3/2015

Máme víťaza Olympiády v nemeckom jazyku

olympiada-nj-jVlaňajší víťaz celoštátneho kola Olympiády v nemeckom jazyku Martin Sekera, žiak druhého ročníka SPŠ elektrotechnickej v Prešove, sa vďaka svojim vedomostiam a záujmu o cudzie jazyky prebojoval od školského cez obvodné a krajské kolo až do kola celoštátneho, ktoré sa konalo dňa 23. marca 2015 v Bratislave. V celoštátnom kole vyhral 1. miesto vo svojej kategórii, čím obhájil svoje minuloročné víťazstvo a priniesol si už druhú zlatú medailu z tejto súťaže.

Martin je inteligentný a skromný mladý človek, ktorý svojou vytrvalosťou a húževnatosťou dokáže dosiahnuť stanovené ciele. S nemčinou sa stretol už v útlom detskom veku – keď ako malý chlapec sledoval v televízii nemecké rozprávky. V škole sa s nemčinou prvýkrát stretol v 5. ročníku ZŠ a ako hovorí, dodnes si pamätá výraz svojej pani učiteľky, ktorá s úžasom pozorovala jeho vedomosti hneď na prvej hodine nemčiny v jeho živote.

Svoje vedomosti a talent rozvíja aj naďalej, neustále sa zdokonaľuje v jazykovej škole aj doma, napríklad aj sledovaním nemeckej televízie. Veľkým prínosom bol pre neho jazykový pobyt v nemeckom meste Hammeln, ktorého sa zúčastnil vďaka svojmu víťazstvu v minuloročnom celoštátnom kole olympiády, na ktoré išiel vtedy iba so skromným cieľom zúčastniť sa. Tohto roku boli jeho ambície vyššie – obhájiť svoje minuloročné víťazstvo. Podarilo sa mu to a dnes je dvojnásobným víťazom tejto súťaže.

A jeho recept na zvládnutie cudzieho jazyka?

„Venovať sa mu, zaujímať sa oň a chcieť sa ho naučiť. Byť s ním v kontakte celý čas je najlepšie, nemyslím tým presťahovanie sa do cudzej krajiny, len stačí raz za deň si v tom jazyku niečo prečítať alebo vypočuť.“

Všetci si veľmi vážime Martinovo vynaložené úsilie a dosiahnuté výsledky a ďakujeme mu za vzornú reprezentáciu našej školy a Prešovského samosprávneho kraja.

Mgr. Miriam Pribišová

Ing. Peter Vargovčík ocenený prednostom OÚ Prešov

Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského, učiteľa národov. Tento sviatok je oslavou práce všetkých učiteľov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.

Pri tejto príležitosti bol náš kolega, Ing. Peter Vargovčík, ocenený plaketou Schola Ludus, ktorú si prevzal z rúk Mgr. Emila Chlapečka, prednostu Okresného úradu v Prešove. Zároveň si odniesol aj ďakovný list za dosiahnutie mimoriadnych úspechov v rámci odborného vzdelávania a reprezentácie Slovenska v zahraničí.

Ing. Peter Vargovčík pôsobí na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove už niekoľko rokov. Počas svojho pôsobenia sa pričinil o viacero úspechov. Tým najväčším bolo zhotovenie tancujúceho robota Pinkieho a dvojnásobné víťazstvo na majstrovstvách sveta v Istanbule.

Ing. Peter Vargovčík sa venuje nielen vzdelávaniu a vychovávaniu mladých ľudí, ale aj hudbe. Tento koníček pretavil aj na svoje pracovisko. Je lídrom školskej skupiny Spesh Floyd, ktorá sa prezentuje na rôznych školských akciách či podujatiach.

Nášmu kolegovi, Petrovi Vargovčíkovi, srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa osobných a pracovných úspechov.

Mgr. Jana Pavlišaková

Deň otvorených dverí v SPŠE Prešov

dod-jpg Dňa 10. marca 2015 bolo na pôde Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove rušno. Niežeby inokedy nebolo, ale v tento deň otvorila naša škola svoje brány širokej verejnosti. V čase od 13.00 do 17.00 hodiny nás navštívili tí, ktorým učarovala elektronika, informačné technológie či ekonomika. Žiaci základných škôl si tak opäť mohli prezrieť priestory našej školy, nadýchať sa našej atmosféry a zažiť celkom zábavné popoludnie. V jednotlivých učebniach si mohli vyskúšať svoje praktické zručnosti, elektronické stavebnice, nahliadnuť do sveta elektrotechniky či pozrieť si projekty našich žiakov. Teší nás, že k nám zavítali nielen žiaci prešovských škôl, ale aj žiaci z okolitých miest. Medzi návštevníkmi boli hlavne deviataci, no nechýbali ani žiaci nižších ročníkov. Milým prekvapením bolo aj to, že svoje zastúpenie mali aj dievčatá, ktorých máme v škole pomenej. Tí, ktorí sa rozhodli stráviť popoludnie práve u nás, svoju voľbu určite neoľutovali. Svedčia o tom aj výsledky ankety, ktorej sa zúčastnili. Žiaci sa o našej škole vyjadrili pozitívne, zaujali ich informácie, ktoré sa o SPŠE dozvedeli, a taktiež ich zaujalo vybavenie našich učební. O škole majú pozitívne referencie, a to buď od svojich učiteľov, rodičov, známych či priateľov. A čo nás teší najviac? Väčšina z nich sa vyjadrila, že má záujem študovať práve v SPŠE Prešov.

Mgr. Jana Pavlišaková

Školské a krajské kolo SOČ

skolske-a-kraDruhá polovica februára a začiatok marca sa v SPŠE Prešov niesli v duchu finišovania, príprav študentov a ich konzultantov a organizovania školského kola SOČ (stredoškolská odborná činnosť). Výsledky svojho snaženia mohli žiaci odprezentovať 2. a 3. 3. 2015 na školskom kole SOČ.

V tomto školskom roku sa žiaci mohli zapojiť do 17 rôznych súťažných odborov. Túto možnosť využilo 157 žiakov, ktorí prihlásili do súťaže 115 súťažných prác v piatich súťažných odboroch.

Najväčší počet súťažiacich bol v súťažnom odbore č. 12 – Elektrotechnika a hardware, kde súťažilo 76 žiakov s 56 súťažnými prácami.

Súťažné práce z prvých dvoch miest postúpili na krajské kolo SOČ, ktoré sa konalo 27. 3. 2015 na Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove. Z našej školy sa ho zúčastnilo 11 žiakov s deviatimi súťažnými prácami. Svojimi obhajobami úspešne reprezentovali našu školu a celkovo získali dve prvé, jedno druhé a dve tretie miesta (menovite v priloženej výsledkovej listine). Súťažiaci z prvého a druhého miesta Marek Galovič, Patrik Kužila a Michal Pánik postúpili na celoštátnu súťažnú prehliadku SOČ v Piešťanoch.

Z výberu najlepších súťažných prác a exponátov bola 4. 3. 2015 inštalovaná výstava, na ktorej riešitelia informovali všetkých prítomných žiakov a učiteľov školy o prednostiach svojich prác, prečo a ako ich riešili. Z expozície súťažných prác sa mohli inšpirovať do budúceho ročníka SOČ všetci študenti našej školy.

Počas trvania výstavy bolo vykonané aj vyhodnotenie súťaženia v jednotlivých súťažných odboroch a víťazom boli odovzdané diplomy a peňažné ocenenia, ktoré im odovzdal riaditeľ SPŠE Prešov, Ing. Slavomír Kožár. Vzhľadom na to, že na tohtoročnom školskom kole bolo viacero zaujímavých súťažných prác hodných pozornosti a ocenenia, na podnet odborných hodnotiacich komisií vedenie školy udelilo aj zvláštne ocenenie Nadácie SPŠE Prešov. Dosiahnutým úspechom sa tešíme a oceneným blahoželáme. Nech sú zároveň príkladom a motiváciou v ďalšom ročníku tejto súťaže.


Školské kolo
Krajské kolo

Ing. František Moyzes

Junior Internet

junior-internetJunior Internet – súťažná konferencia, ktorá ponúka odrazový mostík pre začínajúcich webových programátorov, grafikov a blogerov. Na podujatí mladí predstavujú svoje projekty a ďalšie vízie skúseným odborníkom v úlohách porotcov a prednášajúcich. Konferencie Junior Internet zastrešuje AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku (www.amavet.sk, http://www.juniorinternet.sk).

Na prezentácií prác Junior Internet v Bratislave sa 27. a 28. 3. 2015 zúčastnili aj traja žiaci SPŠE Prešov, ktorí úspešne reprezentovali našu školu.

Marek Gogoľ z II. B sa umiestnil na 1. mieste v kategórii JuniorWeb, kde prezentoval svoj projekt Bookario.

Štefan Štefančík z III.SB sa umiestnil na 1. mieste v kategórii JuniorDesign s prezentáciou prác svojho portfólia.

Marek Galovič z III.SB predstavil projekt Contee, s ktorým skončil na 2. mieste v kategórii JuniorWeb. Všetkým srdečne blahoželáme!

Ing. Anna Dlugošová

Deň učiteľov 2015

den-ucitelovDňa 27.3.2015 sa uskutočnilo slávnostné posedenie v reštaurácii Sen, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov a ktorého sme sa zúčastnili my, pedagógovia, pozvaní bývalí kolegovia i nepedagogickí zamestnanci školy.

Oslava Dňa učiteľov začala úvodným príhovorom zástupkyne školy Ing. Judity Sakáčovej a slávnostným prípitkom. Po ňom nasledoval pozdrav zástupcov Žiackej rady v podobe kultúrneho programu, kde pesničkami, ktoré zahrala a zaspievala školská kapela Spesh Floyd pod taktovkou Ing. Petra Vargovčíka, a slovno-umeleckým pásmom žiakov prvých a druhých ročníkov v réžii Ing. Ljuby Krišovej vyjadrili študenti svoju vďaku.

Zaujímavý kultúrny program bol zakončený udelením ocenenia Žiackej rady na základe ankety o najobľúbenejšieho učiteľa SPŠE Prešov v šk. roku 2014/2015, ktoré získala RNDr. Anna Budišová.

Ďalšie ocenenie – OSCARA SPŠE – za školu, ktorú úspešne riadi jeden učiteľ – jeden manažér, odovzdala nášmu pánovi riaditeľovi, Ing. Slavomírovi Kožárovi, predsedníčka ŽŠR, Tímea Balhová, spolu s koordinátorkou ŽŠR, Ing. Vladimírou Pastirovou.

Po peknom hudobnom výkone a milých slovách našich študentov bolo udelené ďalšie ocenenie – a to Pamätná medaila J. A .Komenského pri príležitosti životného jubilea 80 rokov pánovi Jurajovi Hoffmanovi za jeho významné a dlhoročné pôsobenie na našej škole.

Po všetkých oceneniach, prianiach i blahoželaniach nasledoval slávnostný obed, voľná zábava a neskôr i teplý bufet.

V zhone každodenných povinností je tento deň jednou z mála príležitostí, kedy si môžeme nerušene posedieť, porozprávať sa a zabaviť sa. Ďakujeme všetkým, ktorí k tomu prispeli.

Mgr. Iveta Kovaľová

Externá časť maturitných skúšok

pisomne-ms-jpKaždoročne sa v marci médiami nesie téma externých maturitných skúšok. Pre žiakov štvrtého ročníka a ich rodičov nastávajú chvíle napätia a očakávania. Aké budú testové otázky externej časti maturitnej skúšky? Dokážu žiaci aj napriek stresu prezentovať svoje vedomosti v dobrom svetle?

Externá časť maturitných skúšok a písomná forma maturitných skúšok v tomto školskom roku prebehla v našej škole a zároveň na celom území Slovenska v dňoch:

17.3.2015 – slovenský jazyk a literatúra - 157 žiakov 18.3.2015 – anglický jazyk - 155 úroveň B1 a 2 úroveň B2 19.3.2015 – matematika ( dobrovoľná skúška) - 111 žiakov.

Výsledky sa žiaci dozvedia až začiatkom mája, ale mnohí majú už teraz zlé pocity. Prečo? Najmä úlohy z matematiky vyvolali veľa otáznikov. Zo strany žiakov sme často počuli kritiku na náročnosť úloh – voči predošlým rokom to bolo neporovnateľne ťažšie. Vyučujúce matematiky zas poukazovali na zlú skladbu úloh, ktorá nekorešpondovala s počtom hodín venovaným jednotlivým tematickým celkom a tiež nezodpovedala dôležitosti celkov pre vysokoškolské štúdium.

Milí maturanti! Držím vám prsty, aby ste vy, vaši rodičia a vaši učitelia mali z výsledkov testov radosť. Zároveň vám želám, aby ste našli v sebe silu načasovať svoju „FORMU“ aj na ústnu časť maturitných skúšok.

Ing. Judita Sakáčová

Matematická súťaž ELEKTROMATIK

vymazat1-jpgNaša škola v tomto školskom roku 2014/2015 po prvýkrát organizovala matematickú súťaž ELEKTROMATIK. Táto súťaž bola určená pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka základných škôl, ktorí pracovali v 4-členných tímoch. Jej hlavným poslaním bolo vzbudzovať u žiakov hlbší záujem o matematiku a motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu, umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov.

Pozostávala z dvoch domácich kôl a záverečného školského kola. Do domácich kôl sa prihlásilo 11 tímov zo 6 základných škôl, z ktorých 8 úspešne absolvovalo domáce kolá a postúpili do školského kola. To sa uskutočnilo na pôde našej školy v utorok, 10. 3. 2015.

Po celý čas vládla výborná pracovná atmosféra, súťaživý duch a rivalita boli na mieste.

Úspech väčšinou nezávisí len na schopnostiach jednotlivých členov, ale aj na efektívnej tímovej spolupráci. Úlohy spravidla vyžadovali istú dávku invencie a dôvtipu. Snažili sme sa, aby boli netradičné, aby pomáhali rozvíjať predstavivosť, logické myslenie a predovšetkým záujem o matematiku. Náročnosť príkladov bola primeraná vedomostiam ktoréhokoľvek žiaka vyššieho ročníka základnej školy. Úroveň tímov bola vyrovnaná, čo vidieť aj vo výslednom bodovom hodnotení. Víťazné tímy boli odmenené diplomami a vecnými cenami, ktoré venovala SPŠ elektrotechnická Prešov.

Ďakujeme všetkým súťažiacim za prejavený záujem o túto súťaž, prajeme im veľa úspechov v škole, deviatakom úspešný blížiaci sa Monitor, radosť z matematiky a chuť objavovať jej čaro. Naše poďakovanie patrí aj ich učiteľom nielen za to, že dokázali svojim žiakom odovzdať užitočné vedomosti, ale predovšetkým za to, že im dokázali odovzdať chuť robiť niečo navyše, obetovali im množstvo svojho voľného času a často samých seba, lebo bez toho by táto práca nemala zmysel.


Výsledky

Mgr. Marta Kožárová, Mgr. Mária Solárová

Školské kolo súťaže ZŠ v angličtine

Sedem najlepších družstiev žiakov ZŠ sa v utorok 10. 3. 2015 zúčastnilo školského kola súťaže v anglickom jazyku.

Súťaž bola určená žiakom 7., 8. a 9. ročníka základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Táto akcia zároveň umožnila žiakom porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie.

Do školského kola postúpilo 7 štvorčlenných družstiev, ktoré úspešne zvládli 2 domáce online testy. V domácich kolách boli testované gramaticko-lexikálne vedomosti, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením. Školské kolo okrem toho obsahovalo aj rozprávanie príbehu podľa obrázkov a písanie eseje na danú tému.

Do školského kola postúpili tímy s najväčším počtom bodov z dvoch domácich kôl. Boli to 4 tímy zo ZŠ na Bajkalskej ulici v Prešove a 3 tímy z Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa na ulici 9. mája v Sabinove.

Všetci zúčastnení ukázali, že anglický jazyk pre nich vôbec nie je cudzí, ale že v ňom dokážu komunikovať, písať pekné eseje a pohotovo reagovať na dané situácie. Tí najlepší boli odmenení vecnými cenami, ktoré venovala SPŠE. Prvé tri miesta patrili týmto tímom:

  1. Finish – ZŠ Bajkalská, Prešov
  2. Quickscopers – ZŠ Bajkalská, Prešov
  3. Potatoes – Cirkevná ZŠ Jána Krstiteľa na ulici 9. mája, Sabinov

Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť, predvedený výkon a tešíme sa na ďalšie podobné súťaže. Víťazom gratulujeme.

Mgr. Emília Čulková

Kariérne dni v SPŠE Prešov

karierne-dni-sPre realizáciu inovatívneho poradenstva o povolaniach a zamestnaniach je najdôležitejšie jeho prepojenie s praxou, preto sme do klasických foriem poskytovania kariérneho poradenstva vložili viacero aktivít, medzi ktoré patria kariérne dni.

V dňoch 25. – 26. marca 2015 sa v našej škole v rámci projektu „Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov na základe požiadaviek trhu práce“ uskutočnili kariérne dni.

Dňa 25. 3. 2015 sa kariérneho dňa zúčastnili žiaci 4. ročníka študijného odboru elektrotechnika so zameraním na energetiku – IV.A a priemyselnú informatiku – IV.B, IV.C. Na akcii sa zúčastnili spoločnosti: personálna agentúra Grafton, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, GlobalLogic, ELCOM, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

Dňa 26. 3. 2015 sa kariérneho dňa zúčastnili žiaci 4. ročníka študijného odboru informačné a sieťové technológie – IV.SA, IV.SB a technické a informatické služby v elektrotechnike – IV.F. Medzi zúčastnené spoločnosti patrili: AT&T, Siemens, T-Systems, Elfa a GlobalLogic.

Cieľom týchto kariérnych dní bolo priblížiť správny smer profesionálnej orientácie žiakov, možnosti uplatnenia sa na trhu práce po absolvovaní školy, resp. po absolvovaní ďalšieho vzdelávania na VŠ vybraného smeru, objasniť postupy pri pracovných pohovoroch, správne vytváranie dokumentácie a prezentácie, spôsoby realizácie duálneho vzdelávania a objasnenie dôvodov nutnosti prepojenia školy s praxou, sprístupniť informácie o StartUp, testovanie odborných kompetencií žiakov a iné. Realizáciu aktivity si zvolila každá spoločnosť individuálne, a to buď formou prezentácií, besied, diskusií, workshopov, osobnými skúsenosťami a pod.

Z pohľadu žiakov bolo podujatie hodnotené veľmi dobre a prospešné pre ich rozhľadenosť v rôznych oblastiach. Oceňujeme prístup všetkých spoločností, ich profesionalitu a kompetentnosť, za ktorú sa chceme poďakovať, a konštatujeme, že je veľmi potrebné takéto podujatia realizovať aj v nasledujúcich rokoch, aby naši žiaci dokázali prejsť plynule z výchovnovzdelávacieho procesu do praxe a boli schopní zorientovať sa na trhu práce a správne využiť poznatky, vedomosti a zručnosti nadobudnuté v našej škole pre svoj odborný rast.

Ing. Anna Dlugošová

Tímová súťaž SŠ – SMART HOME

vsd-sutaz-vsvsd-logo-jpgSpoločnosť VSD pripravila súťaž pre partnerské školy na tému: SMART HOME – Riadenie spotreby a akumulácia elektrickej energie. Vyhlásenie súťaže bolo v novembri 2014. V piatok 6. 3. 2015 sa v priestoroch Technického múzea v Košiciach uskutočnila prezentácia a vyhodnotenie 8. ročníka.

Porota hodnotila výsledky žiakov ako práce na úrovni vysokoškolákov. Všetky sa dajú použiť ako individuálna maturitná práca. Mnohé práce boli veľmi netradičné a inšpiratívne. Dajú sa použiť aj v praxi. Súťaž všetkých posunula vpred. Z pätnástich tímov, ktoré sa zapojili do tejto súťaže, bolo 5 z našej školy.

Tím GREEN FUTURE: Stanislav Ševčík a Damián Imrich obaja z III.A

Tím IRMS ASB: Lukáš Vavrek, Adam Poperník obaja zo IV.SB a Juraj Mamrilla, IV.A

Tím BÉČKARI: Adrián Marcinek, Marek Bujňák a Jaroslav Čikot všetci zo IV.B

Tím POWER HOUSE: Martin Olejár, III.SB, Dominik Tkáčik, II.F a Dávid Kmec, IV.C

Tím FEPEŠKO: Dalibor Fecko, Kristián Petrík a Patrik Škovranko všetci z III.C

Pre 1. až 5. miesto boli pripravené hodnotné ceny. Z našej školy získal 3. miesto tím FEPEŠKO a 5. miesto získal tím POWER HOUSE.

Ďakujeme VSD za organizáciu súťaže, finančnú podporu na nákup materiálu, pomôcok, za hodnotné ceny, darčeky a pohostenie. Ďakujeme konzultantom za pomoc. Blahoželáme a ďakujeme súťažiacim žiakom za vzornú reprezentáciu školy.

Ján Haluška

Matematická olympiáda PANGEA

Pangea je celoeurópska matematická olympiáda pre žiakov základných a stredných škôl. V roku 2013 sa súťaže zúčastnilo viac ako 76 000 žiakov z 11 krajín Európy.

Hlavným cieľom olympiády Pangea je zvýšiť záujem žiakov o matematiku a zdokonaliť ich logické myslenie. Preto väčšina úloh je zostavená tak, aby sa dala vyriešiť len prostredníctvom logického uvažovania. Organizátor súťaže chce svojím mottom "matematika spája" zjednotiť všetkých žiakov v názore, že matematika je aj zábavná a netreba sa jej vyhýbať.

Túto súťaž podporili aj študenti tretieho ročníka našej školy, ktorí v dňoch 11. a 12. marca 2015 riešili úlohy v svojej kategórii. Súťaže sa zúčastnili nielen žiaci, ktorí majú z matematiky dobré známky, ale aj takí, ktorí radi súťažia a majú o matematiku záujem. Výsledky si žiaci nájdu pod svojimi identifikačnými číslami, na stránke: www.pangea-sutaz.sk.

Najúspešnejší riešitelia prvého kola budú pozvaní na celoslovenské finále do Bratislavy. Po tomto kole sa v ten istý deň vyhodnotia testy a neskôr sa uskutoční slávnostné odovzdávanie cien víťazom. Program bude spojený s recepciou, ktorej sa môžu zúčastniť aj rodičia a učitelia.

RNDr. Anna Budišová

Súťaž o najlepšiu počítačovú hru

vymazat4-jpgV októbri školského roka 2014/2015 bola v našej škole vyhlásená súťaž o najlepšiu počítačovú hru. Do súťaže sa zapojili študenti Filip Farkaš z II.C, Jaroslav Kravec zo IV.SA, Tomáš Šoltýs zo IV.SA a Dávid Salamon zo IV.SA. Obzvlášť sme radi, že sa do tejto súťaže zapojil aj žiak druhého ročníka. Rozhodnúť o víťazovi v tejto súťaži mohli všetci, a to hlasovaním v ankete na web stránke našej školy. Po ukončení hlasovania sú výsledky nasledovné:

  1. miesto získal žiak Filip Farkaš za hru LOITA, ktorá bola naprogramovaná v jazyku JAVA ako aplikácia pre zariadenia pracujúce pod OS Android. Za svoju hru získal 198 hlasov.
  2. miesto získal Jaroslav Kravec za hru ARKANOID naprogramovanú v jazyku C++. Získal 129 hlasov.
  3. miesto získal Tomáš Šoltýs za hru GULIČKA naprogramovanú v jazyku C++. Získal 61 hlasov.
  4. miesto získal Dávid Salamon, ktorý vytvoril hru ŠACH v jazyku C++. Hlasovalo za jeho hru 55 ľudí.

Všetkým súťažiacim gratulujeme, no zvlášť chceme vyzdvihnúť prácu víťaza, žiaka len druhého ročníka, ktorý svojimi schopnosťami a usilovnosťou vyhral s veľkým rozdielom hlasov. Dúfame, že na druhý školský rok sa zapojí do tejto súťaže väčší počet žiakov, ktorí prekročia svoj tieň a zviditeľnia svoje schopnosti a vedomosti všetkým z nás.

Ing. Mária Šandrejová

Interaktívna tabuľa v školskom internáte

vymazat2-jpgPotreba interaktivity má v podmienkach školského internátu nezastupiteľné miesto. Žiaci nie sú len pasívni prijímatelia informácií, ale naopak, v procese výchovy a vzdelávania sa od nich vyžaduje aktívne zapojenie sa do tohto procesu. V intenciách týchto myšlienok sa vychovávatelia školského internátu zapojili do projektu „Aktivizujúce metódy vo výchove“, ktorý sa špecializuje na profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich metód vo výchove nielen v reálnom prostredí, ale i v spojení s novými informačnými technológiami. Zapojením sa do tohto projektu získal školský internát interaktívnu tabuľu, ktorú aktívne využívame. Ja som sa zúčastnila školenia pod vedením Ing. Martina Vujčíka a nadobudnuté vedomosti som sprostredkovala aj ostatným vychovávateľom. Krôčik po krôčiku objavujeme možnosti, ktoré nám tabuľa ponúka a stále častejšie ju zapájame do internátnych aktivít. Prostredníctvom interaktívnej tabule bolo v tomto polroku realizovaných päť výchovno-vzdelávacích aktivít zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov, akými sú šikanovanie, kyberšikanovanie, alkohol, fajčenie a omamné látky. Prostredníctvom interaktívnej tabule sa nám podarilo žiakov vtiahnuť viac do danej problematiky, a to prezentáciami, krátkymi videami a vytváraním názorných kresieb priamo na interaktívnu tabuľu. Teší nás tiež skutočnosť, že žiaci Tomáš Horvat a Adam Kmec po oslovení skupinovej vychovávateľky vytvorili podnetnú a poučnú prezentáciu na tému škodlivosť alkoholu a odovzdali štafetu ďalším žiakom skupiny.

Hlavný prínos interaktívnej tabule vidíme v tom, že nám pomáha sýtiť nielen kognitívnu oblasť, ale najmä afektívnu a v menšej miere aj psychomotorickú. Práve kladením dôrazu na emócie žiakov a ich aktívneho zapájania do procesu vzdelávania môžeme dosiahnuť zmeny postojov. Klasické prednášky, kde sú žiaci v roli prijímateľov nových informácií poskytujú len informačný servis, ktorý však žiakov nenúti zamyslieť sa a vytvárať názory, či postoje, preto sa tešíme, že aj v školskom internáte môžeme do procesu výchovy zaradiť aj inovatívne metódy v podobe interaktívnej tabule, ktoré sú pre žiakov atraktívnejšie a podľa vychovávateľov účinnejšie.

Mgr. Tatiana Imrichová

Jarné aktivity v školskom internáte

skolsky-interZačiatok mesiaca sme odštartovali florbalovým zápasom proti tradičnému rivalovi zo SOŠ podnikania. Napriek snahe a bojovnosti našich chlapcov sa nám súpera poraziť nepodarilo a víťazstvo nám uniklo len o vlások.

Marec dal poriadne zabrať hlavne našim štvrtákom, ktorí obhajovali svoje práce SOČ a svedomito sa pripravovali na skúšky dospelosti. Fantastický úspech zaznamenal aj M. Galovič, ktorý so svojou prácou vyhral krajské kolo SOČ a postúpil do celoslovenského kola. Všetci mu budeme držať palce, aby sa mu podarilo získať, čo najlepšie umiestnenie. Veľmi nás teší, že máme takých talentovaných žiakov, ktorí robia dobré meno škole aj internátu.

Kolektivizmus a kooperácia žiakov sa naplno premietla do príprav na maturitné skúšky. Pre všetkých, ktorí mali záujem o doučovanie z matematiky, zrealizoval M. Bujňák v študovni seminár, v ktorom sa naplno preukázali jeho pedagogické schopnosti. Maturitu nám pripomínali aj početné oznamy na izbách štvrtákov s textom „Nerušiť, prebieha príprava na maturitnú skúšku.“

Ďalšou významnou udalosťou v našom ŠI bola aj návšteva Trhu práce v Košiciach, kde sa žiaci mohli zoznámiť so svojimi potenciálnymi budúcimi zamestnávateľmi a vidieť zaujímavé prednášky spojené s workshopmi. O túto exkurziu bol veľký záujem, preto sa jej zúčastnilo až 47 žiakov z ŠI.

K životu v internáte neodlučiteľne patria aj časté kvízy na zaujímavé témy. Po Mikulášskom a Valentínskom kvíze nasledoval Dopravný kvíz, v ktorom si žiaci otestovali svoje vedomosti z histórie dopravných prostriedkov.

Chlapci majú odjakživa záujem o autá, čo sa premietlo aj do návštevy výstavy, kde mohli vidieť zaujímavé historické exponáty zo sveta motorizmu.

Zmodernizovaná spoločenská miestnosť v našom ŠI ponúka vhodné podmienky na realizáciu rôznych výchovno-vzdelávacích aktivít. Efektívnosť výučby zabezpečujeme pomocou implementácie prvkov IKT v podobe interaktívnej tabule. Tento mesiac boli pre žiakov pripravené besedy na témy kyberšikanovanie a prevencia požívania alkoholu. Žiaci sa dozvedeli potrebné informácie o nástrahách kyberšikanovania a prevencii proti požívaniu alkoholických nápojov.

Vrcholným podujatím v mesiaci marec bol Medziinternátny volejbalový turnaj, ktorý organizoval náš internát. Na domácej pôde sme privítali žiakov z troch školských internátov v Prešove. Vo vypätej atmosfére odohral každý tím tri zápasy. Najúspešnejším družstvom a celkovým víťazom sa stal náš tím na čele s T. Štelmachom, ktorý získal zlatú trofej a čestný diplom. Organizáciu a skvelý priebeh turnaja si naši ctení hostia veľmi pochvaľovali. Dúfam, že z takýchto športových podujatí sa postupne stane tradícia a že vždy sa nájde dôvod nato, aby sme sa znovu stretli s našimi kolegami z iných internátov.

Mgr. Tomáš Bosák

Aktivity tried

cinemax-1-b-jpgKeďže 18. marca 2015 na škole prebiehala písomná maturitná skúška, mali sme možnosť stráviť jedno dopoludnie mimo priestorov školy. Po prednesení rôznych návrhov sme sa dohodli, že tentokrát zájdeme spolu do kina. Voľba padla samozrejme na Cinemax. Z rôznych ponúkaných filmov sme si nakoniec pozreli film Focus, v hlavnej úlohe s W. Smithom. Will Smith stvárňuje Nickyho, ostrieľaného podvodníka. Pri výučbe dôležitých trikov sa mu jeho žiačka Jess dostane pod kožu a on sa rozhodne všetko náhle ukončiť. O tri roky neskôr sa kedysi neskúsená – teraz už dokonalá femme fatale objaví v Buenos Aires na nebezpečnom pretekárskom okruhu. Najnovšie Nickyho riskantné plány sa jej podarí prekaziť a skúseného podvodníka tak odstaviť z hry. V rámci svojho žánru bol film veľmi dobrý, dokonca nám ponúkol niekoľko užitočných rád, ako narábať s peniazmi. Na záver, samozrejme, nesmela chýbať spoločná fotka pred kinosálou a potom sme sa už všetci vydali vlastnou cestou.

Kolektív I.B

Futbalový turnaj

futbalovy-turnDňa 18. marca 2015 prebiehala na našej škole tak, ako aj na ostatných stredných školách, externá časť MS z anglického jazyka. Kým sa štvrtáci trápili s testami, nás vylákalo slniečko do prírody. Vďaka šikovnosti nášho spolužiaka sme si mohli zahrať futbal na krásnom ihrisku s umelou trávou v Lipníkoch. Moderný poschodový vláčik nás za pár minút dopravil do cieľa. Hneď sme sa rozdelili do družstiev a začali hrať. Najprv sme góly počítali, ale potom nás úplne ovládla radosť z hry a počítať sme prestali. Tí, ktorí práve nehrali futbal, hrali volejbal. Mali sme aj oddaného fanúšika – hrdzavú mačičku, ktorá nám celý čas robila spoločnosť. Krásny slnečný deň sme si fakt užili.

Kolektív I.C

V knižnici P. O. Hviezdoslava

.jpgV čase písomných maturitných skúšok sme 18. 3. 2015 navštívili na námestí knižnicu P. O. Hviezdoslava. Tu nám bola predvedená prezentácia so sprievodným slovom a diskusiou k 200.-tému výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Dozvedeli sme sa zaujímavosti z jeho pôsobenia v Prešove a okolí. Neskôr sme sa presunuli do Bosákovej banky, kde má knižnica ďalšie oddelenia. Boli sme oboznámení s činnosťou a možnosťami knižnice. Zaujímavosťou bola návšteva bývalých súkromných priestorov p. Bosáka.

Kolektív I.F

Cesta do Košíc

vymazat-jpgDňa 18. 3. 2015 sa konala externá maturita. Aby sme nerušili v škole, vybrali sme sa na školskú akciu. Naša akcia sa začala na vlakovej stanici v Prešove. Zakúpili sme si bezplatné lístky a cestovali cca 40 min. do Košíc. Počas cesty vlakom sme mohli vidieť veľa malebných dediniek a taktiež nádhernú slovenskú prírodu. Ako prvé sme v Košiciach obdivovali Jakabov palác, o ktorom sme si niečo prečítali a niečo nové sa dozvedeli. Ďalej naša cesta viedla k Urbanovej veži, potom k Dómu sv. Alžbety. Vošli sme dnu, pokochali sa touto historickou pamiatkou, ale aj objektmi v nej. Po návšteve historických pamiatok sme sa celá trieda presunuli okolo Kaplnky sv. Michala po pešej zóne do Auparku. Dostali sme rozchod na hodinu. Hodinu sme blúdili po Auparku a bola to veľká nuda. Keď nám vypršal čas voľnosti, tak sme sa opäť zoskupili a presunuli sa cez mesto do nášho cieľu. Naším cieľom bolo Slovenské technické múzeum. Aj napriek tomu, že som tam už párkrát bol, stále ma poteší návšteva takéhoto múzea. Naša exkurzia sa začala o 11:00 a bola rozdelená na dve časti. Začali sme energetikou, teda konkrétnejšie, sprievodca nám vysvetľoval všetko o turbínach (ako fungujú, aké typy poznáme atď). Bolo tam približne 35 exponátov na tému energetika. Po prvej časti nasledovala prestávka na desiatu a po nej logicky nasledovala druhá časť exkurzie. Nám elektrikárom sa druhá časť páčila určite viac, teda aspoň mne. Bolo tam nespočetne veľa zaujímavých vecí, ako napr. Jacobov rebrík, Teslov transformátor, Faradayova klietka, plazmová guľa atď. Škoda, že niektoré prístroje nefungovali. A po tejto úžasnej exkurzii sme sa opäť presunuli na vlakovú stanicu. Cesta naspäť bola oveľa kratšia. Keď som konečne došiel domov, bol som unavený, ale povedal som si, že to stálo za to. Teraz už iba spomínam na tento vynikajúci deň a dúfam, že čoskoro pôjdeme na školský výlet opäť.

Peter Nižník, I.SB

V centre Košíc

v-centre-kosiDňa 18. marca 2015 sa naša trieda vybrala na triednu akciu do Košíc s našou triednou pani profesorkou Ing. Annou Dlugošovou. Rozhodli sme sa, že pôjdeme vlakom. Vďaka vlakom sme v Kysaku čakali asi pol hodiny, pretože mali meškanie, no potom sme sa konečne dostali do Košíc. Tam sme si pozreli známe pamiatky mesta – Dóm sv. Alžbety, Hurbanovu vežu, námestie na Hlavnej ulici aj so spievajúcou fontánou a potom sme si dali rozchod na 3 hodiny. Každý šiel, kam chcel. Všetci sme si túto triednu akciu užili a určite by sme v školskom roku prijali viac takýchto akcií.

Jakub Pešta, II.A

Futbalový ošiaľ

futbalovy-osiPočas písomnej maturitnej skúšky z anglického jazyka, 18. marca 2015, sme sa zúčastnili ďalšej triednickej akcie. Keďže je známe, že máme športového ducha, naše kroky viedli na futbalové ihrisko. Náš futbalový ošiaľ sa zaobišiel bez akýchkoľvek zranení. Akciu hodnotíme opäť na výbornú a tešíme sa na ďalšiu.

Kolektív II.SA

Triedny šachový turnaj

Na jednej z marcových triednických hodín sme sa dohodli, že ako ďalšiu triednu akciu zorganizujeme šachový turnaj. Túto aktivitu sme naplánovali na triednickú hodinu, ktorá sa, samozrejme, predlžila o takmer ďalšiu vyučovaciu hodinu. Neľutovali sme však čas navyše strávený v škole, keďže sme mali možnosť spoznať sa navzájom v iných situáciách ako počas riadneho vyučovania. Boli to chvíle napätia, súťaživosti ale aj zábavy a oddychu. Hrali sme s nasadením, pričom sme využívali svoje taktické, strategické a plánovacie schopnosti. Bol to zaujímavo strávený čas, kde sme sa zabavili a nikoho netrápilo, kto vyhral alebo prehral. Dúfame, že budeme mať ešte niekedy príležitosť zopakovať si takéto kolektívne hry a preukázať aj takéto schopnosti.

Jakub Kubica, II.SB

Exkurzie vo firmách

exkurzia-vo-firDňa 18. marca 2015 sa trieda III. C zúčastnila exkurzií v dvoch prešovských firmách – Ploskon AT a Computer Control Technology (CCT) na Jesennej ulici v Prešove. Mali sme možnosť vidieť výrobu priemyselných snímačov ako aj porozprávať sa s majiteľmi týchto firiem, ktorí nám ochotne odpovedali na naše otázky a priblížili nám proces výroby. Dostali sme množstvo cenných a užitočných rád do ďalšieho profesijného vývoja.

Tomáš Štelmach, III.C

Vo firme ELEN

elen-3-d-jpgDňa 18. 3. 2015 (streda) sa trieda III.D pod vedením vyučujúceho praxe Jána Halušku zúčastnila exkurzie vo firme ELEN. Firma ELEN sa zaoberá vývojom a výrobou veľkoplošných LED displejov. Exkurzia sa začala úvodným slovom riaditeľa firmy Ing. Ladislava Schichmana, ktorý porozprával žiakom históriu firmy, čím sa firma zaoberá a na akých významných projektoch mali česť pracovať. Po úvodných slovách pána Schichmana mali žiaci možnosť nahliadnuť aj do samotnej výroby. Pracoviská boli rozdelené na dve časti. Na prvom bola výroba upriamená na menšie displeje, t.j. (informačné displeje do kostolov, MHD, vlakov...). Na druhom pracovisku sa vyhotovovali obrovské LED displeje na železničné stanice, letiská. Po záživnej exkurzii, ktorá trvala zhruba dve a pol hodiny žiaci dostali rozchod.

Matúš Pirožek, III.D

Exkurzia v REGADE

prerobit-1-jpgDňa 18. marca 2015 sme sa zúčastnili exkurzie v Regade, s.r.o. Je to podnik, kde pracuje vyše 150 zamestnancov. Hneď pri vstupe sa nás ujali pracovníci, aby nás sprevádzali a poskytli nám odborný výklad. Rozsah výroby je rozsiahly: elektrické servopohony, pneumatické pohony, elektromagnetické ventily, pneumatické prvky, pneumaticky ovládané ventily, regulátory tlaku plynu. Mali sme možnosť vidieť v priamom pracovnom procese zamestnancov v montérkach pracujúcich pri sústruhoch a pri iných zariadeniach v hlučnom, neútulnom, prašnom, olejom páchnucom prostredí. Videli sme obrusovanie odliatkov, čistenie odliatkov, pieskovanie vyrobených súčiastok, prácu lisov, strihanie plechov aj konečnú montáž výrobkov. Pýtali sme sa na programy, ktoré niektoré automatizované oddelenia využívajú, na odborné pracoviská, kde spracovávajú dokumentáciu, kde vznikajú prvé nápady a preberajú sa zákazky k výrobe. Došli sme k záveru, že sa budeme radšej učiť, aby sme nemuseli manuálne pracovať, ale navrhovať programy nielen pre automatizovanú výrobu, ale aj iné, ktoré sú cieľom nášho odborného štúdia.

Kolektív III.SA

Šarišská galéria v Prešove

sarisska-galDňa 12. marca 2015 (štvrtok) sme sa celá trieda IV.F spolu s triednou profesorkou Ing. Vladimírou Pastirovou zúčastnili multimediálneho projektu prešovského výtvarníka, rodáka zo Zvolena Stana Šalka, ktorý v Šarišskej galérii v Prešove prezentoval 40 diel z posledného tvorivého obdobia. Autorovým východiskom sa stal plastický výtvarný objekt, ktorý previedol do formy počítačovej grafiky, preniesol na plátno a domaľoval. Trojnásobným transformovaním nadobudla pôvodná umelecká forma sekundárnu podobu a významy a interpretačne sa rozvrstvila. Celá výstava sa nachádzala v podzemných priestoroch, čo malo historický podtón a pre nás zvláštne cítenie. Diela boli dá sa povedať zvláštne a každému z nás otvárali nové myšlienkové dimenzie. Možno nie všetkým výstava učarila, určite však bola netradičná a zaujímavá.

Matej Kažimír, IV.F

Partneri a sponzori

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor