2/2014

Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov

Dňa 4.2.2014 začala škola realizovať projekt podporovaný štrukturálnymi fondmi EÚ "Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov na základe požiadaviek trhu práce". Projekt potrvá 18 mesiacov a plánované ukončenie je v 31.7.2015.

Strategický cieľ projektu Prestavbou vzdelávania školy prispieť k zvýšeniu adaptability absolventov na trhu práce a v procese VŠ vzdelávania s ohľadom na potreby vedomostnej spoločnosti.

Cieľová skupina

Celkové výdavky projektu ​482 396,93 € z toho:

Špecifické ciele projektu a k ním prislúchajúce aktivity

 1. Skvalitniť proces vzdelávania žiakov SPŠE inovovaním/zriadením odborných učební a laboratórií vybavenými modernými učebnými pomôckami a inováciou výučby.
  1. Inovácia vzdelávania prostredníctvom zriadenia odborných učební alebo laboratórií:
   • Odborná učebňa Robotiky
   • Odborná učebňa Riadiacich systémov
   • Odborná učebňa Aplikovanej elektroniky
   • Odborná učebňa WiFi technológií
   • Odborná učebňa CAD systémov
   • Videokonferenčná učebňa
   • Odborná učebňa Reálných predmetov – laboratórium
   • Dve odborné učebne na interaktívne vyučovanie vybraných predmetov
 2. Odborne pripraviť a motivovať pedagógov školy pre zavádzanie zmien potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.
  1. Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií
   • Školenie na uplatnenie IT vo vyučovacom procese
   • Ako efektívne motivovať ľudí
   • Master in Presentation Skills Training Course
   • Školenie PLC
   • LEGO Education
   • Kurz v oblasti grafických aplikácií
   • Sieťové a WiFi technológie
   • Serverové technológie – správa a nasadenie
   • Školenie Linux
   • Spring Framework pre platformu Java EE
   • Programovanie v jazyku JAVA
   • Programovanie v jazyku Python – základný kurz
 3. Inovovať proces vzdelávania na SPŠE podporujúcej rozvoj vedomostnej spoločnosti.
  1. Inovácia vyučovania vo vybraných predmetoch
   • Študijné materiály pre robotiku
   • Študijné materiály pre riadiace systémy
   • Študijné materiály pre aplikovanú elektroniku
   • Študijné materiály pre WiFi
   • Študijné materiály pre CAD systémy
   • Študijné materiály pre reálne predmety
   • Študijné materiály pre cudzie jazyky
   • Študijné materiály pre ostatné predmety
  2. Modernizácia spôsobov vzdelávania s využitím IKT
   • Videokonferenčné vzdelávanie
  3. Inovácia obsahu a foriem ŠkVP
   • Inovácia obsahu Školských vzdelávacích programov
  4. Zvýšenie uplatnenia sa absolventov školy na trhu práce realizáciou inovatívneho poradenstva o možnostiach zamestnať sa.
  5. Podpora uplatnenia sa absolventov školy na trhu práce
   • Kariérne poradenstvo
   • Otvorené kariérne dni
  6. Záverečná konferencia projektu

Videokonferencia s USA

videokonferenci4.2.2014 o 15.00 hod. sme sa zúčastnili TelePresence stretnutia so zástupcami Paradise Valley Unified School District vo Phoenixe, Arizona http://www.pvschools.net/ na vysokoškolskej pôde TU KE.

Ide o sieť škôl rôzneho typu a zamerania, ktoré majú záujem o spoluprácu aj so školami zo Slovenska. V krátkom vstupe sme predstavili náš školský program, informovali o úspechoch, vybavenosti, projektoch, spolupráci s firmami, mimoškolských aktivitách a potrebe podobných projektov pre našich študentov.

Odborníci z TU KE školia budúcich amerických CISCO inštruktorov práve cez TelePresence už druhý rok a vidia v takomto systéme komunikácie veľa možností na ďalšiu spoluprácu.

Obidve strany videokonferencie prejavili vôľu pri vytváraní podmienok pre ďalšiu spoluprácu na študentskej aj učiteľskej úrovni.

Mgr. Emília Čulková

Cesta k ďalšej spolupráci a napredovaniu

nessNa pôde firmy NESS KDC sa dňa 12. februára 2014 stretli zástupcovia šiestich škôl KSK a PSK, kde spolu s vedením samotnej firmy NESS a zástupcov klastra IT Valley sa hľadali ďalšie postupy spolupráce. Tohto stretnutia sa zúčastnila aj naša škola ako jediná z PSK v zastúpení riaditeľa školy, Ing. Slavomíra Kožára, a Ing. Anny Dlugošovej.

Pretože vývoj informačno-komunikačných technológií napreduje rýchlym tempom, je veľmi pozitívne, že sa zintenzívňuje participácia IT firiem na vzdelávaní učiteľov či žiakov. Na stretnutí sa prijali konkrétne postupy realizácie v oblastiach vzdelávanie učiteľov, odborné workshopy a prednášky, ale aj podpora talentovaných študentov v IT. Všetkým aktivitám v týchto oblastiach sa budú už v najbližšej dobe venovať IT odborníci firmy NESS.

Ďakujeme firme NESS KDC, že okrem svojich pracovných povinností si nachádza čas aj pre vzdelávanie mladej generácie, ktorý určite nevyjde nazmar.

Ing. Anna Dlugošová

Spoločná prezentácia VSE, a.s. a TUKE

Dňa 18.2.2014 sa uskutočnila pre študentov štvrtého ročníka spoločná prezentácia VSE, a. s. a zástupcov katedry Elektroenergetiky a katedry Elektrotechniky a mechatroniky TUKE s názvom „Spoločne o silnoprúde“.

Pre budúcich maturantov pripravili spoločnú 45-minútovú prezentáciu, kde predstavili možnosti uplatnenia sa vo VSE, a.s. – Practice a Trainee program. Keďže do Trainee programu berú absolventov práve spomínaných katedier, tak možnosti štúdia v odboroch Elektroenergetika a Riadenie elektromechanických systémov boli prezentované ako cesta do Trainee programu Skupiny VSE.

Zástupcovia TUKE vsadili pri nábore na prezentáciu širokého uplatnenia svojich absolventov v rôznych slovenských ako aj zahraničných firmách. Zaujímavosťou napríklad bolo, že medzi absolventmi katedry KEM je za posledné 3 roky nezamestnanosť menšia ako 4%. Obe katedry lákali študentov aj na rôzne atraktívne projekty, ktoré by mohli riešiť v rámci svojich diplomoviek či bakalárok v oblasti SMART meteringu, alternatívnych zdrojov, rôznych meraní, vytváraní modelov robotov, výrobných liniek či elektromobilov.

„Dúfame, že prezentácie prispejú k tomu, že v lete nastúpia do VSE šikovní „practices“ a naše partnerské katedry TUKE budú mať šikovných prvákov,“ dodala Ing. Veronika Kašteľová, špecialistka personálneho marketingu Východoslovenskej energetiky, a.s.

Ing. Juraj Budiš

ANDROID – mobile development

Dňa 5. februára 2014 sa pre veľký záujem študentov našej školy uskutočnilo stretnutie 2. skupiny študentov s externými lektormi firmy NESS na tému ANDROID – mobile development. Prvá skupina absolvovala workshop 3.12.2013.

Pomocou prezentácie nás lektori uviedli do problematiky open source platformy, ktorá vznikla najmä pre mobilné zariadenia (smartphone, PDA, navigácie a tablety). Samotná platforma Android dáva k dispozícii nielen operačný systém, ale aj kompletné riešenie nasadenia operačného systému (špecifikácia ovládačov a pod.) pre mobilných operátorov a výrobcov zariadení a v neposlednom rade pre vývojárov aplikácií poskytuje efektívne nástroje pre ich vývoj – Software Development Kit.

Aj tentokrát bola atmosféra veľmi tvorivá. Lektori sa snažili sprístupniť potrebné informácie a postupy programovania názorne praktickými ukážkami a potrebnými krokmi čo najprehľadnejšie. V prípade nejasností viacerí aktívne vstupovali do diskusie a kládli lektorom otázky, ktoré boli zodpovedané pre danú konkrétnu situáciu.

Vzhľadom na veľmi aktuálnu problematiku sa radi zúčastníme ďalších workshopov, ktoré pre nás firma NESS v ďalšom období lektorsky zabezpečí.

Ing. Anna Dlugošová

Burza informácií uplatnenia absolventov na trhu práce

burza-informaBurza informácií uplatnenia absolventov na trhu práce sa konala 6.2.2014 v priestoroch Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej. Stredné odborné školy technického zamerania tak dostali možnosť prezentovať svoje študijné odbory a šikovnosť študentov. Potešilo ma, že sme v porovnaní s ostatnými vystavovateľmi obstáli už tradične veľmi dobre. Práce našich študentov sa návštevníkom páčili, no počet návštevníkov z radov základných škôl bol ŽALOSTNÝ. Kto vie prečo? Pripravujú sa snáď žiaci ZŠ už na MONITOR? Škoda, že nevideli, akých šikovných študentov máme. Ich vystupovanie, to ako hovorili o svojom výrobku, bolo naozaj na úrovni a ja som bola hrdá na to, že sú to NAŠI ŠTUDENTI.

Aj touto cestou ďakujem kolegom a študentom, ktorí mi pri organizovaní expozície našej školy pomohli.

Ing. Judita Sakáčová

Školské kolo SOČ

Druhá polovica februára sa na našej škole niesla v duchu finišovania, príprav študentov, ich konzultantov a organizovania školského kola SOČ (stredoškolská odborná činnosť).

V tomto školskom roku sa študenti mohli zapojiť do 17 rôznych súťažných odborov. Túto možnosť využilo 48 študentov, ktorí prihlásili do súťaže 38 súťažných prác v štyroch súťažných odboroch.

Najväčší počet súťažiacich bol v súťažnom odbore č. 12 – Elektrotechnika a hardware, kde súťažilo 24 študentov s 19 súťažnými prácami.

Súťažný odbor: 11 Informatika

Poradie Názov práce Autor Trieda Spoluautor Trieda
1 Mobilná aplikácia pre základné a stredné školy Marek Dlugoš III. SA Ján Mochňak IV.SA postup na krajské kolo SOČ
2 Action plan manager Lukáš Vavrek III. SB postup na krajské kolo SOČ
3 Robotický model ovládaný bezdrôtovým pripojením k PC Peter Štofaňák IV. B Jakub Sekera IV.B
Zvláštne ocenenie VIDEBY - Vizualizácia a riadenie spotreby Marek Dlugoš III. SA Jaroslav Kravec III.SA

Súťažný odbor: 12 Elektronika a hardware

Poradie Názov práce Autor Trieda Spoluautor Trieda
1 Mobilný robot Martin Jurečko IV. B postup na krajské kolo SOČ
2 Simulátor reality Ján Rusinko IV. B Marek Župa IV.B postup na krajské kolo SOČ
3 Elektroinštalácia Tomáš Roják IV. A
Zvláštne ocenenie Riadenie technologického procesu na báze PLC Martin Majerníček IV. B Jozef Porochnavý IV.B
Zvláštne ocenenie ANTONIK – stavebný rozvádzač Patrik Molčan IV. A
Zvláštne ocenenie Zvárací invertor Dávid Rúra IV. A
Zvláštne ocenenie Elektrický vozík na prepravu materiálu Jakub Sakala IV. B
Zvláštne ocenenie Robotický model s bezdrôtovým pripojením k PC Daniel Ženčuch IV. B Martin Majerníček IV.B

Súťažný odbor: 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

Poradie Názov práce Autor Trieda
1 Príklady na precvičovanie účtovania v programe OMEGA Marián Bašista IV. F
2 neudelene - -
3 Učebná pomôcka pre demonštráciu číslicových obvodov Štefan Korčak IV.F

Súťažný odbor: 15 Ekonomika a riadenie

Poradie Názov práce Autor Trieda
1 Uplatnenie benchmarkingu v praxi Michal Hudý IV. F postup na krajské kolo SOČ
2 Psychologická zmluva Anna Smetanová IV. F
3 Spotrebiteľské správanie Maroš Kovalik IV. F

Ak OHK odporúčala, tak z prvých dvoch miest súťažné práce postupujú na krajské kolo SOČ, ktoré sa bude konať 28. 3. 2014 na Súkromnej strednej odbornej škole, Pod Kalváriou, Prešov.

Zo všetkých súťažných prác a exponátov bola 27. 2. 2014 inštalovaná výstava, na ktorej riešitelia informovali všetkých prítomných študentov a učiteľov školy o prednostiach svojich prác, prečo a ako ich riešili. Z expozície súťažných prác sa mohli inšpirovať do budúceho ročníka SOČ všetci študenti našej školy.

Počas trvania výstavy bolo vykonané aj vyhodnotenie súťaženia v jednotlivých súťažných odboroch a víťazom boli odovzdané diplomy a peňažné ocenenia, ktoré im odovzdala zástupkyňa riaditeľa SPŠE Prešov Ing. Judita Sakáčová. Vzhľadom na to, že na tohtoročnom školskom kole bolo viacero zaujímavých súťažných prác hodných pozornosti a ocenenia, na podnet odborných hodnotiacich komisií vedenie školy udelilo aj zvláštne ocenenie Nadácie SPŠE Prešov.

Dosiahnutým úspechom sa tešíme a oceneným blahoželáme. Nech sú zároveň príkladom a motiváciou v ďalšom ročníku tejto súťaže.

Ing. František Moyzes

ZENIT v elektronike – celoštátne kolo

V dňoch 6.-8. februára 2014 sa na Spojenej škole, Školská 7 v Banskej Bystrici uskutočnilo celoštátne kolo XXX. ročníka súťaže ZENIT v elektronike, kde našu školu v kategórii B – študenti 1. a 2. ročníka, reprezentovali Peter Katuščák, študent II. C triedy, a Stanislav Ševčík, študent II. A triedy, ako postupujúci z krajského kola tejto súťaže.

V konkurencii študentov iných SOŠ sa nestratili a nebyť zaváhania v praktickej časti, mohlo byť ich umiestnenie omnoho lepšie. V celkovom hodnotení napokon Peter Katuščák obsadil pekné 6. miesto a Stanislav Ševčík 11. miesto z celkového počtu šestnástich súťažiacich. Za reprezentáciu školy im srdečne blahoželáme. Určite pre našich študentov to bola ďalšia obohacujúca skúsenosť a záleží len na nich, ako na sebe popracujú, by v ďalšom ročníku ešte úspešnejšie reprezentovali našu školu v tejto súťaži.

Ing. František Kollarčik

Celoslovenské kolo ZENIT v programovaní

celoslovenskeJubilejný tridsiaty ročník súťaže ZENIT v programovaní vyvrcholil v dňoch 6.-8. februára celoslovenským kolom, ktoré usporiadala SOŠ elektrotechnická v Banskej Bystrici. Ani tento rok nechýbali v súťaži zástupcovia našej školy. Marek Dlugoš z III. SA a Marek Galovič z II. SB, naši reprezentanti v kategórii WEB dizajn, sa na súťaž dobre pripravili a v piatkové dopoludnie zo seba vyžmýkali, čo v nich bolo. Porota to nemala jednoduché, pretože dva najlepšie tímy delili nakoniec v súčte len tri body. Zisk 361 bodov znamenal pre našich Marekov 2. miesto a okrem krásneho pohára si vybojovali postup do užšieho nominačného finále súťaže Euroskills 2014, ktorá sa koná na jeseň v Paríži. Jeden z prvých troch tímov súťaže ZENIT tam na olympiáde odborných zručností bude reprezentovať Slovensko. Okrem odborných predpokladov zaváži schopnosť komunikovať v angličtine. Tak chlapci, gratulujeme a držíme palce.

Ing. Peter Vargovčík

Krajské kolo Olympiády v informatike

V januárovom vydaní Newsletter sme vás informovali o priebehu krajského kola Olympiády v informatike. Dnes sú známe už aj výsledky. Naši reprezentanti Dominik Jurečko a Patrik Jurašek, obaja z II. SA, potešili ziskom prvých dvoch miest v kategórii B a ziskom 19, resp. 11 bodov obaja získavajú diplom úspešného riešiteľa. Pre túto kategóriu je krajské kolo najvyšším kolom, a tak za zmienku stojí aj Dominikovo pekné 7. miesto v súhrnnej celoslovenskej výsledkovej listine.

Ing. Peter Vargovčík

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

krajske-kolo13. februára 2014 sa žiak I. F triedy, Martin Sekera, víťaz školského a obvodného kola Olympiády v nemeckom jazyku zúčastnil vyššej úrovne tejto súťaže – krajského kola, ktoré sa konalo na Spojenej škole Dominika Tatarku v Poprade. Jeho účasť v tejto súťaži bola aj tentokrát úspešná, keďže vo svojej kategórii 2D obsadil spomedzi 7 súťažiacich 1. miesto.

Na základe tohto výborného umiestnenia postupuje Martin Sekera do celoslovenskej súťaže, ktorá sa bude konať 23. - 24. marca 2014 v Bratislave.

Gratulujeme mu k doterajším úspechom a držíme mu palce v ďalšom súťažení.

PhDr. Darina Trojáková

Matematická olympiáda PANGEA

pangea-2014-jpgPangea je celoeurópska matematická olympiáda pre žiakov základných a stredných škôl. V roku 2013 sa súťaže zúčastnilo viac ako 76 000 žiakov z 11 krajín Európy.

Hlavným cieľom olympiády Pangea je zvýšiť záujem žiakov o matematiku a zdokonaliť ich logické myslenie. Preto najmenej polovica úloh bola zostavená tak, aby sa dala vyriešiť len prostredníctvom logického uvažovania. Organizátor súťaže chce svojim mottom „matematika spája“ zjednotiť všetkých žiakov v názore, že matematika je aj zábavná a netreba sa jej vyhýbať.

Túto súťaž podporili aj študenti našej školy. V dňoch 10. až 12. februára riešili úlohy v 1., 2., aj 3. ročníku. Prihlásili sa tí najlepší, ale aj takí, ktorí radi súťažia a majú o matematiku záujem. Výsledky si žiaci nájdu pod svojimi identifikačnými číslami na webovej stránke: www.pangea-sutaz.sk.

Najlepší študenti získajú okrem hodnotných vecných cien aj možnosť štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave bez prijímacích pohovorov a postup do celoeurópskeho finále v Berlíne, kde budú reprezentovať nielen našu školu, ale aj Slovensko.

RNDr. Daniela Tekeľová

Súťaž ZENIT pre základné a stredné školy

sutaz-zenV rámci celoštátneho kola ZENIT v programovaní, elektronike a strojárstve sa uskutočnila aj súťaž dvojčlenných tímov ZŠ+SOŠ, kde sme tiež mali zastúpenie. Študent I. F, Dominik Tkáčik, so žiakom 6.ročníka CZŠ Sabinov, Matejom Kandráčom, sa v konkurencii 14 tímov kategórie Robotika nestratili a vybojovali pekné 4. miesto, pričom za zmienku stojí aj fakt, že Dominik svoje úlohy pri stavbe a programovaní ovládania robotickej ruky splnil na 100%.

Ing. Peter Vargovčík

Február v ŠI

Radosť z úspechu nám opäť v bohatej miere dopriali Marek Dlugoš a Marek Galovič, ktorí po prvenstve v súťaži ZENIT na okresnom a krajskom kole získali krásne 2. miesto na celoštátnej súťaži len rozdielom troch bodov za víťazmi (bodový rozdiel medzi druhým a tretím miestom už bol 30 bodov). Programovanie web stránok, ktorým sa prezentovali v súťaži, je ich silnou stránkou a koníčkom zároveň. Keď sme obidve súťažné práce videli na internete, naša webová stránka sa nám páčila viac, ale v konečnom dôsledku rozhodla porota. Medzinárodného projektu pre mládež KOMPRAX sa cez víkend 15.-16.2.2014 zúčastnil najaktívnejší internatista Marek Dlugoš. Február je už tradične spojený s Valentínskym karnevalom, na ktorom sa zúčastnilo 15 masiek. Prevládali šašovia, ale bol tam aj mušketier, kovboj, Číňan i žltý bojovník. Pochvalu si zaslúžil Ján Pribula, ktorý odviedol na premene svojej tváre a účesu profesionálnu maskérsku prácu a ako jediný z celej skupiny si vypracoval vlastnú masku, s ktorou aj zvíťazil. Ďalším oceneným bol Číňan Peter Štovka. Záver karnevalu však vyznel rozpačito, lebo brána dole bola zamknutá. Hostitelia sa tentoraz rozhodli neurobiť (fajčiarsku) prestávku, a tak poniektorí odišli skôr. Priateľské putá sa však naďalej prehlbujú. Hneď na druhý týždeň 19.2.2014 pozvali naši chlapci dievčatá na súťaž 5 proti 5 a pre obojstranný záujem si stretnutie zopakovali. Druhá výchovná skupina zahrala priateľsky futbalový zápas v telocvični dňa 20.2.2014. Po linke prvej a druhej výchovnej skupiny sme robili sociometrické testy s cieľom upevniť kolektívne vzťahy na základe poskytnutia možnosti voľby pri výbere s kým chcú bývať. Je to však podmienené slušným správaním, lebo v prípade výhrad majú vychovávatelia právo túto výhodu zrušiť. V súlade s očakávaním sa nevyskytli žiadne vážnejšie vzťahové problémy, ktoré by bolo potrebné riešiť. Veľkú radosť máme tiež z nových skriniek v šatni v suteréne, lebo poskytujú luxus vlastného odkladacieho priestoru pre každého ubytovaného študenta.

PhDr. Valéria Capeková

Aktivity tried

Divadlo tak trochu inak

divadlo-tak-troNaša trieda sa vybrala preskúmať zaujímavosti divadla. Videli sme divadlo z pohľadu diváka na predstavení Sherlock Holmes a potom sme videli aj zákulisie divadla. Okrem iného nám boli ukázané zvláštnosti, ktoré pomáhajú hercom pri vystupovaní a ktoré bežný divák neodhalí. Samozrejme, že sme mali možnosť niektoré z nich si vyskúšať a určite na to nezabudneme. Viacerých z nás zaujalo hlavne riadenie predstavení, ktoré sa koná pomocou počítačov, veľa neznámych gombíkov a šikovných rúk nachádzajúcich sa nad javiskom aj pod javiskom, skryté pred zvedavými očami divákov. Prekvapilo nás tiež koľko elektroniky a práce sa používa. A keďže sme elektrotechnici a zároveň ekonómovia, nedalo sa nepovšimnúť si, koľko sa spotrebuje elektriny a aké vysoké sú náklady na prevádzku divadla. Samozrejme, na tejto triednej akcii nesmela chýbať ani zábava.

Vaša I.F a Tímea Balhová

Február v II. A

februar-v-iiUž od Vianoc sme čakali na poriadny mráz, aby sme si mohli ísť zahrať hokej. Ale zima nás sklamala, a tak sme po polročných prázdninách využili „bohatú“ snehovú nádielku na triednu guľovačku. Školský dvor sa zmenil na bojové pole a kamaráti sa stali protivníkmi. A kto zvíťazil? Všetci, lebo sme strávili príjemné športové popoludnie. Súťaživosť nás neopustila, len sme zmenili prostredie. O dva týždne sme sa stretli v triede a zmerali sme si sily vo vedomostiach o Európe. Pri tejto spoločenskej hre nám čas rýchlo ubehol a hlavne sme sa veľmi dobre zabavili. A kto vyhral? Lukáš, Vlado, Benjamín, Tomáš a Lukáš – družstvo s najväčšími vedomosťami a šťastím. Blahoželáme a tešíme sa na odvetu.

trieda II. A

Za športom – tentoraz pasívne

.jpgAko každý správny fanúšik slovenského hokeja, tak aj my, študenti II. C, sme sledovali prvý zápas našej reprezentácie na OH 13.2.2014. Využili sme možnosť pozrieť si ho spoločne v spoločenskej miestnosti na školskom internáte. Pozerali sme tam len tú najhoršiu druhú tretinu. V nej sa aj zavŕšil konečný výsledok 7:1 pre Spojené štáty americké. Ale odchádzali sme s nádejou na zvrat v zápase. Žiaľ, nestalo sa to. Optimizmus neopúšťaj nás.

J. M. Ceperko, II. C

Stretnutie so psychologičkou

stretnutie-so-pDňa 20.2.2014 sme boli celá trieda na stretnutí so školskou psychologičkou, Mgr. Tatianou Imrichovou, v internátnych priestoroch. Rozprávali sme sa, ako to chodí v našej triede podľa testov, ktoré sme vyplnili pred týždňom. Ako aktivitu sme mali napísať na papier výhody a nevýhody učenia. Niektorých to síce nezaujímalo, ale pre niektorých to bola zábava. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

R. Hudák, II. C

Popoludnie spoločenských hier

20. februára sme strávili popoludnie spoločenskými hrami. Zahrali sme si šach, dámu, žolíkové a pokerové partičky. Siláci ako Kristián, Maťo a Dano v našej spoločnosti súťažili aj o najsilnejšiu ruku.

študenti III. B

Caraffova väznica

navsteva-kaDňa 6. februára 2014, vo štvrtok po vyučovaní, sme spoločne navštívili Caraffovu väznicu. A tak sme sa dostali znova na miesta, ktoré boli len nedávno občanom sprístupnené. Dozvedeli sme sa, že Caraffova väznica je neskorogotická stavba zo začiatku 16. storočia, zakončujúca budovu dnešnej mestskej radnice. Ide o jednu z mála zachovaných gotických pamiatok v Prešove. Svoje meno dostala budova podľa jej charakteristického tvaru. Podľa niektorých písomných zmienok boli v budove uschovávané kontrolné mestské miery a váhy, ba dokonca sa tu istý čas nachádzala aj mestská zbrojnica. V druhej polovici 19. storočia v nej bola mestská väznica. Od začiatku 20. storočia sa budova začala využívať na archivovanie mestských písomností a na ukážky opálového bohatstva. Dnes sa v nej konajú aj výstavy. No aj my sme na jednej boli – na výstave ČÍNSKEJ KALIGRAFIE.

trieda III. F

Partneri a sponzori

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor