2/2016

Dvojnásobný úspech SPŠE Prešov v ZENITe

.jpg top2-jpgV dňoch 9. – 11. februára 2016 sa v priestoroch Spojenej školy Ľudmily Podjavorinskej 22 v Prešove konal už 32. ročník celoslovenského kola súťaže ZENIT.

Táto súťaž je určená študentom stredných škôl a jej zámerom je prispievať k vyhľadávaniu nadaných a talentovaných študentov, podporovať ďalší odborný rast a tvorivo rozvíjať kompetencie týchto študentov, viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie. Študenti stredných škôl v tejto súťaži preukazujú v oblastiach elektroniky, programovania a strojárstva svoju zručnosť, elán, nápaditosť, invenciu a tvorivosť.

Súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Celoštátnou odbornou komisiou Zenit.

Tohtoročného celoštátneho kola súťaže Zenit sa zúčastnili po úspešnom absolvovaní krajského kola aj študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej z Prešova.

V oblasti elektroniky v kategórii A dosiahol veľký úspech študent 4. ročníka, Peter Katuščák, ktorý po niekoľkonásobnej účasti v celoštátnych kolách si tentokrát vybojoval 1. miesto. V predminuloročných kolách Zenitu prejavoval Peter veľkú snahu a každé jedno kolo súťaže bolo preňho motiváciou, ktorá ho posúvala ďalej. Jeho snaha, úsilie, chuť a odhodlanosť mu priniesli víťazstvo, ktoré bolo výsledkom jeho niekoľkoročnej práce v oblasti elektroniky, ktorej sa venoval už počas základnej školy. Ako spomenul Peter, elektroniku nevníma len ako vyučovací predmet vo svojom študijnom odbore, ale je to aj jeho záľuba, ktorej sa popri škole venuje vo svojom voľnom čase.

Veľkú radosť z Petrovho víťazstva má aj jeho profesor elektroniky, Ing. František Kollarčik, ktorý je zároveň aj jedným z členov Celoštátnej odbornej komisie Zenit. Petra hodnotí ako usilovného študenta, ktorému nechýba trpezlivosť.

Zároveň sa môžeme tešiť aj z víťazstva našich študentov v programovaní, kde opäť úspešne reprezentovali prešovskú elektrotechnickú priemyslovku. Študenti 4. ročníka, Jerguš Lejko a Štefan Štefančík, sú dvojicou, ktorá si aj tento rok obhájila svoje minuloročné prvenstvo v súťaži Zenit v programovaní v kategórii Webdizajn. Ako prezradili chlapci, súťaže v programovaní sú pre nich výzvou, o čom hovoria aj ich dosiahnuté výsledky. Programovanie nevnímajú len ako získané vedomosti a osvojené zručnosti vo vyučovacom procese, ale programovanie sa u nich spája so sebavzdelávaním a napredovaním v tejto oblasti, kde môžu preukázať svoju zručnosť a tvorivosť.

Peter Katuščák, Jerguš Lejko a Štefan Štefančík v súťaži Zenit úspešne reprezentovali nielen seba, ale aj Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú Prešov. Želáme im, nech aj naďalej v nich rastie chuť k dosahovaniu čo najlepších výsledkov v ich práci.

Mgr. Ivana Kurtyová

Spolupráca SPŠE a KEMT

top4-jpg top5-jpgNa pôde SPŠE Prešov sa 16. februára 2016 v odpoludňajších hodinách stretli Ing. Slavomír Kožár, MBA, zástupkyňa riaditeľa, Ing. Judita Sakáčová, a zástupca riaditeľa, Ing. Juraj Budiš, so silnou zostavou Katedry elektroniky a multimediálnych telekomunikácií (KEMT) TU Košice, ktorú tvorili prof. Ing. Dušan Kocur, CSc., prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc., prof. Ing. Ján Šaliga, CSc., doc. Ing. Miloš Drutarovský, PhD.

Téma niekoľkohodinového stretnutia: vzájomná spolupráca v oblasti elektroniky, priemyselnej informatiky a praxe. Na začiatku sme predstavili vízie školy vo vzdelávaní v daných oblastiach a ako sa nám ich darí napĺňať. Ukázali sme aj naše odborné učebne a ich vybavenie učebnými pomôckami a prístrojovým vybavením. Partneri z KEMT predstavili svoje študijné programy. Na záver sme hľadali prienik záujmov a možnosti, ktoré budú výhodné pre obe strany.

Predovšetkým sa jedná o tieto oblasti spolupráce:

• ŠkVP – ponúkanie participiálnych odborníkov z KEMT na revíziu našich vzdelávacích programov, • Ľudské zdroje – KEMT podľa svojich možností uvoľní potenciál doktorandov pre potreby SPŠE, • Workshopy a videokonferencie – KEMT sprístupní informácie o nových technológiách, úspešných príbehoch, • Ročníkové projekty – KEMT bude vyvíjať snahu pre zadávanie tém a mentorovanie tém, • Vzdelávací portál KEMT – bude sprístupnený pre potreby SPŠE, • Akvizačné návštevy KEMT – SPŠE umožní KEMT vykonať návštevy.

Nás teší záujem profesorov KEMT o našu školu. Všetky naše predstavy, vybavenie a dosiahnuté výsledky hodnotia vysoko pozitívne. Teší nás, že získame ďalší pohľad na odborné kompetencie našich absolventov, ktoré sú tak potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce.

Ing. Slavomír Kožár, MBA riaditeľ školy

Úspech na krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku

downloads4-jpgŠtudent Martin Sekera z III.F, víťaz školského a obvodného kola Olympiády v nemeckom jazyku, reprezentoval Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú Prešov dňa 11.2.2016 na krajskom kole, ktoré sa konalo v Spojenej škole Dominika Tatarku v Poprade. Vo svojej kategórii 2D určenej pre stredné priemyselné a odborné školy sa umiestnil na 3. mieste. Blahoželáme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Mgr. Miroslava Gajdošová

Darujte 2% z vašej dane

Podľa zákona o dani z príjmov môže organizácia tretieho sektora, ktorá sa zaregistrovala v Centrálnom registri prijímateľov, získať 2 % zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb. V tomto registri je aj Nadácia SPŠE Prešov. Ak sa rozhodnete podporiť výchovu a vzdelávanie v SPŠE Prešov, vyplňte v príslušnej časti daňového priznania, resp. v príslušnom oddiely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane nasledujúce údaje:

IČO/SID: 17077532

právna forma: nadácia

obchodné meno: Nadácia SPŠE Prešov

ulica, číslo: Plzenská 1

PSČ, mesto: 080 47 Prešov

Získaná suma sa využije v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie, ktorým je podpora výchovy a vzdelávania v SPŠE Prešov. Špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb vrátane výroku audítora zverejňuje nadácia v obchodnom vestníku.

Neprenechajte rozhodnutie o vašich finančných prostriedkoch na iných, ak o nich môžete rozhodnúť sami. Asignácia časti dane je pre vás bezplatná a navyše máte možnosť podporiť nadáciu, ktorá od roku 1992 pomáha skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces SPŠE Prešov.

Ďakujeme!

Ing. Slavomír Kožár, MBA riaditeľ školy

Finále 9. ročníka tímovej súťaže VSD

sutaz-vse-jp V budove Technického múzea v Košiciach sa 11.2.2016 uskutočnilo finále súťaže VSD. Téma bola zameraná na energetický audit v našej škole. Do súťaže sa z našej školy prihlásili dva tímy. Prvý tím s názvom FEPEŠKO – Fecko Dalibor, Petrík Kristián, Škovranko Patrik, všetci z triedy IV.C. Druhý tím s názvom 3P. ENERGY – Pončák Matej, Platko Peter, Prusák Lukáš, všetci z triedy III.C. Druhý tím zo súťaže odstúpil, ale boli pozvaní na finále a predstavili svoju prácu. Bola to veľmi dobrá práca a určite ju v škole využijeme. V príhovore pána Mariána Mačáka z VSD bolo niekoľkokrát zdôraznené, že všetky práce boli veľmi dobre spracované a každý, kto sa zúčastnil finále, je víťazom. Aj keď naša škola nezískala atraktívne ceny, nápady a riešenia študentov boli mimoriadne zaujímavé. Škoda, že najslabším miestom je vždy prezentácia a obhajoba projektu.

Ďakujem všetkým žiakom za mravenčiu prácu so zberom údajov potrebných k energetickému auditu. Vďaka parí aj pracovníčkam z hospodárskeho oddelenia, ktoré nám poskytli údaje z faktúr. Mali sme k dispozícii údaje z posledných siedmich rokov. Analýzou a meraním spotreby študenti dospeli k zaujímavým výsledkom. Tím 3P. ENERGY dokázal načrtnúť aj spotrebu do konca roku 2016, ktorá bude stúpať. Realizovaním navrhnutých riešení, ktoré boli v oboch prácach, by sa spotreba dala znížiť. Nápady ako znížiť spotrebu (nielen v škole) už máme. Niečo sa už realizovalo a vieme porovnať.

Ján Haluška

Vyhodnotenie rozvojových projektov

V Bratislave sa dňa 9. februára 2016 Ing. Ljuba Krišová, koordinátorka projektu „Finančná gramotnosť pre zamestnancov SPŠE“, zúčastnila seminára „Vyhodnotenie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti za rok 2015“, na ktorý sa naša škola prihlásila v rámci 2. výzvy MŠVV a Š SR. Na seminári sa v prvom kole zúčastnilo 11 škôl – základné, stredné odborné a 1 špeciálna škola, kde jednotliví koordinátori projektu prezentovali dosiahnuté výsledky pred odbornou hodnotiacou komisiou. Členmi komisie boli zástupcovia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Štátneho pedagogického ústavu, Ministerstva financií, Európskeho spotrebiteľského centra, Úradu vlády SR – odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF a zástupca MŠVV a Š. V nasledujúcej diskusii sme zhodnotili spoluprácu s terciárnym sektorom a vymenili sme si skúsenosti s ostatnými účastníkmi.

Problematike finančnej gramotnosti sa v našej škole budeme venovať intenzívne aj v budúcnosti, najmä aktivitami pre študentov, aby sme ich viedli k finančnej zodpovednosti. Z diskusie a odporúčaní zúčastnených pracovníkov terciárneho sektora vyplynulo, že vo zvýšenej miera je potrebné venovať sa aj problematike boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí.

Naša účasť na projekte bola hodnotená veľmi pozitívne a prínosne.

Ing. Ljuba Krišová

Na angličtine o Indonézii

navsteva-z-inV týždni od 8.2. do 12.2.2016 boli naše hodiny angličtiny netradičné, keďže ich viedli dve lektorky z programu AIESEC. Boli z Indonézie. Naša trieda mala možnosť stretnúť sa s jednou z nich. Volala sa Ezza, no jej priezvisko som si, žiaľ, nebol schopný zapamätať. Mala 18 rokov a od každého z nás bola asi o hlavu nižšia. Bola veľmi milá a komunikovala s nami po anglicky. Rozprávala o svojej krajine, učila nás ich jazyk a dokonca nám doniesla ich tradičné jedlo, ktoré sa pripravuje z chilli papričiek, ryže a hovädzieho mäsa. Indonézia je oveľa drsnejšia krajina ako naše skromné Slovensko. Nebezpečné živočíchy, preľudnené mestá, náročný vyučovací systém a veľa ďalších problémov však Ezze stres nespôsobujú. Celý čas sa usmievala a bola hrdá na svoju krajinu. Počas celého roka majú stredoškoláci iba 3 týždne prázdnin. Práve preto nemohla uveriť tomu, koľko prázdninových dní máme k dispozícií my. V Indonézii majú 3 typy univerzít: vojenskú, sociálnu a jazykovú. Zaujímavosťou je, že na tej jazykovej sa študenti učia 9 jazykov naraz. Bolo jednoducho úžasné dozvedieť sa niečo o krajine, ktorá je taká odlišná od tej našej. Jedinečná príležitosť využiť anglický jazyk ako most priamo do srdca Indonézie.

Martin Sekera, III. F

Február v znamení spolupráce

skolsky-interZ najkratšieho mesiaca v roku si svoju časť ukrojili aj jarné prázdniny, ktoré akoby skončili skôr ako začali. Času bolo naozaj málo, preto sa hneď v úvode mesiaca uskutočnil na pôde SPŠE pod záštitou riaditeľa školy a školského internátu dlhoočakávaný turnaj vo florbale s účasťou troch internátov, vrátane nášho. Po vydarenom zápase plnom emócií a napätia sa nám podarilo obsadiť pekné druhé miesto. Najlepšie bolo družstvo zo SOŠ technickej, najmenej sa darilo chlapcom zo SOŠ podnikania. Opäť môžem len vyzdvihnúť dobré vzťahy a vzájomnú spoluprácu s našimi kolegami z iných škôl pri organizovaní kultúrnych aj športových aktivít.

Hneď po florbale bol druhou najdominantnejšou aktivitou stolný futbal. Po kvalifikačných zápasoch v jednotlivých výchovných skupinách nasledoval konečne turnaj „Najlepší z najlepších“. Celkovo sa turnaja zúčastnilo osem družstiev, z každého ročníka štyria študenti. Úplnými víťazmi sa stala dvojica J. Dráb a J. Frivaldský, ktorí boli odmenení lístkami do kina.

Nielen škola, ale aj náš internát, bol poctený vzácnou návštevou až z ďalekej Indonézie. V spoločenskej miestnosti školského internátu došlo k „zrážke kultúr“, ktorá sa niesla v duchu konfrontácie národných hodnôt, tradícií a zvykov. Naši hostia vniesli medzi chlapcov značnú dávku exotiky, chlapci im to oplatili veľmi plodnou a zanietenou komunikáciou. S určitosťou môžeme povedať, že takéto multikultúrne stretnutia sú rozhodne veľkým prínosom pre obidve strany.

Cesty za kultúrou sa tentokrát niesli v modernejšom duchu a tradičné divadlo vystriedalo moderné 3D kino. Film Deadpool sa pohral s fantáziou študentov, ktorí peniaze vyhodené za lístok rozhodne neľutovali. Dej filmu vykresľuje ťažko chorého vojaka, ktorý sa podrobil experimentálnej liečbe, vďaka ktorej získal špeciálne schopnosti.

V závere mesiaca sa uskutočnilo už v poradí piate opakovacie cvičenie prostredníctvom elektronického kvízu. Študenti druhého ročníka z odboru IST si zmerali svoje sily v odborných vedomostiach. Najúspešnejší bol V. Hriseňko, ktorý sa po zodpovedaní všetkých dvadsiatich otázok tešil zo sladkej odmeny.

Mgr. Tomáš Bosák

Aktivity tried

Laser game

downloads2-jpgDňa 25.2.2016 sme sa my, študenti III.A triedy, zúčastnili na triednej akcii v Laser aréne Pulzar na Sídlisku III, kde sme sa výborne zabavili pri hre Laser game. Keďže hrať môže iba 11 hráčov, rozdelili sme na do 2 tímov po 5 a 6 hráčov. Modrý tím, v ktorom hrali Niko, Braňo, Samo, Ucho, Kubo, zdolal červený tím (Pacho, Matúš, Vlado, Tomi, Dano, Vratko) v pomere 20000 ku 14000 bodov. Najlepším hráčom sa stal Niko. Spolužiaci, ktorí nemohli prísť, si akciu vynahradia na bowlingu, kde je najväčším favoritom hráč Gazda (Marek).

Samo Tomáš, III.A

Popoludnie v pizzerii

v-pizzerii-3-saDňa 11. februára 2016 sme sa vybrali na ďalšiu triednickú akciu. Tradičné športové aktivity sme vymenili za prechádzku a posedenie v pizzerii. Prvé hrejivé slnečné lúče nás doslova prinútili prejsť sa naším krásnym historickým centrom a keďže máme mlsné jazýčky, zakotvili sme v neďalekej pizzerii. Teší nás, že sme tak opäť strávili príjemné spoločné chvíle aj mimo školských lavíc.

Kolektív III.SA

Partneri a sponzori

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor