. Okrem hlavnej ceny SYGA za najlepšie technologické riešenie boli udelené aj ďalšie štyri ocenenia:

Aj v tomto školskom roku sa študenti našej školy zapojili do spomínanej súťaže. V októbri začali pracovať v krúžku Programovanie pomocou PLC, kde sa učili programovať a vytvárať riadiace programy technologických procesov. Medzitým rozmýšľali nad zadaním svojho projektu v súlade s vyhlásenou témou firmy Siemens.

Úspešne boli dokončené štyri projekty: Peter Ondko (IV. D) a Marek Ižarík (IV. C)Riadenie manipulátora pomocou PLC
Roman Kuchár (IV. D) a Marek Polomský (IV. D)Riadenie parkoviska
Jozef Pazdič (IV. B)Riadenie osvetlenia skladových priestorov
Michal Jajčišin (IV. D) a Matúš Jurčišin (IV. D)Riadenie svetelnej križovatky, Riadenie garážových dverí.

Naša práca aj tohto roku bola úspešná. Do finále súťaže, ktoré sa konalo 14.4.2010 – 15.4.2010 sa dostal projekt žiakov Petra Ondka a Mareka Ižaríka.

15.4.2010 boli vyhlásené výsledky finálového kola v aule profesora Ľudovíta Kneppa FEI STU v Bratislave.

Naši žiaci získali 3.miesto, cenu Fakulty elektrotechniky a informatiky STU.

Súťaž Siemens Young Generation Award je príkladom úspešnej spolupráce škôl a súkromných firiem. Vďaka práci na konkrétnych projektoch pripravuje a motivuje stredoškolákov na prechod od teoretických vedomostí k potrebám praxe. Spoločnosť Siemens touto formou pomáha žiakom získavať odborné praktické skúsenosti z oblasti automatizovaných riešení, ktoré budú môcť využiť v priebehu svojej budúcej profesionálnej kariéry či počas štúdia na vysokej škole.

Práce vo finálovom kole:

SPŠ Nitra – Pneumatická triedička – 1.miesto
SOŠ Žilina – Projekt tepelná bariéra – 2.miesto
SPŠE Prešov – Ovládanie manipulátora pomocou PLC – 3.miesto
SOŠ Podbrezová – Meracie zariadenie dĺžky rúr – 4.miesto
SPŠ Poprad – Automatická prevádzka skokanského mostíka – 5.miesto
SPŠ Šaľa – Triediaca výrobná linka
SPŠ Kysucké Nové Mesto – Riadenie modelovej železnice
SPŠ Kysucké Nové Mesto – Mostový žeriav
SOŠ Michalovce – Dopravná križovatka riadená PLC
Ing. Mária Šandrejová

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci s E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. bola podpísaná dňa 29.3.2011. E.I.C. je inšpekčný orgán typu A, certifikačný orgán pre osoby a certifikačný orgán pre výrobky.

Zmluvné strany sa dohodli, že budú medzi sebou spolupracovať na báze dobrovoľnosti a vzájomnej prospešnosti, pričom cieľom ich spolupráce bude:

a)  podpora vzdelávacieho procesu na škole za účelom zaistenia a zlepšenia kvality

b)  návrh a realizácia spoločných projektov, ktoré prispejú k rozvoju odborných vedomostí a praktických zručnosti žiakov školy ako aj pedagógov školy. napr. súťaže, exkurzie, odborné praxe, odborné prezentácie pre žiakov a pedagógov školy

c)  koordinácia informačných a marketingových opatrení na podporu pozitívneho imidžu obidvoch zmluvných strán

d)  zabezpečenie dorastu pre potreby E.I.C.

E.I.C. poskytne grant pre certifikáciu elektrotechnikov žiakom školy študijného odboru elektrotechnika oblasti elektroenergetika, ktorý obsahuje vzdelávanie v rozsahu cca 8 hod., overenie vedomosti v rozsahu E1, A a vydanie certifikátu. Maximálny počet žiakov , ktorí môžu získať certifikát je desať.

Podmienky, ktoré musí splniť uchádzač o certifikáciu:

a)  ukončenie štúdia maturitnou skúškou

b)  priemer známok na konci druhého polroka v I. až III. ročníku do 2,00

Ak počet žiakov, ktorí dosiahli priemer známok do 2,00 je väčší ako desať rozhoduje lepší priemer.

Ing. Juraj Budiš

Krajské kolo SOČ

Na SOŠ v Starej Ľubovni sa 1.4.2011 konalo Krajské kolo SOČ. Z našej školy sa ho zúčastnilo deväť študentov, ktorí postúpili z regionálneho kola SOČ na Gymnáziu Lipany.

V súťažnom odbore 11 Informatika sa na 4. mieste umiestnil študent Pavol Rašev s prácou Portál SOČ.

Ešte úspešnejší sme boli v súťažnom odbore 12 Elektronika, elektrotechnika a telekomunikácie, kde sa na 1. mieste umiestnili študenti Roman Kuchár a Marek Polomský s prácou Parkovisko riadené pomocou PLC. Na 3. mieste sa umiestnili študenti Slavomír Mindek a Mário Brutvan s prácou Disko guľa s indikátorom vybudenia.

Ďalej boli úspešní v súťažnom odbore 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie, kde sa na 3. mieste umiestnili študenti Michal Jajčišin a Matúš Jurčišin s prácou Tvorba križovatky a garážových dverí a na 4. mieste sa umiestnili študenti Pavol Vargovčík a Mário Verčimák s prácou Elektronická časomiera.

Súťažná práca z 1. miesta v súťažnom odbore 12 postúpila na celoštátnu prehliadku SOČ, ktorá sa bude konať koncom apríla v Trenčíne.

Blahoželáme.

Ing. František Moyzes

Majáles 2011

Koniec apríla je už každoročne čas, keď našich štvrtákov čaká praktická maturita a rozlúčka so školou. Prvou takou symbolickou rozlúčkou je Majáles, školský ples SPŠE. Tento rok sa uskutočnil už siedmy ročník dňa 29. 4. 2011 v sále PKO. Ples otvorili v hokejovej atmosfére začínajúcich MS v hokeji zástupcovia žiackej rady Lucia Mrúzová a Slavomír Kožár. Príhovor predniesol predseda ŽR Jakub Sakala. Po úvodnom tanci riaditeľa SPŠE Ing. Slavomíra Kožára so zástupkyňou Ing. Juditou Sakáčovou boli pozvaní na tanečný parket všetci prítomní. O hudobnú stránku akcie sa tento krát postarala živá hudba. Viac ako stotridsať hostí, študentov, učiteľov aj bývalých absolventov, sa spolu nerušene zabávalo pri tanci aj v priateľských rozhovoroch až do neskorých nočných hodín. Potešila nás aj účasť rodičov a priateľov školy. Priebeh plesu pred polnocou prerušilo losovania tomboly, ktorého sa opäť výborne zhostila Ing. Ljuba Krišová aj so svojimi asistentkami Mgr. M. Čulkovou a Mgr. M. Gajdošovou Rozlúčili sme sa s Majálesom 2011 príjemne unavení, ale spokojní. a už teraz sa tešíme sa na Majáles 2012. Mgr. Štefan Dankovič

Florbalový turnaj

V apríli sa na SPŠE uskutočnil florbalový turnaj jednotlivých ročníkov a následné finále turnaja.

Medzi prvákmi si najlepšie počínali žiaci I. B, keď v konkurencii I. SA a I. SB predviedli najkrajšiu hru a zaslúžene postúpili.

Turnaj druhého ročníka priniesol asi najkvalitnejšie zápasy. Po tesnej výhre nad II. B si v dramatickom súboji o prvé miesto vybojovali postup chlapci z II. A.

Turnaj tretiakov rozhodli pre seba žiaci III. C po tesnom víťazstve s III. B. Finálového turnaj 28. 4. 2011 sa teda zúčastnili triedy I. B, II. A a III. C.

Po výborných výkonoch vo finálových bojoch sa z celkového triumfu na turnaji mohli radovať žiaci II. A a stali sa tak víťazmi prvého ročníka Florbalového turnaja SPŠE.

Mgr. Štefan Dankovič

Naše aktivita v ŠI v apríli

S prichádzajúcou jarou sa prebúdza zo zimného spánku nielen príroda, ale aj naši chlapci. Stále viac ich to ťahá za športom, za kultúrou aj dievčatami. Pružnejšie reagujú aj na našu ponuku voľnočasových aktivít z každého súdka. Plná spoločenská miestnosť bola na besede dňa 5. 4. 2011 s pracovníčkou polície mjr. Šmelkovou, ktorá má na starosti kriminalitu mládeže. Pozornosť prítomných si získala tým, že vie veľmi dobre aké náročné štúdium je na našej škole SPŠE. Že je to škola, ako povedala, s vysokým odborným kreditom, na ktorú sa hocikto nedostane a hocikto neskončí. Z toho teda vyplýva, že pri toľkých povinnostiach naši chlapci ani nemajú čas pohybovať sa na hrane zákona. Pripustila však, že veľa mladých ľudí si čas na protispoločenské aktivity nájde. Najmä po požití veľkého množstva alkoholu sa vypnú k heroickým výkonom, na ktoré sa síce pri výsluchu nevedia rozpamätať, ale majú dosť času rozmýšľať o nich v reedukačných ústavoch. Pravdivosť týchto slov môžeme potvrdiť, lebo v bare Salsa oproti ŠI vidíme často políciu zasahovať podobne ako v akčných filmoch. Naposledy pacifikovali mladistvých, ktorí demolovali nábytok a podľa zelených stužiek bolo jasné, že ide o maturantov. Zo svojej bohatej praxe uviedla množstvo skúsenosti ako neúmyselne a ľahko sa niekedy možno dopracovať k záznamu v registri trestov pri pobyte v ŠI. Keďže popod naše okná denne prechádzajú študentky a mladé ženy, mnohí naši chlapci cítia príležitosť zoznámiť sa s nimi sediac v okne (niektorí lepšie vyrysovaní aj do pol pása vyzlečení). Veselo pokrikujú a podávajú svoje návrhy na zoznámenie nie práve štúrovskou slovenčinou. Stačí, ak dotyčná má dvoch svedkov, skutok oznámi a nie vždy je táto aktivita klasifikovaná ako priestupok. Veľmi nepríjemnú dohru môže mať vyhadzovanie akéhokoľvek odpadu z okna. V Košiciach sa stalo, že z internátu vyhodená kosť z kurčaťa vážne poranila dieťaťu oko. Beseda bola vlastne interaktívnym rozhovorom, kde padlo veľa zaujímavých otázok, najmä okolo predpisov týkajúcich sa cyklistiky, sadzobníka za priestupky, ale cieľom bol najmä apel na dodržiavanie zákonnosti. Keďže zo strany chlapcov bolo ešte veľa nezodpovedaných otázok, pani majorka prisľúbila svoju účasť znova.

Z kultúry bola najzaujímavejšia ponuka filmového festivalu Febiofestu, kde najväčší ohlas vyvolal film Nesvadbovo. Starostlivý starosta zo Zemplínskych Hámrov, generál vo výslužbe, pod vojenskou aktovkou vedie svoju obec k všeobecnému rozkvetu, ale v obci sa mu nedarí vyriešiť závažný problém s nízkou sobášnosťou a pôrodnosťou. Rozhodne sa preto energicky vyriešiť tento problém za pomoci dedinského rozhlasu a plamenných výziev, takpovediac armádnym povelom. Jeho asistentka spíše mená všetkých odrastených chlapcov a dievčat a v kultúrnom dome im pripraví zoznamovacie podujatie s prísľubom pomoci obce pri uzavretí sobáša a narodení detí. Film zaznamenal vysokú návštevnosť a ocenenie aj v zahraničí, lebo problém single je aktuálny asi všade. Pre nás mal vysokú záujmovú hodnotu aj tým, že autentickým spôsobom zobrazuje neopakovateľnú atmosféru našej východoslovenskej dediny. V ten istý deň 6.4.2011 bola v DaD-e na malej scéne repríza hry od F. M. Dostojevského Jekaterina Ivanovna, ktorú navštívilo len šesť skalných prívržencov divadelnej kultúry, ale s veľmi dobrým ohlasom. Prvá výchovná skupina s vychovávateľkou I. Vinklerovou navštívila štvrtok 14. apríla v galérii populárnu tradičnú výstavu už sedemnásteho ročníka výstavy Pivný súdok. Tento rok zvíťazila práca karikaturistu z Bulharska. V tento deň sa v galérii konala aj vernisáž výstavy Dariny Kopkovej pod názvom Lineárna partitúra. K dielam autorku inšpirovala hudba. Návšteva galérie nie je len pasívnou percepciou umenia, obe výstavy svojím charakterom podnecovali tvorivosť návštevníkov.

PhDr. Valéria Capeková

Aktivity tried

Exkurzia vo firme ELCOM, s.r.o.

Dňa 17. 3. 2011 sme sa zúčastnili exkurzie z ekonomickej praxe vo firme ELCOM, s. r. o. v Prešove, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom registračných pokladníc, POS systémov a profesionálnych displejov a klávesníc. Svojim zákazníkom ponúka aj celý sortiment pokladničného príslušenstva renomovaných značiek, programové vybavenie a kompletné zariadenie predajní za výhodné ceny.

Dôkazom svetovej úrovne parametrov a kvality výrobkov spoločnosti Elcom je ich obľúbenosť u zákazníkov v takmer 50 krajinách sveta, najmä v krajinách Európskej únie, Ameriky a Ázie, ale i v takých konkurenčne náročných oblastiach ako sú Hong Kong a Singapur. Zákazníci si môžu vyberať zo širokej palety pokladníc práve tú, ktorá im najviac vyhovuje. Ich displeje a programovateľné klávesnice umožňujú pohodlné používanie pokladničných systémov. Na výrobu elektronických komponentov používajú špičkové automatické technológie, ktoré spĺňajú aj najprísnejšie požiadavky Európskej únie na ekologickú bezolovnatú výrobu. Lisovanie plastových krytov s vysokou pevnosťou a odolnosťou je plne automatizované na najmodernejších linkách. Mesačne opúšťa výrobné linky viac ako 3000 pokladníc. Dodávajú výrobky rôznym iným odvetviam napr. automobilovému priemyslu. Priemerná ročná výroba predstavuje zhruba 700 000 ks plošných spojov použitých v rôznych prístrojoch. Finálnu výrobu uskutočňuje pre firmu ELCOM, s. r. o. firma TESLA, a. s. so sídlom v Stropkove, ktorá skladá a montuje konečné výrobky – pokladnice. Pred tým, ako sa výrobok dostane do predaja, prechádza podrobnou kontrolou v minimálne 3 fázach.

Po firme nás previedol a veľmi výstižne, a s ochotou, nás o celej výrobe a fungovaní firmy informoval vedúci výroby.

Táto exkurzia bola pre nás, pre celú III. F, veľkým prínosom a obohatením.

Milan Ďaďovský, Metod Hrabčák, III. F

Bowling

Táto triedna mimoškolská akcia sa konala dňa 14. apríla 2011 o 15.00 hodine v bowlingu VIKTÓRIA v miestnej časti krajského mesta Prešov – Solivare. Rozdelili sme sa do 3 skupín, podľa počtu bowlingových dráh. Začali sme hrať bowling a medzitým si niektorí objednali pizzu a iné dobroty. Občerstvenie po unavujúcej hre každému padlo vhod. Ukázali sa skryté talenty, ale aj antitalenty. Hru sme si užili a zabavili sa v primeranej miere. Túto hru si vychutnávala aj naša triedna profesorka Ing. Tatiana Varadyová. Bolo to zábavné a zaujímavé. Táto akcia, ako aj mnohé iné, utužuje naše vzťahy v triede a obohacuje naše spomienky, ktoré niekedy budú dobrou zábavou študentov IV. D triedy. Ján Kišeľa, IV. D

Sedenie s psychologičkami

Dňa 19.04.2011 sa kolektív II.B triedy zúčasnil na sedení s psychologičkami, ktoré malo pomôcť utužiť triedne vzťahy. Sedenie sa nieslo v priateľskej atmosfére, ktorá bolo potrebná na uvoľnenie sa. Ako si sami môžete všimnúť o zábavu nebolo núdza. študenti II.B

1. apríl

1. apríl, všeobecne uznávaný ako deň bláznov, sme toho roku pojali trochu netradične. V tento deň sme prišli my, študenti III.C triedy, do školy slávnostne oblečení ( oblek z každého z nás urobil iného človeka) a naša triedna profesorka naopak v štýle mikina, rifle, šiltovka a botasky. Takto sme zotrvali celý deň. Na otázku, či sme to urobili z dôvodu, že sa tento deň bláznov týkal aj nás alebo nie, si môže odpovedať každý sám. Ale tento náš výstrelok ako zvyčajne organizovaný našou triednu profesorkou sa nezaobišiel bez množstva humorných situácií počas celého dňa a tento náš krok rozhodne prispel k zlepšenie nálady na vyučovaní. študenti III.C

DEŇ ZEME

Pri príležitosti Dňa Zeme sme v stredu 22. apríla v popoludňajších hodinách nachvíľu vymenili perá za lopaty, metly, zošity a knihy za vedrá a vrecia s odpadom a dobrovoľne sa zúčastnili na pomocných prácach za účelom skrášlenia exteriéru školského areálu v jeho zadnej časti susediacej so študentským domovom mládeže. Naši primárnym cieľom bolo vyčistiť všetky prístupné priestory pri škole a parkovacie miesta na školskom dvore č.1. Počas práce sa to pochopiteľne nezaobišlo bez srandy a všadeprítomnej dobrej nálady a samozrejme pocitu, že sme mali možnosť spraviť niečo konkrétne a užitočné pre prostredie, v ktorom študujeme. študenti III. C