9/2015

Slovo na úvod

downloads2-jpg Ani sme sa nenazdali a dva prázdninové mesiace zaslúženého oddychu sú za nami. Verím, že ste za tie horúce voľné dni nabrali dostatočné množstvo energie a chuť opäť sa vrátiť do školských lavíc a plniť si každodenné školské povinnosti v školskom roku 2015/2016, ktorý znamená pre školu už 63. kapitolu v histórii školy. Úprimne sa teším z toho, že sme sa tu všetci v zdraví zišli a že sa môžeme venovať svojej práci. Človek je na svete kvôli tomu, aby pracoval, zveľaďoval a vytváral podmienky pre príjemný život pre seba a pre svojich blízkych. Nemáme dôvod byť nešťastní z toho, že prázdniny skončili. Veď prídu ďalšie. Ono je to ako s jedlom, ak by sme nepoznali pocit hladu, ťažko by sme dokázali oceniť chuť jedla. Podobne je to aj s prácou a oddychom. Aj v tomto školskom roku máme veľký úsmev na tvári pre veľký záujem študovať v našej škole. Preto by som chcel touto cestou privítať “nováčikov“ prvákov a zaželať im veľa síl v ďalšom pokračovaní etapy, ale už v strednej škole, ktorá je rozdielna od tej základnej, či už celkovou prípravou alebo náročnou výučbou. Prajem Vám, aby bol tento prvý rok pre Vás prosperujúci a vydarený a aby ste si z neho odniesli čo najviac do ostatných ročníkov. Nakoľko štúdium v našej škole je náročné, je potrebné pristupovať k nemu poctivo a systematicky. Dúfam, že nás milí prváci prekvapíte a zužitkujete nadobudnuté vedomosti zo základnej školy. Očakávame svedomitý prístup aj u študentov vyšších ročníkov. Každý rok pribúda viac a viac ťažšieho učiva, preto je dôležité správne využiť čas venovaný štúdiu, aby ste nové informácie na vyučovacích hodinách nielen odsedeli, ale aj adekvátne využili do budúcna. Využívajte všetky možnosti prehĺbenia si svojich vedomostí, či už prostredníctvom krúžkov alebo zapájaním sa do rôznych súťaží či olympiád, ktoré v škole počas školského roka prebiehajú. Nezvyčajný rok bude aj pre našich štvrtákov. Čakajú ich maturitné skúšky, ktorými preukážu svoju úroveň vedomostí, zručností a schopností, ktoré získali počas štúdia. Mnohých čakajú prijímacie skúšky na vysoké školy, či pohovory do zamestnania. Aj im teda želám do ďalšieho roka veľa odhodlania a síl zvládnuť všetko podľa predstáv. Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) dňa 3. augusta zverejnil rebríček základných škôl, stredných škôl a gymnázií s predbežným hodnotením za rok 2015, v ktorom sme obsadili 1. miesto. Som mimoriadne potešený, že aj v predchadzajúcom šk. rok našu školu reprezentovali študenti v rôznych súťažiach a umiestnili sa na popredných miestach. Chcel by som vyzdvihnúť študentov Jerguša Lejka a Štefana Štefančíka z III.SB, ktorí získali 1. miesto v celoštátnom kole ZENIT v kategórií Webdizajnér. Prvenstvo obhájil aj víťaz celoštátneho kola Olympiády v nemeckom jazyku Martin Sekera z II.F. Veľkým prekvapením bolo aj ocenenie žiaka Kristiána Kocana z III. SB, ktorý získal 1. miesto v celoslovenskej súťaži LaBáK. Peter Katuščák z III. C a Matej Pončák z II. C obsadili v celoštátnom kole súťaže ZENIT v dvoch kategóriách v elektronike pekné 2. miesta. Za zmienku stojí aj špeciálne ocenenie od redakcie časopisu ATP Journal pre Daniela Gazdačka a Adriána Šurányiho zo IV. B v súťaži SYGA 2015. Dovoľte, aby som sa poďakoval aj pedagógom školy za ich každodennú prácu, ktorú odvážne vykonávajú, nakoľko si za svoje celoživotné poslanie vybrali vzdelávanie a vychovávanie vás. Ďalej vrúcne ďakujem nepedagogickým zamestnancom za spoluprácu, rodičom a priateľom školy. Samozrejme veľká vďaka patrí aj firmám a partnerom, s ktorými naša škola či už dlhšie alebo kratšie aktívne spolupracuje. Na začiatku školského roka 2015/2016 nám teda prajem veľa úspechov, pevné zdravie, vzájomné pochopenie, úctu a kvalitnú spoluprácu v nasledujúcom pokračovaní života v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej.

Ing. Slavomír Kožár

Slovensko má jedinečnú strednú školu!

intel-galileo-pStredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove ako jediná stredná škola na svete uspela v celosvetovom grante Intel Galileo, ktorý je určený najmä pre vysoké školy a univerzity.

Spoločnosť Intel poskytuje pre univerzity a vysoké školy po celom svete 50-tisíc špeciálnych dosiek, vďaka ktorým môžu študenti vytvárať rôzne technické riešenia v oblasti robotiky. Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove v spolupráci s občianskym združením ASIT (Asociácia spoločností v IT priemysle) sa zapojila do vyhláseného grantu. A aj napriek tomu, že ide len o strednú školu, úspešne splnila podmienky grantovej výzvy a získala v prvom kole päť kusov spomínaných dosiek a v druhom kole až 10 kusov. Stala sa tak jedinou úspešnou strednou školou na svete, čo poukazuje aj na jej kvalitu vzdelávacieho procesu.

SPŠ elektrotechnická doteraz vychovala viac ako 6 tisíc absolventov v elektrotechnických a príbuzných odboroch, ktorí sa úspešne uplatňujú vo všetkých sférach hospodárstva. Poskytuje vzdelanie v odboroch elektrotechnika, informačné a sieťové technológie a v odbore technické a informatické služby v elektrotechnike.

Študenti SPŠE majú za sebou prvé hodiny práce s Intel Galileo doskami. S problematikou programovania Arduino, na báze ktorého špeciálne dosky fungujú, sa študenti stretávajú v treťom a štvrtom ročníku na hodinách výpočtovej technicky a programovania. Pomocou dosiek získavajú možnosť vytvárať nové technické riešenia v oblasti robotiky s modernými zariadeniami, ktoré sú kompatibilné s ostatnými zariadeniami Arduino. Príkladmi využitia na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešov je projekt “Riadenie výrobného procesu pomocou Intel Galileo” a „Robotické rameno“.

Slavomír Terezka ASIT, o.z.

SPŠE Prešov – najkvalitnejšia stredná odborná škola

ineko-jpgDňa 3. augusta 2015 Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil rebríček základných škôl, stredných škôl a gymnázií s predbežným hodnotením za rok 2015.

V rámci stredných odborných škôl sa naša škola – Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove – umiestnila medzi slovenskými školami na 1. mieste. SPŠE Prešov si v kvalite stredných odborných škôl Slovenska obhájila svoje minuloročné prvenstvo v Prešovskom kraji.

Pri hodnotení kvality stredných odborných škôl sa berú do úvahy výsledky externej časti písomných maturitných skúšok zo slovenského jazyka, cudzích jazykov a matematiky. Ďalším kritériom pri hodnotení kvality stredných škôl je zamestnanosť absolventov a ich úspešnosť prijímania na vysoké školy. Ku kvalite škôl prispievajú aj mimoriadne výsledky žiakov a počet účastí škôl na súťažiach.

Teší nás, že Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove, ktorá v tomto školskom roku oslávi už 63. výročie svojej existencie, je svojou kvalitou v rámci slovenských stredných odborných škôl na 1. mieste. Jej umiestnenie sa na vrchole je výsledkom výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a študijnými výsledkami našich žiakov, ktorí sa popri svojom štúdiu zapájajú aj do rôznych súťaží, v ktorých svojím úspechom reprezentujú nielen seba, ale dobré meno robia aj škole. Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu pedagógov je pripraviť študentov do praxe, aby svoje vedomosti a skúsenosti mohli čo najlepšie zužitkovať v pracovnej oblasti alebo počas štúdia na vysokých školách. Veríme, že Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove bude aj naďalej svojou kvalitou napredovať medzi slovenskými strednými odbornými školami.

Mgr. Ivana Kurtyová

SPŠE Prešov získala Certifikát solventnosti

Už od roku 1908 je vypracovaný systém hodnotenia firiem, ktorého výsledkom je pridelenie Certifikátu solventnosti. Ide o Ocenenie AAA, ktoré poskytuje spoločnosť Bisnode, ktorá je jedným z najväčších európskych poskytovateľov digitálnych obchodných informácií. Firmy s najlepšími výsledkami sú ocenené spomínaným certifikátom a zaradené do Registra solventných firiem, pričom kritéria na získanie ocenenia dosahuje 7,8 % firiem pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Prísne kritéria hodnotenia zaručujú exkluzivitu spoločnosti a získanie certifikátu je pre danú spoločnosť veľkou devízou.

Naša škola prešla spomínaným hodnotením, ktorého výsledkom bolo získanie Certifikátu solventnosti. Získaný certifikát nás radí medzi spoločnosti, ktoré si plnia všetky záväzky a povinnosti voči štátu. Potvrdzuje našu spoľahlivosť, dôveryhodnosť, stabilitu, serióznosť a silnú pozíciu na trhu práce. Je to silný marketingový nástroj na zvýšenie komunikácie s obchodnými partnermi, investormi, zákazníkmi, ale aj konkurenciou.

Keďže konkurencia je veľká a firmy potrebujú mať istotu, že idú do spolupráce so spoločnosťou, ktorá si plní záväzky, je dôveryhodná a seriózna, veríme, že získaný certifikát bude pre našu školu veľkým prínosom.

Mgr. Jana Pavlišaková

Ing. Ladislav Vavrek *23.11.1944 † 2.7.2015

ing-l-vavrek-jp Absolvent SVŠT v Bratislave, odbor oznamovacia technika.

Pracoval v našej škole v rokoch 1975 – 2013 ako učiteľ odborných predmetov zameraných najmä na slaboprúd. Prišiel medzi nás po piatich rokoch aktívnej práce v závode Tesla Stropkov, kde pôsobil ako vývojový pracovník. Svoju prácu miloval. Neustále sa zaujímal o nové technológie, vždy kráčal s dobou, neunikol mu žiaden nový program. Teoretické vedomosti spájal vždy s praktickou činnosťou – vo svojej dielničke neustále na niečom pracoval a výsledky svojej práce publikoval v odborných časopisoch ešte aj v posledných dňoch svojho života. Bol prísny, ale spravodlivý, ochotný venovať žiakom každú voľnú chvíľu. Do pamäte mnohých generácií študentov sa zapísal svojím povestným modrým plášťom, číslami, ktoré používal na žrebovanie skúšaných žiakov či svojráznymi výrokmi: „Nemýľ si pojmy s dojmami!“ alebo osloveniami: „Broučku Pytlíčku!“ „ Žrebci!“ Medzi žiakmi aj kolegami bol známy obrovskou pracovnou energiou, ktorá mu pomáhala zdolávať vždy nové a nové výzvy v pracovnom i súkromnom živote. Bol jedným z tých, ktorí sa zaslúžili o budovanie prvých odborných učební a laboratórií v SPŠE v Prešove. Neustále sa snažil o vylepšovanie výchovno-vzdelávacieho procesu nielen po teoretickej, ale aj praktickej stránke, o čom svedčí množstvo učebných a študijných materiálov a pomôcok, ktoré vytvoril. Nezabudnuteľný bol jeho svojrázny zmysel pre humor, nepreniknuteľný, ale v hĺbke láskavý pohľad spoza okuliarov, vynikajúci rozprávačský talent, úžasný všeobecný prehľad, ktorý mu mnohí závideli, či neobyčajná schopnosť za niekoľko minút vytvoriť z náhodne vybraných slov nádhernú báseň. K umeniu mal veľmi blízko, hral na gitare a spieval. Bol to skrátka technik s dušou poeta. Takmer štyridsať rokov pôsobenia Ing. Ladislava Vavreka na škole sa nezabudnuteľne zapísalo do pamäte všetkých, ktorí ho poznali.

Česť jeho pamiatke!

PaedDr. Lucia Ligusová

Elektronická triedna kniha a dochádzkový systém

Naša škola sa každoročne zapája do rôznych projektov, zavádza inovatívne metódy a je otvorená nových výzvam a projektom.

S príchodom nového školského roka sme pristúpili k používaniu elektronickej triednej knihy, ktorá nám značne pomôže odbúrať časť administratívy. Uľahčí nám to program aSc Agenda, cez ktorý už používame elektronickú žiacku knižku.

S elektronickou triednou knihou sme súčasne zaviedli aj aSc dochádzkový systém. Je to systém, ktorý pomáha s evidenciou žiakov či zamestnancov školy. Program automaticky zasiela príchody a odchody študentov na školskú stránku, rodičia sú jej prostredníctvom informovaní o prítomnosti, resp. neprítomnosti svojho dieťaťa v škole a triedni učitelia majú prehľad o prítomnosti, resp. neprítomnosti svojich študentov. Viď: http://dochadzka.asc.sk/

Spomínaný systém prináša niekoľko benefitov tak pre učiteľov, ako aj pre rodičov. Učiteľ v elektronickej triednej knihe vidí, ktorí žiaci fyzicky nie sú v škole a rodič je presne, načas a automaticky informovaný o dochádzke žiaka, pričom žiak nemá možnosť záškoláctva, keďže dochádzku kontroluje a zapisuje aj učiteľ na vyučovaní. Okrem týchto benefitov je veľkým prínosom aj to, že všetko je prehľadné, dá sa jednoducho vyhľadať zadaním dátumu a triedy, resp. mena žiaka či zamestnanca.

Ako dochádzkový systém funguje?

Žiak po príchode do školy priloží ISIC kartu (resp. inú čipovú kartu) k čítačke, pričom sa ozve pípnutie. Po krátkom čase obdrží na svoj účet správu, ktorá obsahuje čas jeho príchodu do školy. Pri odchode túto činnosť zopakuje. Notifikačnú správu o čase príchodu, ako aj odchodu žiaka dostáva aj zákonný zástupca. Aby však rodič dostával uvedené informácie zo školského dochádzkového systému, je potrebné si stiahnuť aplikáciu EduPage, prihlásiť sa na svoj účet EduPage, a samozrejme mať internetové pripojenie. Aplikácia je stiahnuteľná zadarmo z online obchodu podľa operačného systému zariadenia (Android – Android shop, Apple iOS – Apple Store, Windows Phone – aplikácia bude čoskoro dostupná). Dochádzku si možno kontrolovať prihlásením sa na stránku EduPage prostredníctvom internetového prehliadača a zadaním svojich prihlasovacích údajov. Účet žiaka je zhodný s účtom rodiča, rozdiel je len v právach (ospravedlnenie). Aplikáciu si môžete stiahnuť v Android shope.

https://play.google.com/store/search?q=edupage&c=apps&hl=en

Mgr. Jana Pavlišaková

Spolupráca SPŠE Prešov a SPŠE Pardubice

K histórii školy neodmysliteľne patrí spolupráca so školami s podobným odborným zameraním nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Bezpochyby je užitočná pre učiteľov aj žiakov. Poskytuje priestor na výmenu skúseností a odborný rast. V dňoch 24. - 25. septembra 2015 sa v Pardubiciach konal veľtrh ELECTRA /TECHNIKA/ IT, ktorý otvoril Roman Línek, 1. námestník hejtmana pardubického kraja, kde zdôraznil tradície a význam elektrotechniky v tomto kraji. Veľtrh bol koncipovaný ako kombinácia prednášok, seminárov a odborných diskusií z oblasti elektrotechniky a informačných technológií spolu s výstavou, kde firmy z Čiech a zo zahraničia predstavili najnovšie novinky z odboru. Spolu s firmami sa na veľtrhu predstavili aj dve fakulty Univerzity Pardubice a SPŠE v Pardubiciach.

Pri príležitosti konania veľtrhu v Českej republike v Pardubiciach sa riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, a učiteľka ekonomických predmetov, Ing. Ljuba Krišová, stretli s riaditeľom SPŠE Pardubice, Ing. Ladislavom Štěpánkom, a zástupcom riaditeľa, Ing. Ivanom Kudrnom. Cieľom ich stretnutia boli možnosti spolupráce v rôznych oblastiach činnosti oboch škôl. Súčasťou návštevy bola aj prehliadka priestorov školy a historických pamiatok Pardubíc. Boli sme poctení aj prijatím námestníčkou hejtmana pardubického kraja, Ing. Janou Pernicovou. Dúfame, že spolupráca medzi našimi školami bude prínosom pre pedagógov a študentov.

Ing. Ljuba Krišová

26. september – Európsky deň jazykov

den-jazykov-jpEurópsky deň jazykov si v našej škole pripomíname už pár rokov. Je to podujatie, ktorým sa zapájame do celoeurópskej siete aktivít a jeho cieľom je nielen upozorniť na dôležitosť štúdia cudzích jazykov, ale aj povzbudiť žiakov k tomu, aby boli otvorenejší a chápavejší k príslušníkom iných národov, ich kultúre a tradíciám. Nie vždy je však zvládnutie cudzieho jazyka jednoduché. Aby sme našim žiakom dodali trochu chuti do učenia, ponúkli sme im v tento deň v rámci hodín slovenského a cudzieho jazyka nasledovné aktivity:

Veríme, že Deň jazykov splnil svoj účel, že sa nám podarilo nielen zabaviť a zaujať študentov neformálnymi hodinami, ale aj motivovať ich k čo najlepším výsledkom v znalosti jazykov.

Názory žiakov na podujatie

„Dňa 26. septembra som sa zúčastnil Dňa jazykov v našej škole. Tohto roku som nebol iba jeden z poslucháčov, ale mal som možnosť vyskúšať si rolu prednášajúceho. Bol som milo prekvapený záujmom žiakov a ich reakciami na moje rozprávanie. Hovoril som o mojich skúsenostiach a dojmoch zo študijného pobytu v zahraničí. Osobne dúfam, že som povzbudil aspoň pár žiakov k usilovnejšiemu štúdiu cudzieho jazyka.“

                                                 Martin Sekera, III.F

„The meeting with Chris Gleaves went well. The lesson was funny and enjoyable. He was asking for questions and my classmates actually made some good ones. He answered all of them and said as much as he could around every question. He was asked for example if he liked Slovak people or how was his Slovak going. Actually that was the best part of the meeting because he was talking about his experience with Slovak language. Everyone including me really liked it. He also talked about our favorite Slovak food, which one he liked and the ones that he personally considered disgusting. He talked about his Slovak wife and how they met, his hobbies and so on. Class really enjoyed it.“

                                                 Bruno Široký, III.C     

„Deň jazykov sa mi veľmi páčil, pretože som sa dozvedela veľa užitočných a zaujímavých informácií. Napr. že komunikácia v anglickom jazyku je pri vstupnom pohovore do zamestnania veľmi potrebná. Každý zamestnávateľ to považuje za samozrejmosť, najmä ak chceme pracovať v cestovnej agentúre, alebo prichádzať do kontaktu so zahraničnými partnermi. Mala som možnosť počuť aj rozprávanie pána Feča zo školy pre nepočujúcich, ktorý nás naučil niektoré slová v posunkovej reči a hovoril o tom, ako máme komunikovať s nepočujúcimi. Hodina s anglickým lektorom bola tiež jedinečná. Dozvedeli sme sa niečo z jeho súkromia a aj to, ako vníma Slovákov. Bolo by dobre, ak by všetci žiaci mali možnosť absolvovať jednotlivé besedy a prednášky, pretože to stálo za to.“

                                                Soňa Varkondiová, III.F     

Mgr. Emília Čulková

Aktivizujúce metódy vo výchove

top-jpg V rámci kontinuálneho vzdelávania sa v rozmedzí štyroch mesiacov (jún – september 2015) uskutočnilo inovačné vzdelávanie Aktivizujúce metódy vo výchove, ktorého hlavným cieľom bolo zdokonaľovať a inovovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov pri efektívnom využívaní aktivizujúcich metód a prostriedkov vo výchove. Pri celkovej dotácii 105 hodín v kombinovanej dištančnej a prezenčnej forme sa zo SPŠE v Prešove tohto vzdelávania zúčastnili Mgr. Tomáš Bosák, Mgr. Tatiana Imrichová a Iveta Vinklerová. Jednotlivé výstupy z dištančných častí boli orientované na analyzovanie, recenzovanie, tvorbu a implementáciu aktivizujúcich metód, ktoré korešpondujú s etickými, sociálnymi a právnymi normami. Školenie bolo zakončené záverečnou prezentáciou nadobudnutých zručností a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou, ktorá pozostávala z predsedu a ďalších dvoch členov. Získané informácie a nadobudnuté zručnosti sa pokúsime naplno využiť a efektívne implementovať do vlastnej praxe. Veríme, že sa nám našich žiakov podarí lepšie aktivizovať a motivovať, čo sa pozitívne odrazí na kvalite výchovno-vzdelávacej činnosti v našom ŠI.

Mgr. Tomáš Bosák

Zloženie ŽŠR v šk. roku 2015/2016

ŽŠR prijala a zvolila na svojom zasadnutí zo dňa 10. 09. 2015 do svojej rady v školskom roku 2015/2016 nových členov, ktorí dobrovoľne prejavili záujem o prácu v ŽŠR.

Koordinátorka: Ing. Vladimíra Pastirová

Členovia ŽŠR:

 1. Predseda ŽŠR – Tímea Balhová (III.F)
 2. Podpredseda ŽŠR – Branislav Pavlinský (III.A)
 3. Finančný manažér – Lukáš Mikolaj (II.F), Matej Hakoš (I.SB)
 4. Asistent – Róber Mihálik (III.SA), Rastislav Nemec (I.SB)
 5. Zástupca pre styk s verejnosťou – Nórbert Kundrák (III.B), Lukáš Sosa (III.C)
 6. Manažér kultúrnych a športových podujatí – Štefan Štefančík (IV.SB), Tibor Tribus (IV.SA)

Predsedovia 1. ročníkov, ktorí sa budú v tomto školskom roku zúčastňovať zasadnutí ŽŠR: Peter Nemergut (I.C), Lívia Klučerovská (I.F), Dávid Drotár, Dávid Rusnáček (I.A)

Hlavné úlohy v práci ŽŠR v školskom roku 2015/2016:

 1. výchova k vlastenectvu, demokracii a humanizmu
 2. výchova k rovnováhe medzi duchovnými a materiálnymi hodnotami
 3. protidrogová, environmentálna výchova a prevencia voči návykovým látkam
 4. výchova k spoločenskému správaniu sa a štúdia
 5. sledovanie a hodnotenie výsledkov práce členov ŽŠR
 6. pravidelná komunikácia na zasadnutiach, na FB alebo priama osobná komunikácia v škole s členmi ŽŠR
 7. spolupráca s výchovným poradcom, MÚ, školskou psychologičkou, žiakmi školy, školským bufetom, školskými krúžkami, učiteľmi školy
 8. spolupráca s vedením školy
 9. navrhovať a organizovať vhodné riešenia, akcie, aktivity, nápady, vízie smerované ku vedeniu, žiakom a pedagógom školy.

Ing. Vladimíra Pastirová

Pochod proti rakovine prsníka

pochod-avon-jpgWorkshop LPR a charitatívne podujatie AVON

V dňoch od 18. do 20. septembra 2015 sme sa zúčastnili, pani profesorka Mgr. Katarína Šmičeková, Timea Balhová, Miriam Petrová (III.F), workshopu LPR a akcie AVON Pochod proti rakovine prsníka v Bratislave. Charitatívne podujatie AVON Pochod proti rakovine prsníka sa vďaka ľudskej solidarite uskutočnil na Slovensku už po siedmykrát. Tento rok sa Bratislava zahalila do ružovej v sobotu 19. septembra. Vyjadrili sme podporu a spolupatričnosť ženám a ich rodinám bojujúcim s týmto ochorením. Všetky finančné prostriedky získané z akcie budú venované na aktivity zamerané na problematiku rakoviny prsníka, ktoré realizuje Liga proti rakovine SR.

V sobotu po raňajkách sme absolvovali workshop Ligy proti rakovine, ktorý bol naozaj veľmi zaujímavý. Zúčastnili sa ho študentky a profesori preventívneho projektu Onkologická výchova zo všetkých kútov Slovenska. Obsahom odborného programu bola prednáška Správnou výživou proti ochoreniam, Týždeň proti rakovine 2015, súťaž žabák challenge a Vystrihaj sa Slovensko. Poobede sme išli na námestie k Eurovei.

Program AVON pochodu začal o 12:00 hod. spolu s registráciou na námestí Eurovea a trval do 14:00 hod. Následne sa odštartoval ružový pochod, ktorého trasa viedla historickým centrom Bratislavy a skončila sa opäť v Eurovei. Pochodujúci sa tešili z bohatého sprievodného programu, o ktorý sa postarali známi umelci a skupiny ako Sima Martausová band, Le Payaco, Peter Cmorík band, Virtuoso, Katka Ščevlíková, Mirka Partlová, CampanaBatucada so svojou bubnovou show.

Odchod sme mali v nedeľu po raňajkách o pol 10 doobeda. Tento príjemne strávený víkend nám dal naozaj veľa, veľmi sa nám tam páčilo a sme rady, že sme sa ho mohli zúčastniť.

Timea Balhová a Miriam Petrová, III.F

Začiatok roka v ŠI

si-png Nedávno sme sa všetci lúčili na konci školského roka, teraz sa opäť stretávame, oddýchnutí a pripravení čeliť novým výzvam v šk. roku 2015/2016. Do našej internátnej rodiny pribudlo 35 nových členov, medzi ktorými nájdeme značný počet nadaných žiakov v rôznych oblastiach, ktorí svojou jedinečnosťou prispeli k pestrosti internátneho života. Zvyknúť si na internátny režim a odlúčenie od rodiny si vyžaduje značnú dávku odvahy a trpezlivosti, preto im s adaptáciou na nové prostredie pomohla školská psychologička, prostredníctvom odbornej prednášky.

Veľkú radosť nám robí aktívny prístup našich prvákov k internátnym aj školským akciám. Už v úvode šk. roka všetci navštívili podujatie Do školy s úsmevom, kde na nich čakal zaujímavý program a predovšetkým vystúpenie školskej kapely SpeshFloyd.

Prváci nezaháľali ani v športových aktivitách, čo sa pretavilo do zoznamovacieho futbalového zápasu medzi žiakmi 1. a 2. VS. Tímovou hrou dosiahnuté víťazstvo len potvrdilo fakt, že futbal naozaj hrať vedia. Sme radi, že náš internát posilnil silný futbalový mannschaft, ktorý nás bude reprezentovať v medziinternátnych turnajoch.

Nezoznamovalo sa len pri športových, ale predovšetkým pri spoločenských podujatiach, ktoré boli zamerané na krátku prezentáciu seba samého. Prostredníctvom zoznamovacích hodín sa žiaci dozvedeli zaujímavé informácie jeden o druhom, čím sa posilnil rovesnícky duch v 1. VS.

Zatiaľ čo si prváci postupne zvykajú na internátny život, štvrtáci usilovne pripravujú slávnostnú imatrikuláciu, ktorou sa žiaci 1. VS oficiálne stanú členmi našej veľkej internátnej rodiny a cechu elektrikárov. Už teraz sa tešíme na zaujímavé nápady a originálne súťaže, ktoré nás čakajú v októbri.

Celospoločensky diskutované témy nie sú cudzie ani našim žiakom, preto pre 2.VS bola zrealizovaná beseda na tému, ktorú si žiaci sami zvolili. Utečenecká kríza rozdúchala vášnivú diskusiu a presvedčivú argumentáciu pozitív a negatív migračnej politiky.

Novinkou v tomto šk. roku je zriadenie a pravidelné zasadanie Žiackej internátnej rady, ktorú za jednotlivé ročníky zastupujú žiaci: P. Nemergut, R. Nemec, D. Ondruš a M. Tomaščák. ŽIR disponuje kompetenciami pre správu finančných prostriedkov plynúcich z poplatku za internetové pripojenie v ŠI a tlmočenie materiálnych požiadaviek žiakov jednotlivých výchovných skupín. V tomto mesiaci sa ŽIR zhodla, že ŠI nevyhnutne potrebuje laserovú tlačiareň, ktorá by výrazne uľahčila život všetkým žiakom v ŠI, preto po analýze prieskumu trhu bola takáto tlačiareň zakúpená a nainštalovaná.

Postupnou modernizáciou prechádza aj internetové pripojenie internátnej siete. Hlavným cieľom je vybudovať rýchle a stabilné wifi pripojenie prostredníctvom štyroch vhodne situovaných „AP“ v ŠI. Čiastkovými cieľmi je vytvorenie online databázy žiakov, kde budú môcť žiaci registrovať MAC adresy svojich zariadení. Za týmto účelom bola vytvorená pracovná skupina, ktorú tvoria šikovní sieťari – P. Štovka a D. Ondruš. Veľmi nás teší, že sú medzi nami aj takíto nadaní a ochotní žiaci.

V závere mesiaca nás poctil svojou návštevou certifikovaný crossfitový tréner Marián Mima alias Manny, ktorý zaujal žiakov svojimi skúsenosťami a prednáškou o zdravom životnom štýle. Pevne veríme, že pre mnohých bol impulzom pre zmenu životného štýlu.

Nechýbalo ani tradičné celointernátne stretnutie s riaditeľom školy, na ktorom riaditeľ pripomenul všetkým žiakom ubytovaným v ŠI, aké činnosti sú v rozpore s Vnútorným poriadkom ŠI a sankcie plynúce z jeho nerešpektovania.

Mgr. Tomáš Bosák

Aktivity tried

Sme I.A ako aktívna?

Dňa 2. septembera – začiatok školského roka. Pre nás prvákov trochu iný ako pre ostatných, ktorí už SPŠE Prešov poznajú. Hneď v podvečer sme sa spolu s vychovávateľkou z internátu vybrali na námestie, kde sa konal koncert našej školskej kapely. Tu sme sa stretli s triednou učiteľkou a možno aj so spolužiakmi, o ktorých sme nemali ani tušenie, veď sme sa videli v prvý deň školy len veľmi krátko. Koncert sa nám páčil, len vietor bol nepríjemný. Bolo to zaujímavé spestrenie nášho prvého dňa v novom prostredí.

Dňa 17. septembera – teplé slnečné lúče nás vylákali na prechádzku mestom. Pani profesorka nás previedla centrom mesta, poukázala na možnosť návštev rôznych kultúrnych a spoločenských inštitúcií a pamätihodností. Dali sme si výbornú zmrzlinu a sľúbili sme si, že si to ešte niekedy zopakujeme.

Dňa 24. septembera – Prešov číta rád. Je to akcia, ktorú robí mesto Prešov už niekoľko rokov. My sme sa vybrali na návštevu Knižnice P. O. Hviezdoslava v centre mesta. Aj keď náš vzťah k čítaniu nie je práve najlepší, možno to zmeníme.

Kolektív I.A

Náš návrat do školy

Keď sme stáli 2. septembra na školskom dvore, lomcovali nami zmiešané pocity. Na jednej strane sme sa tešili, že sa opäť stretávame, na druhej strane sme si uvedomovali, že prázdniny sú nenávratne preč a nás čaká 10 mesiacov učenia. Trochu sme sa nazlostili, keď triedna zavelila odchod do triedy, hlavne keď sme videli, že niektoré triedy majú už rozchod. V triede nás ale čakalo prekvapenie. Stoličky boli rozostavené do kruhu a v jeho strede boli na lavici koláče a čaj. A tak sme si posedeli pri čajíku a koláčiku a podelili sme sa so spolužiakmi o svoje zážitky a dojmy z prázdnin. A že ich bolo dosť, o tom svedčí aj naša nástenka. Prvý deň v škole bol teda celkom fajn.

Kolektív II. C

V parku so zmrzlinou

na-zmrzline-2-s Po krásnych slnečných prázdninách sa nám 2. septembra začala škola. Hneď na ďalší deň, 3. septembra, sme sa v škole ešte neučili a mali sme len triednické hodiny. Bolo teplé štvrtkové popoludnie a my sme sa vybrali celá trieda na zmrzlinu. Bolo to super, keďže zmrzlinu nám platila triedna učiteľka z triedneho fondu. S kopčekom v ruke sme sa vybrali do parku. S pomocou náhodných dievčat sme sa pofotili ako frajeri a porozprávali sa tak úprimne o tom, čo nám na škole vadí a čo by sme radi zmenili. Po takto strávenej hodinke sme išli naspäť a asi ako jediná škola v Prešove sme pokračovali ďalej v učení.

Tomáš Popík, II.SB

Partneri a sponzori

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor