9/2014

SLOVO NA ÚVOD

downloads2-jpgDva mesiace prázdnin, plné oddychu, nezabudnuteľných zážitkov sú už za nami a verím, že každý z vás nabral dostatok energie a je plný entuziazmu do ďalších vedomostí v novom školskom roku, ktorý práve začína a otvára 62. kapitolu v histórii školy.

Chcel by som medzi nami privítať našich 181 prvákov. Teší ma, že o štúdium na našej škole je stále veľký záujem, a preto dúfam, že budete sa snažiť obhájiť svoje výsledky zo základnej školy. Aj od žiakov vyšších ročníkov očakávam aktívny prístup vo vyučovaní, ale aj mimo neho, a tiež veľkú dávku zvedavosti a túžby po poznaní. Zapájajte sa do rôznych aktivít, ktoré sú na škole aj mimo nej. Ukážte, ako viete zužitkovať vedomosti, ktoré ste v predchádzajúcich rokoch získali. Naši učitelia sú pripravení odovzdávať vám bezplatne vedomosti. Využite to naplno, aby ste dokázali na maturitách, že ste na tejto škole naozaj študovali oprávnene, aby ste kedykoľvek mohli hrdo povedať, že ste absolventom našej školy. Budem rád, ak aj vy budete šíriť dobré meno našej školy aspoň tak dobre, ako vaši predchodcovia.

Mimoriadne ma teší, ale aj zaväzuje, že v minulom školskom roku našim študentom Marošovi Bartkovi, Radovanovi Srokovi a Imrichovi Štoffovi bolo Ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dušanom Čaplovičom, odovzdané ocenenie Pamätný list sv. Gorazda za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky v odborných programátorských súťažiach.

Taktiež vyzdvihujeme fantastický úspech našich študentov Martina Majerníčka a Jozefa Porochnavého na súťaži spoločnosti Siemens – SYGA 2014, kde získali 1. miesto.

Udelili sme najvyššie ocenenie školy – Rad školy, Markovi Šidlovskému za mimoriadne študijné výsledky a dlhoročnú aktívnu činnosť v žiackej školskej rade.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja, MUDr. Peter Chudík, udelil Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja za vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a príkladnú prezentáciu školy.

Chcel by som sa poďakovať pedagógom, za ich každodennú prácu, za ich neľahkú úlohu vychovávať a vzdelávať mladých ľudí, pretože na nich stojí, ale aj padá celá škola. Tiež ďakujem ostatným zamestnancom školy, rodičom a priateľom školy ako aj firmám za všetky formy spolupráce.

Každý deň tohto nového školského roka môže byť veľkým dňom, dňom úspechu a občas aj neúspechu na ceste za tým, čo sme si predsavzali. Záleží len na nás, ako svoje možnosti využijeme. Žiaden deň, keď sa niečo naučíme, nie je premárnený.

Na prahu nového školského roka 2014/2015 prajem všetkým radosť z dosiahnutých výsledkov, optimizmus, pozitívne myslenie, vzájomné pochopenie a dobrú spoluprácu.

Prajem Vám všetkým veľa úspechov!

Ing. Slavomír Kožár

SPŠE v Prešove je opäť medzi najlepšími školami

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) aj tento rok zverejnil rebríček základných, stredných odborných škôl a gymnázií. Hodnotenie je pre každý typ školy osobitné. Keďže spadáme do kategórie stredných odborných škôl, do úvahy sa berú výsledky externej časti písomných maturít, mimoriadne výsledky žiakov a uplatnenie absolventov v praxi. Hodnotenie teda nehovorí o kvalite školy, ale o výsledkoch žiakov.

Naša škola, Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove, oslávi v tomto školskom roku svoju 62-ročnú existenciu. Doposiaľ zaznamenala množstvo úspechov a ocenení. Svoje brány otvára mladým ľuďom so záujmom o elektrotechniku, sieťové technológie a technologicko-informačné služby. Poskytuje úplné odborné vzdelanie a umožňuje jeho prepojenie s praktickou rovinou. Spolupracuje s viacerými firmami, zapája sa do rôznych projektov a flexibilne reaguje na požiadavky trhu práce. Absolventi školy pokračujú ďalej v štúdiu na vysokej škole alebo nachádzajú uplatnenie v technickej oblasti.

Vďaka tejto skutočnosti, profesionalite a odbornosti sme sa medzi odbornými školami, a to v rámci Prešovského kraja, umiestnili na 1. mieste a v rámci celého Slovenska sme si obhájili krásne 2. miesto. Veľká vďaka patrí aj našim študentom a absolventom, ktorí našu školu robia tým, čím v skutočnosti je. Ich študijné výsledky, ich odhodlanie a ochota reprezentovať našu školu a ich uplatnenie na trhu práce nás posúva v rebríčku škôl na popredné miesta. Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove sa tak patrične pýši týmto vynikajúcim úspechom.

Mgr. Jana Pavlišaková

SPŠE Prešov v novom šate

.jpg V piatok, 27. júna, sa zatvorili na dva mesiace brány väčšiny základných a stredných škôl. Melódia zvončeka, hlas zo školského rozhlasu, ruch na chodbách školy a vravu žiakov nahradilo ticho.

V budove Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove práve v tomto čase prázdnin a oddychu bolo veľmi rušno. Z roka na rok prichádza do prešovskej SPŠE čoraz viac študentov a tým sa rozrastá aj kolektív pedagógov, ktorí sa snažia zabezpečiť ich výchovno-vzdelávací proces v čo najlepších podmienkach. A tak sa pred príchodom nového školského roka 2014/2015 škola obliekla do nového šatu. Počas týchto dvoch letných mesiacov sa v škole uskutočnila inovácia jednotlivých priestorov. Na chodbách prebehla výmena starej podlahy za novú keramickú dlažbu, vymaľovali sa steny chodieb, toalety a steny v jednotlivých triedach, prerábali sa niektoré odborné učebne, nábytkom a plávajúcou podlahou sa vynovili niektoré kabinety a staré stoly učiteľov v zborovni sa nahradili za nové.

V utorok, 2. septembra, sa slávnostným privítaním a prestrihnutím pásky opäť otvorili brány našej školy, ktorá sa odela do nového šatu a v svojich priestoroch privítala 672 študentov a 62 pedagogických zamestnancov. Veríme, že vynovené prostredie školy bude pozitívne vplývať na nás všetkých.

Mgr. Ivana Kurtyová

SPŠE Prešov súčasťou SAP Academy Košice IT Valley

doplnok-jpg Pondelok 30.6.2014 môžeme považovať za deň, kedy bola SPŠE pričlenená do IT Valley SAP Academy. To bolo konštatovanie po niekoľkomesačných prípravách riaditeľa školy, Ing. Slavomíra Kožára, a projektového manažéra SAP Academy IT Valley, Štefana Pera.

Škola je súčasťou združenia IT Valley Košice, ktoré so svojimi členmi a ďalšími IT spoločnosťami za výraznej podpory spoločnosti SAP nadviazali na veľmi úspešné projekty vzdelávania v oblasti IT a vytvárania nových pracovných miest v IT sektore z minulosti. Podpísaním memoranda o porozumení a spolupráci medzi IT Valley a SAP Slovensko bol spustený dlhodobý vzdelávací projekt SAP akadémia.

Nebolo to účelové rozhodnutie, pretože v strednodobom horizonte v prešovskom a košickom regióne vznikne 900 až 1200 nových pracovných miest v oblasti využívania a podpory SAP systému, a to od administrácie, cez vývoj v ABAP-e, návrhy business procesov, implementáciu a podporu jednotlivých modulov až po super užívateľov jednotlivých modulov pracujúcich v tzv. „shared servis centrách“. Tieto nové pracovné miesta vzniknú vo viacerých spoločnostiach združených v IT Valley Košice, ktoré plánujú využiť ohromný tvorivý potenciál študentov SPŠE.

Spoločnosť SAP („Systems, Applications, and Products in Data Processing“) je popredný dodávateľ podnikových softvérových aplikácií, pomáha iným spoločnostiam dosahovať vyššiu úroveň bez ohľadu na ich veľkosť či odvetvie, v ktorom pôsobia. Ako uznávaný líder vo svojom odvetví má spoločnosť SAP bohaté skúsenosti s inováciou a rozvojom. V súčasnosti má spoločnosť SAP svoje pobočky vo viac ako 130 krajinách po celom svete. Aplikácie a služby SAP umožňujú prosperovať, pružne reagovať a neustále sa rozvíjať viac ako 12. 000. 000 zákazníkom z celého sveta. Spoločnosť SAP pôsobí na Slovensku v rôznych formách od roku 1992 (založená v roku 1972) poskytuje plnú regionálnu podporu pri zavádzaní a prevádzke riešení SAP v slovenskom prostredí. Riešenia SAP sú plne lokalizované pre slovenské jazykové a legislatívne prostredia. Spoločnosť SAP umožňuje používateľom aj organizáciám účinnejšie spolupracovať a efektívnejšie využívať podnikové informácie a pomáha im tak udržať si náskok pred konkurenciou.

Ing. Slavomír Kožár

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

SPŠE je úspešne v ďalšom projekte. Naša prihláška do projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, tzv. Digi škola, bola úspešne zaregistrovaná ešte v minulom školskom roku.

Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, tak ako aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

Vďaka projektu budeme mať v tomto školskom roku k dispozícii interaktívnu tabuľu, notebook, Wifi Router a 20 tabletov. Rrealizácia projektu bude prebiehať v odbornej učebni OUC.

Motiváciou školy k zapojeniu sa do projektu ja snaha všetkých zamestnancov školy vychovávať a vzdelávať s využitím najnovších technológií adaptabilných absolventov uplatniteľných na trhu práce. IT z tohto projektu môžu tak učitelia využiť pri napĺňaní cieľov ŠkVP vo všeobecnovzdelávacích a reálnych predmetov, využijúc možnosti vlastných príprav, webových portálov či edukačných softvérov, vrátane overovania vedomostí.

Mgr. Jana Pavlišaková

Mesiac v Portugalsku

portugalsko-jpg V čase od 07. júna do 06. júla 2014 sa 16 študentov z našej školy, Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove, zúčastnilo zahraničnej stáže v rámci programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci IVT (Initial Vocational Training). Projekt s názvom „Potvrdenie schopností študentov informačných a sieťových technológií pri práci v zahraničí“ bol realizovaný v portugalskom meste Braga.

Vybraní študenti boli rozdelení do desiatich firiem v rôznych častiach mesta, v ktorých odpracovali 18 pracovných dní po 6 hodín denne. Počas práce vo firmách si rozvinuli svoje odborné vedomosti a zručnosti v oblasti informačných technológií. Zamerali sa hlavne na vývoj a tvorbu web stránok, aktualizáciu aplikačného softvéru pre dizajnérsku firmu, prácu s hardvérom, inštalovanie softvéru, servis počítačov, technické poradenstvo, používanie online nástrojom, e-commerce, aplikačných softvérov, vytváranie a spracovanie databáz, programovanie v MySQL, programovanie v C, C++ a v neposlednom rade sa zamerali aj na vytváranie video sekvencií. Študenti tak nadobudli pracovné návyky a jazykové zručnosti, ktoré boli pri práci v zahraničí nevyhnutné. Výsledné kladné hodnotenia zástupcami firiem sú dôkazom toho, že naši študenti sú schopní pracovať v inojazyčnom prostredí, adaptovať sa na pracovné postupy a nové prostredie.

Mesačný pobyt v Portugalsku nebol však len o práci a učení. Študenti mali jedinečnú možnosť spoznať kultúru a krásy Bragy a severného Portugalska. Navštívili krásne historické mesto Porto, rodisko Portugalska Guimaraes, národný park Geres, ktorý je plný nádherných miest a vodopádov, prímorské mesto Viana do Castelo a pláže pri Atlantickom oceáne.

Študenti, ktorí túto stáž absolvovali, sa vrátili plní nových zážitkov, postrehov a skúseností. Mesiac v Portugalsku bol pre nich dobrou skúsenosťou a prínosom. Študenti tak využili svoje teoretické poznatky a praktické zručnosti získané štúdiom v praxi, overili si svoje schopnosti v reálnom pracovnom prostredí, zlepšili si svoje jazykové schopnosti a charakterové vlastnosti, posilnilo sa ich odborné a jazykové sebavedomie, rozšíril sa ich kultúrny obzor a keďže absolvovali takúto zahraničnú stáž, zvýšila sa ich validita na trhu práce. Aspoň na chvíľu boli súčasťou pracovného kolobehu, riešili každodenné pracovné úlohy a problémy, ktoré bravúrne zvládali. Študenti veľmi ocenili hlavne pozitívny prístup svojich mladých portugalských kolegov či kolegýň, ich kreativitu a zmysel pre estetiku. Spoznali tak mentalitu Portugalcov, ktorí im mnohokrát ukázali svoju „bláznivú stránku“.

Ako hovorí jeden z účastníkov stáže: „Chcem sa vrátiť. Portugalsko sa pre mňa stalo mimoriadne zaujímavou krajinou. Dostal som dreamjob. Vytváral som webové sídla a grafické koncepty so skvelým kolektívom kolegov a kolegýň. Sedenie za počítačom som vo večerných hodinách kompenzoval hodinami tanca, kde som spoznal množstvo zaujímavých ľudí, ktorí mi ešte viac dovolili preniknúť do ich kultúry a zvyklosti. Pozvanie na ďalšiu návštevu som od nich už dostal, a tak si sporím na letenku. Tudobem! (Všetko dobré!)

Mgr. Bibiána Roguľová, Ing. Mária Šandrejová, Mgr. Jana Pavlišaková

Letná IT škola 2014

java-jpg screen-shot-201Začiatkom prázdnin, 7. – 11. júla 2014, sa konal na pôde Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove už 2. ročník Letnej školy Java 2014. Jedným z lektorov tohto kurzu bol absolvent SPŠE Prešov a v súčasnosti študent 3. ročníka Fakulty informačných technológii Českého vysokého učení technického v Prahe, Slavomír Kožár, ktorý vo svojich jednotlivých lekciách nadviazal na učivo minuloročného kurzu, ale zároveň tieto lekcie obohatil o nové poznatky.

Účastníci kurzu aj počas voľných prázdninových dní prejavili snahu naučiť sa niečo nové a zdokonaliť svoje zručnosti v oblasti programovania. V úvode si študenti zopakovali základné programovacie techniky na jazyku Java a potom sa zaoberali webovými technológiami, ako je značkovací jazyk HTML, jeho štýlovanie pomocou CSS, základné efekty spojené s jazykom JavaScript, jeho knižnicou jQuery. Taktiež sa študenti oboznámili s technológiou AJAX, naučili sa vytvárať webový server s možnosťou použitia jazyka PHP a využívanie databázového systému MySQL.

Súčasťou tohto kurzu bol aj dotazník, v ktorom účastníci hodnotili výber učiva, zložitosť prebraného učiva a vyjadrili záujem o ďalšie kurzy, ktoré by študenti v budúcnosti na škole privítali. Celkovo môžeme spätnú väzbu zo strany absolventov hodnotiť veľmi pozitívne, a preto veríme, že aj v budúcnosti budeme v takýchto letných kurzoch pokračovať.

V závere sa chceme poďakovať ďalším dvom lektorom – Lukášovi Feckovi, ktorý sa osobne venoval účastníkom, čím značne pomohol ich napredovaniu na poli programovania, a Petrovi Mathiovi, ktorý pricestoval z Prahy, aby účastníkom Letnej IT školy 2014 predstavil novú knižnicu tvoriacu nový štandard programovania grafických rozhraní JavaFX.

Slavomír Kožár a Mgr. Ivana Kurtyová

FPT Summer school 2014

summer-school-2 summer-school-f V júli, keď si väčšina žiakov, ale aj učiteľov užívala prázdniny, prebiehal v priestoroch spoločnosti FPT Slovakia v Košiciach, predtým známej ako RWE IT Slovakia, bezplatný týždňový workshop pod názvom Summer school 2014. Určený bol pre študentov, čerstvých absolventov vysokých škôl a učiteľov. Možno sa pýtate, či organizovanie letnej školy má zmysel. Odpoveďou je obrovský počet prihlášok, ktoré boli do spoločnosti FPT doručené. Komisia organizačného tímu vybrala 22 účastníkov, medzi ktorými boli aj dvaja učitelia SPŠE Prešov, Ing. František Rusinko a Ing. Peter Gašparik. Témou Summer school 2014 bolo vytvorenie startupu. Ak ste ešte slovo startup nepočuli, tak ide o novovznikajúci projekt alebo firmu s nízkymi počiatočnými nákladmi, vyšším podnikateľským rizikom, ale vysokou návratnosťou v prípade úspechu. Účastníci boli rozdelení do štyroch tímov, v ktorých sa spoločným úsilím posúvali v priebehu týždňa cez všetky témy workshopov. Atmosféra bola uvoľnená, čo ale neznamenalo, že počas týždňa nebolo potrebné tvrdo „zamakať“. Úsilie podať maximálny pracovný výkon bolo inšpirované aj odmenou pre víťaza, teda pre tím s najlepším startupom v podobe tabletu pre každého člena víťazného tímu.

Jednotlivé dni letnej školy mali ucelený charakter. Každé ráno bola pripravená panelová diskusia s externými hosťami, ďalej nasledovali dva workshopy, medzi ktorými bola pauza na výdatný obed, a záverečnou časťou bola diskusia s internými zamestnancami FPT Slovakia. Hneď v prvý deň sa v každom tíme pomocou metódy brainstorming zrodilo množstvo nápadov na vytvorenie nového startupu, no pre ďalší postup bolo potrebné zvoliť len jeden. Na zvolenom nápade sa v ďalších dňoch členovia tímu naučili aplikovať základné kamene business modelu Canvas, postupy IT designu, testovanie a automatizáciu testovania a v poslednom rade aj základy marketingu a predaja. Posledný deň školy, piatok, bol hlavne dňom prezentácií startupov všetkých štyroch tímov. Prezentácie sa realizovali bez použitia audio-vizuálnej techniky, tímy teda mali k dispozícií výlučne ich flipchartové výstupy z jednotlivých dní Summer school. Ako účastník FPT Summer school 2014 môžem každému účasť na podobných letných školách len odporúčať. Leto nemusí byť obdobím, kedy zastavíme svoj rast.

Ing. František Rusinko, Ing. Peter Gašparik

Mladá elita Prešova

top1-jpg Príbeh Slováka, Michala Bosáka, ktorého podpis figuruje na amerických bankovkách, je možno známy, no málokto vie, že táto osobnosť amerického bankovníctva pochádza od Svidníka z obce Okrúhle a ako 17-ročný odišiel hľadať šťastie do Ameriky s jedným dolárom vo vrecku.Vďaka svojej pracovitosti, šikovnosti a vytrvalosti dokázal to, čomu sa hovorí americký sen. Nie je veľa Slovákov, ktorí sa môžu pochváliť tým, že hýbali americkou ekonomikou, no jemu sa to podarilo. V roku 1976 bol zaradený medzi štrnásť najvýznamnejších Slovákov v amerických dejinách. Jeho príbeh je veľkou motiváciou a inšpiráciou pre mnohých. Je príkladom toho, že sny sa stávajú skutočnosťou. Spoločnosť, ktorá nesie jeho meno, dáva šancu mladým ľuďom, pričom sa venuje organizovaniu programov pre študentov, medzi ktoré patrí aj program Mladá elita.

Dňa 4. septembra 2014 sa v priestoroch Bosákovho domu v Prešove konal pri príležitosti 145. výročia narodenia tohto významného filantropa a bankára, Michala Bosáka, záverečný ceremoniál vyhlásenia výsledkov medzinárodnej súťaže „Perokresba školy Michala Bosáka 2013/2014“, ktorý bol spojený s ocenením talentovaných žiakov a učiteľov základných a stredných škôl z Prešova.

Pri tejto príležitosti bolo udelené členstvo v klube Mladá elita aj žiakom našej školy, Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove.Ocenenie si odniesli žiaci druhých ročníkov, a to: Michaela Obročníková, Martin Sekera, Marek Gogoľ a jedno milé ocenenie pripadlo aj nášmu mladému kolegovi a perspektívnemu pedagógovi, Ing. Jozefovi Macejovi. O tom, že máme na škole naozaj šikovných žiakov, svedčí aj to, že žiak Marek Gogoľ výrazne pomohol svojimi programátorskými schopnosťami pri propagácii projektu Mladá elita, a to tvorbou webstránky mladaelita.eu.

Veríme, že členstvo našich žiakov v klube Mladá elita Prešova pod záštitou Spoločnosti Michala Bosáka bude prínosom pre našu školu a že naši žiaci budú môcť priložiť ruku k dielu pri realizácii rôznych kreatívnych projektov.

Ing. Jozef Macej a Mgr. Jana Pavlišaková

Európsky deň jazykov

europsky-denJ. W. Goethe, ktorý sám ovládal osem jazykov, hovorieval, že človek je toľkokrát človekom, koľko jazykov vie. Každý cudzí jazyk, ktorý si osvojíme, nás obohacuje. Nielen o poznanie kultúry a literatúry ďalších krajín, ale naučením sa nového jazyka posilňujeme svoj intelekt.

Európsky deň jazykov je jazykové podujatie, ktorým sa zapájame do celoeurópskej siete aktivít organizovaných pri príležitosti European Day of Languages. Tento deň sa oslavuje 26. septembra a všetky aktivity majú za cieľ poukázať na rôznorodosť jazykov a na nevyhnutnosť ovládania aspoň jedného z nich.

Naša škola, tak ako každoročne, aj tento rok sa aktívne zapojila do tohto jazykového podujatia prostredníctvom týchto aktivit:

Hosťami našich študentov bola aj skupina žiakov zo ZŠ Májové námestie, ktorí boli aktívnymi účastníkmi jednotlivých besied.

Veríme, že Deň jazykov splnil svoj účel, že sa nám podarilo nielen zabaviť a zaujať študentov neformálnymi hodinami, ale aj motivovať ich k čo najlepším výsledkom v znalosti angličtiny, nemčiny či ruštiny.

Mgr. Emília Čulková

Deň jazykov očami študentov

„Veľmi zaujímavá myšlienka ako upriamiť pozornosť žiakov a učiteľov na cudzie jazyky prostredníctvom zábavnej akcie hneď pri vstupe do školy. Prekvapilo ma, že veľa učiteľov bez problémov rozprávalo cudzím jazykom s našimi spolužiakmi. Podobné akcie by mohli byť častejšie.“ (P. Maľar, IV.SA)

„Prezentácia študentov, ktorí boli v portugalskej Brage, bola veľmi zaujímavá a dozvedel som sa veľa informácií o spôsobe života, o ich pracovných skúsenostiach aj o histórii mesta. Muselo im tam byť fajn. Ak by sa naskytla príležitosť, určite by som ju využil, lebo sa mi páčia portugalské zákony, more a slnko.“ (T. Harčár, II.F)

„Rozprávanie pána učiteľa zo školy pre nepočujúcich bola zaujímavé, keďže človek nemá veľa príležitostí na stretnutie s človekom, ktorý má tento hendikep, vidieť a chápať svet ako oni. Tiež som sa veľa dozvedel o posunkovej reči. Škoda, že som sa nedostal aj na ďalšie besedy.“ (P. Drab, IV.B)

„Sám som sa aktívne podieľal na Európskom dni jazykov na našej škole. Mal som prezentáciu o mojom študijnom pobyte v Nemecku. Prezentáciu som zvládol lepšie, ako som čakal, žiaci pozorne počúvali a mnohí sa aktívne zapájali a veľa sa pýtali. Som rád, že sa im to páčilo a nebrali to len ako uliatie sa z vyučovania.“ (M. Sekera, II.F)

„Aktívne som sa zúčastnil Európskeho dňa jazykov ako jeden z prezentujúcich našej mesačnej zahraničnej praxe v Portugalsku. Pre mňa, rovnako ako aj pre mojich kolegov, bolo radosťou znova si zaspomínať na túto veľmi cennú skúsenosť a zdieľať naše zážitky s mladšími spolužiakmi, či učiteľmi. Vysvetliť, ako fungujú firmy a práca v inej krajine, a ukázať nádherné miesta, ktoré sme mali možnosť navštíviť. Porozprávať o miestnych ľuďoch a niektorých národných zvykoch a kultúre. Myslím, že všetkých to dosť zaujalo a všetci im prajeme zažiť v budúcnosti niečo podobné.“ (M. Dlugoš, IV.SA)

„V mene všetkých žiakov zo Základnej školy, Májové námestie by sme sa vám chceli srdečne poďakovať za pozvanie, vďaka ktorému sme sa mohli zúčastniť na Dňa jazykov na SPŠE. Z tohto dňa sme si odniesli mnoho nových vedomostí a skúseností, ktoré určite využijeme či už na Slovensku, alebo v zahraničí. Najviac sa nám páčila hodina s anglickým lektorom, ktorý nám porozprával o anglickej kultúre a tiež sme mali možnosť sa s ním porozprávať po anglicky a zistiť, na akej úrovni sú naše vedomosti. Taktiež bolo veľmi zaujímavé, ako nám žiaci školy opisovali zážitky a nové skúsenosti zo zahraničnej stáže alebo z výmenného pobytu v hosťovskej rodine v susedných štátoch. Myslíme, že na tento deň budeme určite dlho spomínať, pretože to bol pestro prežitý deň plný nových zážitkov. Ak by bola taká možnosť sa znova zúčastniť na takejto akcii na vašej škole, určite neváhame a navštívime vás opäť s veľkou radosťou.“ (Jurčenková, Ligdayová, Miňovská, Kall, Hurka, Lelák)

Výstava historickej elektrotechniky 2014

vystava-elektrNadšenci elektrotechniky, ale aj všetci zvedavci! Vráťte sa do minulosti a prostredníctvom výstavy, ktorá je pre Vás pripravená v salóniku Prezidentskej pivárne v Prešove, si zaspomínajte na zaujímavé historické exponáty z elektrotechniky – rádioprijímače, rozhlas po drôte, reproduktory, mikrofóny a slúchadlá, TV prijímače, zosilňovače, magnetofóny a staré magnetofónové pásky, gramofóny a gramofónové platne. Vy, mladší, môžete obdivovať rádioamatérske stanice, diplomy, QSL lístky, rôzne súčiastky, prelistovať si historické časopisy, knihy a katalógy. Tešiť sa môžete na najväčší Teslov transformátor na Slovensku a bezdotykový hudobný nástroj Theremin. Na výstave môžete vidieť aj lampy, osvetlenia, kamery, výpočtovú techniku. Viac sa dozviete o histórii Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove a dokonca máte možnosť vidieť aj maturitné tablo z roku 1956 a mnoho iného. To všetko môžete obdivovať na Historickej výstave elektrotechniky v čase od 18. septembra do 14. októbra 2014 v priestoroch salónika Prezidentskej pivárne v Prešove.

Mgr. Lucia Liptáková

Kúpou prístrojov OEZ podporte SPŠE

kupujte-pristrNákupom prístrojov a ďalšieho sortimentu OEZ vo veľkoobchode HAGARD:GAL, spol. s r.o. v Prešove prispejete na vybavenie pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Prešove.

Za každých 5 EUR nákupu produktov OEZ zákazník získava jeden bod na podporu školy. Od veľkoobchodu následne obdrží kupón s príslušným počtom bodov, ktorý bude zodpovedať finančnej výške nákupu sortimentu OEZ. Do kupónu je nutné vyplniť kontakty zákazníka a vhodiť ho na vopred pripravené miesto.

Finančné prostriedky z Vášho nákupu vo veľkoobchode HAGARD:HAL, spol. s r.o. v Prešove budú využité na zakúpenie prístrojov pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Prešove. 1 bodom prispejete 0,10 EUR na školu.

Akcia prebieha od 15.9.2014 do 15.12.2014. Vyhodnotenie a odovzdávanie daru škole sa uskutoční v priebehu decembra 2014.

Ing. Juraj Budiš

Život plynie aj v školskom internáte,

downloads5-jpg... a to sa odrazilo aj v našej internátnej rodine. V tomto školskom roku sa už nebudeme stretávať s PhDr. Valériou Capekovou, ktorá si svojou osobnosťou za čas pôsobenia v našej škole získala srdcia žiakov a kolegov. Teší nás však vedomie, že v školskom internáte nám aj naďalej zastrešuje výučbu v oblasti zdravej výživy, keďže v tomto sa jej vedomosťami málokto vyrovná. Nedá mi však nepripomenúť aj niektoré jej charakterové vlastnosti, ktorými si nás získala. Naša Valika vždy vedela nájsť tie správne slová, elegantne sa vynájsť z každej situácie a vždy bola ochotná vypočuť a poradiť. Nepochybne nám v školskom internáte bude chýbať jej nadšenie, skúsenosti a vedomosti z rôznych oblastí života a ostáva mi len konštatovať, že nám bolo cťou s doktorkou Valériou Capekovou spolupracovať.

Na druhej strane sme v školskom internáte privítali nového kolegu Mg. Tomáša Bosáka, ktorý osviežil čisto dámsky pedagogický zbor internátu. Plný elánu sa zhostil svojej úlohy a svojou iniciatívnosťou a nadšením posilnil náš kolektív. Teší nás, že si nielen osvojil zaužívané praktiky, ale už v prvom mesiaci priniesol do našej práce inovatívne nápady, ktoré zaviedol vo svojej výchovnej skupine. Ako výrazný motivačný faktor sa ukázal jeho bodovací systém pre žiakov 1. ročníka, ktorý sa pravdepodobne stane v prvých ročníkoch tradíciou.

Ďalším výrazným posilnením je 37 nádejných elektrikárov, ktorí zaplnili prázdne miesto po minuloročných štvrtákoch. Medzi nimi nájdete aj Gabriela Kamenického, ktorého spev a harmonika sa ozýva na našich chodbách, alebo iniciatívneho Tomáša Kormaníka, ktorý neohrnie žiadnou internátnou akciou, a mnoho iných žiakov so zaujímavými záľubami.

September bol bohatý aj na internátne akcie. Už tradične sme školský rok otvorili vychádzkou žiakov 1. ročníka so skupinovým vychovávateľom Mgr. Tomášom Bosákom. V rámci akcie „Mesto, v ktorom študuješ“ sa žiaci naučili orientovať v našom meste a nadobudli aj niekoľko historických znalostí. Ďalšou aktivitou, ktorú môžete vidieť aj na fotke, bola návšteva Vodárenskej veže, ktorú opäť zastrešoval Mgr. Tomáš Bosák. Pre žiakov prvého ročníka bola tiež organizovaná beseda so školskou psychologičkou, Mgr. Tatianou Imrichovou, ktorá bola venovaná adaptačnému procesu v školskom internáte. Schopnosti Mgr. Tomáša Bosáka sa prejavili aj v ďalšej aktivite, ktorú sme organizovali v spolupráci s DAD, kedy k účasti presvedčil 20 žiakov 1. ročníka, čo by určite potešilo aj našu bývalú kolegyňu. Predstavenie, ktorého sa žiaci zúčastnili, malo názov „Krcheň nesmrteľný“. Dňa 23. 9. mali žiaci možnosť zúčastniť sa kvízu „Čo vieš o Prešove“ pod vedením Mgr. Viery Barjakovej, v ktorom sme overovali znalosti žiakov o meste. Zaslúženú odmenu v podobe sladkostí získali žiaci Kundrát a Kamenický, ktorí obsadili prvé miesto. V rovnaký deň sa žiaci prvého ročníka pripravovali na svoju internátnu imatrikuláciu, kedy s Mgr. Vierou Barjakovou nacvičovali školskú hymnu za sprievodu harmoniky Gabriela Kamenického. Rovnako nás teší skutočnosť, že žiaci prvého ročníka sa so svojím skupinovým vychovávateľom vybrali aj na návštevu knižnice v rámci aktivity „Prešov číta rád“ a tiež nás potešili aj niekoľkí žiaci, ktorí využili ponuku ABC Prešov na účasť v rôznych krúžkoch.

Dlhodobo sú najatraktívnejšími aktivitami žiakov návšteva školskej posilňovne a organizovanie futbalových zápasov, čo sa potvrdilo aj začiatkom tohto školského roku, kedy nám častokrát telocvičňa a posilňovňa praská vo švíkoch.

Už teraz sa my, a najmä naši štvrtáci, tešíme na október v školskom internáte, keďže nás čaká slávnostná imatrikulácia, na ktorú sa už štvrtáci zodpovedne pripravujú a prváci horia očakávaním.

Mgr. Tatiana Imrichová

Aktivity tried

Zaujímavosti z histórie elektrotechniky

zaujimavosti-z Keďže v utorok máme len šesť vyučovacích hodín a aj v stredu máme pomerne ľahké hodiny, rozhodli sme sa, že posledný septembrový deň využijeme na našu prvú spoločnú akciu. Bolo krásne slnečné popoludnie a po príjemnej prechádzke sme prišli do cieľa našej cesty, ktorou bola Výstava historickej elektrotechniky.

Už pri vstupe nás zaujal historický kotúčový magnetofón, z ktorého zneli pekné piesne. Aj vo vnútri bolo na čo pozerať. Zaujali nás staré gramofóny, rádiá, súčiastky, kalkulačka i vysávač. No najviac nás pobavil bezdotykový hudobný nástroj – Theremin, ktorý si chcel každý z nás vyskúšať. Potešili sme sa, keď sme v pamätníci našej školy objavili mená rodičov niektorých našich spolužiakov.

Výstava sa nám veľmi páčila. Boli sme radi, že sme sa oboznámili s históriu odboru, ktorý študujeme i históriou školy, na ktorej študujeme.

študenti I. C

Pripravujeme sa na stužkovú slávnosť

priprava-na-stDňa 18. 09. 2014 sa trieda IV.F spolu so svojou triednou pani profesorkou – Ing. Vladimírou Pastirovou, vybrala do mesta obzrieť si sálu na stužkovú slávnosť. Stužková slávnosť je len raz za život, a preto každý z nás chce, aby bolo všetko perfektne zariadené a vymyslené. Keďže počasie bolo veľmi pekné, tak cestu tam sme využili na prechádzku, ktorá nám spríjemnila deň. Dojmy z miestnosti na prípravu našej stužkovej slávnosti boli rôzne. Ale ako vraví naša triedna profesorka: „Nehľadajte dôvody, hľadajte spôsoby.“ Tak verím, že nájdeme ten správny spôsob, ako sa na našu stužkovú slávnosť pripraviť čo najlepšie.

Natália Triščíková

Z histórie elektrotechniky

z-historie-ele V rámci triednej akcie nás naša triedna profesorka, Ing. Pastirová Vladimíra, tentoraz zaviedla na Výstavu historickej elektrotechniky. V Prešove sa pri príležitosti významného celoeurópskeho podujatia s názvom Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) koná aj Výstava historickej elektrotechniky, ktorá potrvá do 14. októbra 2014. Počas Výstavy historickej elektrotechniky sme v salóniku Prezidentskej pivárne videli neskutočné vystavované exponáty rôzneho druhu. Veď posúďte sami: rádioprijímače, rozhlas po drôte, reproduktory, mikrofóny, slúchadlá, TV prijímače, zosilňovače, efekty, magnetofóny, magnetofónové pásky, gramofóny, ihly, gramofónové platne, rádioamatérske stanice, diplomy, QSL lístky, súčiastky, časopisy, knihy, katalógy, najväčší Teslov transformátor na Slovensku, lampy, osvetlenie, kamery, výpočtová technika. Najviac nás však oslovil bezdotykový hudobný nástroj Theremin. Výstava ponúka aj niečo z histórie SPŠE v Prešove – maturitné tablo z roku 1956, a mnoho iných zaujímavostí. Videli sme, čo sme ešte nevideli.

Natália Triščíková

Partneri a sponzori

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor