11/2015

Chlapci zo SPŠE Prešov mieria do Mosky

amavet-jpgAsociácia pre mládež, vedu a techniku – Amavet, je občianske združenie na Slovensku, ktoré už od roku 1990 vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Pomáha im napĺňať ich predstavy a vedie mládež k vede a technike.

Toto občianske združenie každý rok počas novembrového Týždňa vedy a techniky organizuje pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, Juraja Draxlera, celoslovenskú prehliadku vedecko-technických prác – Festival vedy a techniky AMAVET. Tento festival je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov.

Tohto roku sa festival konal v dňoch 8. – 11. novembra 2015 v Bratislave. Účasti na celoslovenskej prehliadke predchádzalo víťazstvo žiakov v krajskom kole. Festivalu vedy a techniky v Bratislave sa zúčastnili aj žiaci Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove – Jerguš Lejko, Marek Galovič, Štefan Štefančík s projektom Cloudový informačný systém, Jozef Varga, Martin Macej s projektom Inteligentná domácnosť, Kristián Petrik, Patrik Škovranko, Dalibor Fecko s projektom Veterná elektráreň a Filip Farkaš s hrou pre mobilné telefóny.

Festival prebiehal tri dni, počas ktorých naši žiaci pomocou posterovej prezentácie predstavovali svoje projekty hodnotiacej komisii, iným súťažiacim a širokej verejnosti. V posledný deň festivalu prebehlo vyhodnotenie súťažiacich, na ktorom sa naši chlapci dozvedeli senzačnú správu, že projekt Cloudový informačný systém bol úspešný a postúpil na Vernadského národnú súťaž v Moskve.

Všetkým súťažiacim, ktorí sa Festivalu vedy a techniky zúčastnili, gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu SPŠE Prešov. Chlapcom, ktorí v marci 2016 v Moskve budú prezentovať svoj projekt Cloudový informačný systém, držíme palce a želáme úspešnú reprezentáciu.

Mgr. Ivana Kurtyová

Recertifikácia ISO 9001 a certifikácia spoločenskej zodpovednosti

V dňoch 12. – 13. novembra 2015 prebehla v našej škole recertifikácia manažmentu kvality riadenia podľa normy ISO 9001:2008, ktorej výsledkom je konštatovanie, že aj naďalej budeme vo všetkých procesoch pozerať na merateľné, ale aj nemerateľné ukazovatele pre globálne skvalitňovanie školy.

Okrem recertifikácie sme absolvovali aj certifikáciu spoločenskej zodpovednosti podľa normy IQNet SR – 10, ktorá dáva sociálne zodpovedným a trvalo udržateľným podnikom príležitosť certifikovať zavedený systém a overiť voči norme svoje dennodenné úsilie dosahovať prínos v oblasti životného prostredia, spoločnosti a tvorby hodnôt.

Zavedenie systému spoločenskej zodpovednosti v jednotlivých podnikoch či spoločnostiach je založené na dobrovoľnej báze a zahŕňa tri základné piliere v spoločnosti: vzťah k planéte, čiže ochrana životného prostredia, vzťah k ľuďom a ich spoločenská zodpovednosť v podniku a samotný profit, čiže vytváranie trvalého zisku.

Keďže sa o spoločenskej zodpovednosti čoraz viac hovorí a naša škola mala záujem dôveryhodným spôsobom deklarovať spoločenskú zodpovednosť voči spoločnosti alebo iným zainteresovaným stranám, požiadali sme o certifikáciu, ktorej výsledkom bol záver, že naše konanie voči zainteresovaným osobám je spoločensky zodpovedné.

Získanie certifikátu je tak pre nás zárukou efektívnejšej komunikácie s obchodnými partnermi, zlepšuje náš imidž pred verejnosťou a zvyšuje náš status ako spoločensky zodpovedného a trvalo udržateľného podniku.

Mgr. Jana Pavlišaková

Zenit v programovaní – krajské kolo

zenit-v-programSlovná skratka Zenit v sebe zahŕňa zručnosť, elán, nápaditosť, iniciatívu, tvorivosť. V školskom roku 2015/2016 sa v dňoch 25. – 26. 11. 2015 uskutočnilo krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní, na ktorej sa zúčastnili víťazi školských kôl prebiehajúcich v školách v rámci Prešovského kraja. Súťažilo sa v kategórii A – žiaci 3. a 4. ročníka a v kategórii B – žiaci 1. a 2. ročníka, kde žiaci preukazovali svoje programátorské zručnosti. V kategórii C – Webdizajnér súťažili dvojčlenné tímy – programátor a grafik. Programátor – programuje návrh webových stránok, ich optimalizáciu pre dva rôzne prehliadače s rôznymi rozlíšeniami a programovanie na strane servera. Grafik – vytvára koncepciu dizajnu, digitálne spracovanie, typografiu, prezentáciu konečného návrhu. Súťaž ma postupový charakter, pričom víťazi jednotlivých kategórií sa zúčastnia celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 9. – 11. 2. 2016 v SOŠ v Prešove. Súťaže sa zúčastnilo 23 študentov, pričom kompletné výsledky sú uvedené na stránke www.spse-po.sk. Víťazom gratulujeme a prajeme úspešnú reprezentáciu aj na celoštátnom kole.

Kategória A

1.Ondrej Sekerák, G.L. Svobodu, Humenné

2.Matej Pončák, SPŠE, Prešov

3.Dominik Jurečko, SPŠE, Prešov

Kategória B

1.Peter Belcák, G.L. Svobodu, Humenné

2.Lukáš Mikloško, GJAR, Prešov

3.Ján Frindt, SPŠE, Prešov

Kategória C

1.Jerguš Lejko, Štefan Štefančík, SPŠE, Prešov

2.Marek Galovič, Pavol Baran, SPŠE, Prešov

3.Nikola Blaňárová, Marek Švec, SPŠE, Bardejov

Ing. Gabriela Mitrová

Stretnutie s podnikateľmi

top1-jpg Hovorí sa, že celý náš život ovplyvňujú stretnutia a je len na nás, či máme schopnosť nájsť v nich hodnotu, ktorú nám prinášajú.

  1. novembra 2015 sa na pôde školy uskutočnilo tradičné stretnutie vedenia školy a pedagógov s podnikateľmi a konateľmi firiem, priateľmi školy a zástupcami štátnej správy. Teší nás, že mnohí z týchto šikovných a úspešných ľudí sú naši bývalí študenti.

Cieľom stretnutia bolo nielen upevňovanie priateľských vzťahov a rozvíjanie možností vzájomnej spolupráce, ale aj živá a neformálna diskusia o potrebe modernizácie a inovácie vyučovacieho procesu, o efektívnej motivácii študentov a o víziách školy na ďalšie obdobie.

Riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, podal prostredníctvom prezentácie informácie o škole, vybavenosti a o novinkách v jednotlivých študijných odboroch. Zhodnotil uplynulé obdobie a predstavil súčasnú politiku školy, ktorej obsahom je vzdelávanie a výchova odborníkov pre potreby firiem. Ing. Jozef Macej prítomných informoval o progresívnom využívaní nových vložených technológií (embedded technológie) prostredníctvom návrhového systému NI myRIO. Hostí zaujalo aj predstavenie humanoidného robota Poppy a ukážka práce 3D tlačiarne. Ing. František Rusinko prezentoval možnosti frezky Protomat E33 na výrobu dosiek plošných spojov. Stretnutie s hosťami, ktorí inšpirujú a odovzdávajú svoje skúsenosti z úspešného podnikania, bolo prínosom pre každého. Veríme, že prispelo ku vzniku nových hodnotných vzťahov, projektov a partnerstiev.

Mgr. Emília Čulková

Záverečná konferencia k projektu

zaverecna-koDňa 30. 11. 2015 sa v popoludňajších hodinách v konferenčnej miestnosti hotela Dukla konala záverečná konferencia k projektu Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov na základe požiadaviek trhu práce.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove vstúpila do tohto projektu vo februári 2014. Hlavným cieľom projektu bola prestavba vzdelávania školy, ktorou sa prispeje k zvýšeniu adaptability absolventov na trhu práce a v procese vysokoškolského vzdelávania s ohľadom na potreby vedomostnej spoločnosti. Realizácia tohto projektu pozostávala z čiastkových úloh a cieľov.

Tejto konferencie sa zúčastnili pedagógovia zapojení do tohto projektu a žiaci jednotlivých tried. V príjemnom prostredí hotela riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, zástupcovia SPŠE Prešov – Ing. Judita Sakáčová a Mgr. Vladimír Hudáček, zhodnotili priebeh realizácie projektu a výsledky, ktoré sa skvalitnením vyučovacieho procesu dosiahli.

Jedným z čestných hostí konferencie bol Ing. Roman Klimčík, konateľ spoločnosti GlobalLogic Slovakia, s.r.o., Košice, ktorý v úvode svojho príspevku predstavil spoločnosť GlobalLogic a následne sa venoval téme Potreby zamestnávateľa v oblasti IKT. Prezentácia Ing. Miloslava Karaffu, riaditeľa Elcom, spoločnosť s r.o., Prešov, bola zameraná na potrebné predpoklady na dosiahnutie úspechu v biznise. Svojou rečou motivoval prítomných žiakov k tomu, aby sa vzdelávali a stále viac na sebe pracovali, pretože to je jedna z ciest, ktorá vedie k úspechu. Mgr. Anna Molčanová z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove vo svojej prezentácii poukázala na štatistiky nezamestnanosti a uplatnenia sa absolventov na trhu práce v Prešovskom kraji. Podľa štatistík absolventi SPŠE Prešov dosahujú veľmi nízke percento nezamestnanosti, pretože veľká časť z nich sa stáva študentmi VŠ. Malá časť absolventov si volí zamestnanie pred štúdiom. V závere konferencie Mgr. Marcela Timková predstavila prítomným pedagógom, žiakom i hosťom priebeh tohto projektu a jeho výsledky v SOŠ, Ostrovského 1 v Košiciach.

Po ukončení konferencie bola pripravená na počesť úspešného zrealizovania projektu pre všetkých prítomných recepcia, kde pri ochutnávke jedla mohli rozoberať témy súvisiace nielen s daným projektom.

Mgr. Ivana Kurtyová

Zenit v elektronike – školské kolo

zenit-v-elektroStalo sa už pravidlom, že v mesiaci november sa koná školské kolo súťaže Zenit v elektronike, ktorej cieľom je v plnom rozsahu preveriť praktické aj teoretické vedomosti našich žiakov v oblasti elektroniky. V tomto školskom roku je to už XXXII. ročník tejto súťaže.

Túto súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s určenou komisiou a má postupový charakter. Školské, krajské a celoštátne kolo pozostáva z dvoch častí – teoretickej a praktickej.

V dňoch 3. 11. 2015 sa konala teoretická časť súťaže a 18. 11. 2015 praktická časť školského kola. Výsledky súťažiacich si môžete pozrieť na stránke školy – www.spse-po.sk.

Do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 3. 12. 2015 v Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove postupujú za kategóriu „A“ Pončák Matej, žiak III.C, a Katuščák Peter, žiak IV.C, a za kategóriu „B“ Kmecík Tadeáš, žiak II.C triedy. Poprajme im teda veľa úspechov pri úspešnej reprezentácii našej školy na krajskom kole tejto súťaže.

Ing. František Kollarčik

Exkurzia Linz

exkurzia-linz-jV dňoch 26. – 28. novembra 2015 sme sa my, 52 žiakov na čele s našimi dvoma profesorkami, zúčastnili exkurzie v rakúskom meste Linz. Cestu do Bratislavy sme absolvovali vlakom a vďaka nedostupnosti zástrčiek v našom vozni sme mali príležitosť sa viac spoznať medzi sebou. V Bratislave sme sa ubytovali v ubytovni Turist, ktorá bola väčšine dobre známa z minuloročného výletu do Viedne. Večer sme potom strávili v nákupnom centre Polus, kde sme mali konečne možnosť dať si niečo teplé pod zub a ísť do obchodov, ktoré v Prešove nemáme. Na druhý deň sme sa autobusom vydali na cestu do Linzu.

Naším hlavným cieľom bola ArsElectronica Center – Múzeum budúcnosti. Spája tri veci: umenie, technológiu a spoločnosť. Centrum a jeho exponáty dávajú dôraz na úzku súvislosť týchto zložiek nášho života. Robot vo veľkosti dieťaťa, ktorý by mal nahradiť náš mobil. Robotický chvost, ktorý robí náš pohyb efektívnejším. Projekt GeoPulse, ktorý sprístupňuje navigáciu v open dátach mesta Linz do fyzického sveta. Expozícia Európskej vesmírnej agentúry nám dala najavo, aké krásne a dôležité sú obrázky, ktoré nepretržite posielajú naše európske satelity. Vo FabLabe sme si nadizajnovali vlastný 3D objekt, ktorý nám následne vyrezal laser.

Ale prišlo aj na vážne témy, ako stratu nášho súkromia. Sociálne siete a naše mobilné zariadenia o nás zbierajú každodenne množstvo dát, ako naše záujmy alebo náš pohyb, ktoré následne vystavujú riziku zneužitia. Najsilnejším zážitkom bolo pre nás 3D kino DeepSpace 8 k, premietané na stenu 16 x 9 m. Vďaka rozlíšeniu až 8 k, ktoré ešte nie je komerčne dostupné, sme zažili realistický prelet vesmírom, návrat do starovekého Ríma a absolvovali sme zjazd lyžiara, ktorý potrápil našu rovnováhu.

Po návšteve Centra sme absolvovali obhliadku mesta vláčikom City Expres po historických pamiatkach. Tou najväčšou je Neuer Dom – Nová katedrála, ktorá je považovaná za najväčší rakúsky kostol s kapacitou 20 000 ľudí. Tradičnou zimnou udalosťou v meste Linz sú vianočné trhy. Bijú sa tu vône klobások a vianočného punču, ktorý sme si vychutnali v jeho nealkoholickej verzii.

Na záver sa s nami Linz rozlúčil panorámou nábrežia Dunaja s múzeami Ars a Lentos, ktorých fasáda svietila každú chvíľu inými farbami. Domov sme prišli skoro ráno s poznaním, že umenie nemusíme tvoriť iba z dreva a farieb, ale aj z núl a jednotiek.

Viac zaujímavosti o exkurzii v meste Linz sa možete dozvedieť na https://goo.gl/photos/E2j3vSGZ8m5BAdez8

Ľubomír Skirka, II.SB

Mnohotvárny november v ŠI

skolsky-interS novembrom sa spája mnoho významných udalostí, ktoré sa pretavili do výchovno-vzdelávacej činnosti v našom ŠI.

Svetový deň behu sme si pripomenuli Medziinternátnym basketbalovým turnajom v SOŠ podnikania. Chlapci nadviazali na športové úspechy z predchádzajúceho mesiaca, takže k futbalovému a volejbalovému víťazstvu pribudlo aj víťazstvo v basketbalovom turnaji.

Medzinárodný deň bez fajčenia sprevádzala beseda zameraná na prevenciu a boj práve proti tomuto zlozvyku. Žiaci 1. ročníka sa dozvedeli všetky negatívne stránky spojené s fajčením a alternatívy k zdravšej forme ventilácie stresu a napätia.

Deň počítačovej bezpečnosti sa podpísal pod realizáciu besedy zameranej na prevenciu kyberšikanovania. V dnešnej informačno-komuniakčnej dobe sa menia aj formy šikanovania z klasického na elektronické, preto je potrebné, aby žiaci boli oboznámení s novodobými formami šikanovania a možnosťami ochrany pred agresormi.

Európsky týždeň vedy a technológie sa v našom ŠI niesol v duchu odborných cvičení. Pre žiakov 2. ročníka odboru ELE bol realizovaný kvíz, ktorý bol zameraný na odborné vedomosti. „IST-čkári“ si svoje odborné vedomosti otestovali v krížovke zameranej na oblasť IT.

Medzinárodný deň študentstva sme oslávili vo veľkom štýle, a to plesom v SOŠ podnikania, ktorý niesol názov „Ľadový“. Z chlapcov sa rázom stali muži v štýlových oblekoch, odhodlaní pretancovať celú noc. Škoda len, že sme boli limitovaní večierkou. Chlapci sa zabávali, súťažili, nadviazali nové priateľstvá a nás môže aj naďalej tešiť skvelá spolupráca s našimi kolegami z SOŠ podnikania.

Cesty za kultúrou v tomto mesiaci už tradične viedli do DAD, kde žiaci videli komédiu Amerika. Nádherné kulisy a skvelé herecké výkony naplnili očakávania žiakov, ktorí si z divadla odniesli estetické a kultúrne zážitky. Prváci sa vzájomne lepšie spoznali a utužili si vzťahy v rovesníckej skupine pri aktivite Strom života, ktorej hlavným posolstvom bolo: „Spoznajme sa navzájom“.

Európsky týždeň proti drogám, ktorý trval od 16. do 22. novembra podnietil zloženie veľkého hitu s protidrogovou tematikou. Pieseň s názvom „Keď si život nevážiš“ napísala Mgr. Viera Barjaková a naspieval kto iný, ako Rasťo Kachman. Pesnička bola taktiež zaregistrovaná do súťaže „Nebuď otrok drog“ a stane sa súčasťou preventívneho protidrogového programu.

Pravidelnými aktivitami v mesiaci november bolo aj hrabanie lístia v okolí ŠI a zasadnutia ŽIR.

Mgr. Tomáš Bosák

Aktivity tried

Eurocup 2015

eurocup-1-b-jpgDňa 12.11.2015 sa konala v priestoroch Športovej haly Hotelovej akadémie v Prešove barmanská súťaž juniorov v miešaní nápojov – Eurocup, a súťaž baristov – Slovak barista Cup junior 2015. Aj my, barmani amatéri, sme sa zatiaľ len ako diváci zúčastnili tejto pre nás atraktívnej a zaujímavej akcie. A bolo sa na čo pozerať. Či už na miešanie drinkov na pódiu, nádherné šálky voňavej kávy v baristickom sektore alebo kultúrny program počas prestávky. Inšpirácie sme nabrali dosť, tak hurá domov trénovať!

Kolektív I.B

kostolna-vezaDňa 23. 11. 2015, v utorok, po 8. vyučovacej hodine, sme my, študenti I. F triedy navštívili Kostolnú vežu v Prešove. Prehliadku na Kostolnú vežu nám sprostredkovala naša pani triedna profesorka, Ing. Vladimíra Pastirová, pretože väčšina z nás ešte danú prehliadku nikdy neabsolvovala.

Ak sme si chceli všetci vychutnať pohľad na celý Prešov, museli sme zdolať najprv 200 schodov. Cestou nahor sme si mohli obzrieť sochy svätcov z 18. storočia, medzi nimi aj sochu Panny Márie, ktorá bola kedysi pod krížom na Kalvárii v Prešove. Na stenách sa nachádzali fotografie a informácie o pôvodnom výzore chrámu a jeho zmenách v priebehu storočí a po ničivých požiaroch. Hodinový mechanizmus a zvony naznačovali, že sa blíži vrchol veže. Každý z troch zvonov je niekomu zasvätený – sv. Mikulášovi, sv. Trojici a Panne Márii. Celou prehliadkou nás sprevádzala a informovala Mária Vernarská, sprievodkyňa. A zaujímavosťou bolo, že v tento deň nefungovalo svetelné osvetlenie v celom priestore, pretože ho opravujú, a tak sme celú prehliadku a samotný výstup realizovali len za svetla bateriek a svetla z mobilných telefónov. Bol to veľmi netradičný, priam až strašidelný pocit pohybovať sa v daných priestoroch v prítmí.

Balkón bol vo výške 56 metrov a my sme tak mohli netradičným spôsobom pozorovať krásne prešovské okolie a skonštatovať, ako vysoko sme sa len dostali.

Kolektív I. F

Srdce pre deti

srdce-pre-detiV novembri sme sa zapojili do akcie organizovanej spoločnosťou 02 – Srdce pre deti. Cieľom tejto súťaže bolo podporiť zbieraním starých mobilných telefónov túto charitatívnu aktivitu. Za každý odovzdaný mobil venoval usporiadateľ 1€ na tento charitatívny program. Súťaž sme nevyhrali, ale sme radi, že sme pomohli dobrej veci. Ďakujeme všetkým pánom profesorom aj spolužiakom z iných tried, ktorí nás v tejto činnosti podporili.

Kolektív II.C

Stužková slávnosť IV.C triedy

stuzkova-slaDátum 13. 11. 2015 v tomto roku pripadol na piatok a tento deň si študenti IV.C vybrali za ideálny pre svoju stužkovú slávnosť. Uskutočnila sa v reštaurácii Hviezda a rozhýbala všetkých zainteresovaných. Pri jej príprave spojili svoje sily a aktívne zapracovali na tom, aby akcia dopadla úspešne. Preukázali kreativitu a natočili si video zo života triedy a pečatenia triednej knihy, čo už v tomto elektronickom období predstavuje len symbolickú spomienku na tradíciu stredoškolského života.

Stužková slávnosť prebehla v klasickom duchu. Po oficiálnej časti s tradičným dekorovaním zelenými stužkami sa v priebehu večera žiaci triedy predviedli so svojím programom. Bol príjemným obohatením atmosféry slávnosti a hostia ho ocenili potleskom. Po polnoci nechýbala „čierna kronika“. Zábava pokračovala do skorých ranných hodín. Bolo to znakom toho, že napriek piatku – trinásteho, smola neúradovala a stužková slávnosť dopadla výborne. Zanechala mnoho krásnych spomienok, tak nech „navždy sa zachová v pamäti stužková ...“

Ing. Tatiana Varadyová, PhD.

Naša stužková slávnosť

stuzkova-slaŠtudenti štvrtých ročníkov v tomto období usporadúvajú svoje stužkové slávnosti, na ktorých je im pripnutá na hruď zelená stužka ako symbol nádeje. Naša stužková slávnosť sa konala dňa 20. 11. 2015 v DK ROH v Prešove. Po úvodných príhovoroch a tancoch nasledovala zábava. Vo večerných hodinách sa začal program, v ktorom sme mohli ukázať talent, ktorý je v nás. Dôležitou časťou stužkovej slávnosti bola aj čierna kronika a krčahový tanec s triednou profesorkou. A potom opäť pokračovala zábava až do neskorých ranných hodín.

Kolektív IV.D

Stužková slávnosť IV.SB triedy

downloads1-jpgDeň 28. november 2015 bol možno pre niekoho obyčajným dňom, no pre našu triedu bol rozhodne výnimočný. Konala sa totiž naša stužková slávnosť. Na tento deň sme sa tešili už niekoľko mesiacov. Pri prípravách sme si uvedomili, koľko námahy treba vynaložiť, aby bola stužková slávnosť nezabudnuteľná. Keď prišiel deň D, každý z nás sa dal do gala a slávnosť sa mohla začať. Po úvodných oficiálnych častiach, kedy nám na hruď pripla naša triedna Lucka zelené stužky, sme sa už nevedeli dočkať programu. Sála DK ROH sa pomaly napĺňala našimi kamarátmi, ktorí nás prišli podporiť. Po programe sme zožali veľký potlesk, čo nás nesmierne potešilo. Po polnoci nasledovala čierna kronika a krčahový tanec, v ktorom sme poriadne povykrúcali našu triednu profesorku. Stužková následne pokračovala veselou zábavou, ktorú vytvárali naši rodičia, učitelia a hlavne my. Veríme, že nielen pre nás, ale aj pre nich bola naša stužková slávnosť nezabudnuteľná.

Kolektív IV.SB

Partneri a sponzori

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor