10/2016

SPŠE Prešov prezentovala svoje aktivity v Bruseli

brusel-jpg

Podujatie Európsky týždeň regiónov a miest, ktoré sa každoročne koná v Bruseli, je najväčším verejným podujatím svojho druhu v Európe. Pre zástupcov regionálnych a miestnych administratív, ako aj expertov a členov akademickej obce, prináša možnosť vymieňať si osvedčené postupy a poznatky v oblasti regionálneho a mestského rozvoja.

V dňoch 10. – 13. októbra 2016 sa konal ďalší ročník tohto podujatia, na ktorom sa asi 6000 účastníkov a 600 rečníkov z celej Európy a mimo nej stretlo na mnohých seminároch, diskusiách, výstavách a podujatiach.

V utorok, 11. októbra sa konal workshop s názvom Podnikanie mladých: kľúč k posilneniu konkurencieschopnosti a rastu v regiónoch, ktorý poukazoval aj na dôležitosť odborného vzdelávania mládeže pre pracovný trh. V rámci neho Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov, ako jediná zo slovenských škôl a jedna z mála európskych škôl, dostala možnosť predstaviť svoje úspešné aktivity. Prezentácia zameraná na predstavenie odborov, úspechov školy, odborného vzdelávania študentov a spolupráce so súkromným sektorom priniesla veľmi pozitívne ohlasy a nepochybne prispela aj k propagácii prešovského samosprávneho kraja. Následná diskusia s moderátorkou priblížila ešte podrobnejšie problematiku možností a motivácie podnikania mladých a vyvolala záujem publika, čo zrejme prinesie možnosti ďalšej spolupráce do budúcnosti.

Konferencia bola prínosná z pohľadu nadviazania spolupráce s inými školami v zahraničí a tiež z hľadiska oboznámenia sa s možnosťami čerpania finančných prostriedkov na rôzne projekty v oblasti mobilitných projektov a projektov na podporu odborného vzdelávania mladých.

Mgr. Jana Feňovčíková

Elektrotechnická priemyslovka má ďalší úspešný projekt!

erasmus

V minulom školskom roku, vo februári 2016, triedni profesori niektorých tried II. ročníka, profesori školy, technická asistentka a riaditeľ školy vytvorili spolu projektový tím, ktorý v rámci programu Erasmus+, kľúčová akcia Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, vytvoril, na slovenské pomery, jedinečný projekt, ktorý pri konečnom hodnotení bol úspešný.

Projekt s názvom „Educating for life, educate for practice“ (ELEP) je orientovaný na overenie odborných kompetencií študentov všetkých študijných odborov a zameraní v nich. Vzhľadom na tieto skutočnosti je celý projekt rozdelený až na 5 turnusov, ktoré budú uskutočnené v mesiacoch jún až september 2017, ktorých sa zúčastnia študenti školy z piatich tried terajšieho III. ročníka.

Tento projekt je jedinečný, pretože:

EÚ poskytne finančné krytie na projekt v sume 206 698,- €, ktoré pokryje cestovné náklady vo výške 26 265,- €, podporu jednotlivcov vo výške 154 183,- € a podporu organizácie 26 250,- €.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

SPŠE Prešov na konferencii eSkills for Jobs 2016

eskills-jpg

V dňoch 17. a 18.10.2016 sa v Bratislave konala konferencia eSkills for Jobs, ktorá bola vyvrcholením kampane Európskej komisie eSkills, zameranej na vyzdvihnutie významu digitálnych zručností obyvateľstva Európy pre lepšie uplatnenie na trhu práce. Na konferencii sa zišlo približne dvesto politikov a expertov, aby spoločne zhodnotili súčasné potreby trhu práce a vyvíjali stratégie na odstránenie priepasti medzi potrebami zamestnávateľov a zručnosťami potencionálnych zamestnancov, hlavne v IT sektore.

Pri tejto príležitosti bola naša škola vyhodnotená ako najaktívnejšia stredná škola zapojená do testovania digitálnych zručností, ktorej študenti v hojnom počte absolvovali IT Fitness Test. Ocenenie za túto snahu prevzal počas slávnostného galavečera riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, MBA. SPŠE Prešov, ako jediná stredná škola na Slovensku, mala možnosť sa prezentovať počas konferencie. Ukážky našich technológií, pomôcok, výrobkov a žiackych projektov ponúkali zúčastneným potrebné rozptýlenie počas prestávok. Bola to pre nás jedinečná príležitosť ako sa dostať do povedomia významných osobností z politického, akademického, ekonomického a podnikateľského sveta v rámci EÚ. Myslíme si, že sme pre to urobili všetko, čo bolo v našich silách. Bolo by na mieste poďakovať našim študentom – Marekovi Gogoľovi, Matejovi Pončákovi a Dávidovi Alexovičovi, ktorí na konferencii prezentovali svoje projekty a pomáhali šíriť dobré meno školy. Samozrejme, že najväčší podiel na našom úspechu nesú pedagógovia, ktorí zabezpečovali testovanie študentov na IT Fitness Test a samotní študenti SPŠE, ktorí test absolvovali, lebo len vďaka nim sme mali možnosť zúčastniť sa na tejto významnej udalosti.

Ing. Jozef Macej

Festival vedy a techniky AMAVET

amavet-logo

Dňa 13.10.2016 sa naša škola zúčastnila podujatia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, Festivalu vedy a techniky AMAVET – FVAT .

Súťaž sa konala na UPJŠ Košice v čase od 9:00 do 16:30 hod.

Do súťaže sa prihlásilo spolu 70 projektov za Košický a Prešovský kraj. Našu školu reprezentovalo 5 projektov. Hodnotiaca komisia vybrala 10 najlepších projektov zvlášť za Košický a Prešovský kraj, ktoré postúpili na celoslovenské kolo 10.11. – 12.11.2016 do Bratislavy.

Cenu GlobalLogic Košice získal projekt Evikon – Dávid Brilla, IV.SB


Cenu AMAVETu získali a zároveň postúpili na celoštátne kolo:

Automatická webová administrácia – Marek Gogoľ a Juraj Miščík, IV.B

Odpoludnie s matematikou – Lukáš Purdeš a Radovan Škop, III.SA

Kvadrokoptéra – Filip Farkaš, IV.C

Evikon – Dávid Brilla, IV.SB

amavet-edit-jpg

Veľmi dobre prezentoval našu školu aj projekt Inteligentné zrkadlo, ktorého autorom je Matej Pončák zo IV.C.

Zúčastnili sme sa aj zaujímavých odborných prednášok z matematiky, biofyziky, internetu vecí, modernej geografie v praxi.

Účasť na tejto akcii považujem za prínosnú, pretože sme sa presvedčili, že sledujeme nové trendy, ktoré naši študenti implementujú do svojich projektov.

Ing. Gabriela Mitrová

Spolupráca so Žilinskou univerzitou

zilinska-univerzita-logo

Výborné meno školy a výborné študijné výsledky našich absolventov na univerzite boli dôvodom, že dňa 21.10.2016 ako prvú školu na Slovensku navštívili dekan Elektrotechnickej fakulty ŽU, prof. Ing. Pavol Špánik, PhD., a vedúci katedry elektrického merania a aplikovanej elektroniky, doc. Ing. Miroslav Gutten, PhD., za účelom nadviazania úzkej spolupráce medzi ŽU a SPŠE.

zilinska-univer

Po vzájomnom predstavení škôl, študijných programov a krátkej vizite našej školy sme hľadali spoločné prieniky možnej spolupráce. Našli sme spoločné témy, v ktorých prieniky spolupráce môžu byť významné:

Vedenie SPŠE dostalo pozvanie na recipročnú návštevu ŽU, ktorá by sa mala uskutočniť v krátkom čase.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Celoslovenské finále TSME 2016

Cieľom Technickej súťaže mladých elektronikov je rozvíjať záujem mládeže o elektroniku, zvyšovať teoretické vedomosti a praktickú zručnosť detí. Okrem toho všetci účastníci zažívajú HAM SPIRIT. Organizátorom súťaže je Slovenská spoločnosť elektronikov Bratislava (SSE), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, EXPOCENTER, a.s. Trenčín a SOU, Pod Sokolicami 14, Trenčín.

Na celoslovenskú súťaž postúpili siedmi úspešní súťažiaci z našej školskej súťaže TSME. Mali sme kategóriu SPŠE a žiaci do 15 rokov. Víťaz školského kola kategória SPŠE, Martin Fujda z I.SA, sa súťaže nemohol zúčastniť zo zdravotných dôvodov. Deň vopred sa súťažiaci spolu s dozorom presunuli vlakom do Trenčína. Ubytovanie sme mali na chate Kubrica v lese pri Trenčíne. Na chate prebiehala príprava pred súťažou. Na nasledujúci deň, 12.10.2016, sme mali v SOU Pod Sokolicami odborný test, stavbu súťažného výrobku a výstavku prinesených výrobkov s anketou. Test obsahoval 15 otázok. Súťažný výrobok bol regulátor otáčok vŕtačky pomocou mikrokontroléru. Body hodnotenia – funkčnosť: max. 50, kvalita spájkovania: max. 70, vzhľad výrobku: max. 30. Pri rovnakých bodoch rozhodoval čas odovzdania. Po súťaži si mohli účastníci prezrieť neďaleko školy výstavu EloSys.

Vo štvrtok, 13.10., v priestoroch medzinárodného veľtrhu EloSys bola obhajoba najlepších prinesených výrobkov a slávnostné vyhodnotenie súťaže. Naša skupina bola vyhodnotená ako najúspešnejšie družstvo. 1. miesto: Andrej Tadeáš Bača, ZŠ Čsl. armády, Prešov. 3. miesto: Adam Borovička, ZŠ, Hanušovce nad Topľou. 4. miesto: Filip Barna, SOŠ techniká, Humenné, 5. miesto: Štefan Olenočin, SPŠE, Prešov, 8. miesto: Tinotej Holoďák, SPŠE, Košice, 14. miesto: Samuel Guláš, SPŠE, Prešov a 22. miesto: Šimon Peter Hrúz, SPŠE, Prešov. Celkovo súťažilo 38 žiakov. V podstate na súťaži bolo 38 víťazov – každý, kto sa tejto súťaže zúčastnil. Organizátorom aj súťažiacim patrí vďaka.

S víťazom súťaže Andrejom Tadeášom Bačom bol urobený rozhovor pre časopis DPS.

Ján Haluška

Zenit v programovaní, web – školské kolo

zenit-v-program

Slovná skratka ZENIT v sebe zahŕňa zručnosť, elán, nápaditosť, iniciatívu, tvorivosť.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vyhlásilo XXXIII. ročník súťaže Zenit v programovaní.

Súťaže sa na našej škole zúčastnilo 103 študentov. Súťažilo sa v kategórii A – študenti 3. a 4. ročníka v počte 40, v kategórii B – študenti 1. a 2. ročníka v počte 25. V týchto kategóriách programovali súťažiaci v programovacích jazykoch Java, C/C++, Python podľa vlastného výberu. V kategórii C – Webdizajn o prvenstvo bojovalo 19 tímov. Každý tím mal svojho grafika a programátora.

Školské kolo kategória A:

Jozef Ferko IV.SB

Henrich Hanušovský III.SA

Jozef Cipa III.SB

Školské kolo kategória B:

Daniel Timko II.SA

Jonáš Dujava II.SA

Erik Petra II.SB

Školské kolo kategória C:

Marek Gogoľ a Norbert Kundrák IV.B

Lukáš Purdeš a Radovan Škop III.SA

Jozef Cipa a Rastislav Nemec III.SB

Úspešní riešitelia nás budú reprezentovať na krajskom kole: 29.11.2016 – 30.11.2016 v Prešove. Srdečne gratulujeme.

Ing. Gabriela Mitrová

SPŠE má rada vitamíny

vitaminy-mame

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove podporuje každý rok akciou „Vitamíny máme radi“ zdravý životný štýl. Táto aktivita, ktorá sa konala 3.10.2016, je spojená s bohatou jesennou úrodou. Úlohou študentov je priniesť čo najviac ovocia a zeleniny, ktoré zaujímavým spôsobom naaranžujú, a tým poukážu na svoju kreativitu. Mnohí preukázali svoju schopnosť aj ochotu súťažiť, preverili si svoje aranžérske schopnosti a v mnohých prípadoch tým naozaj aj prekvapili. Môžeme zhodnotiť, že ani tento rok nesklamali a ich výstava vitamínov bola naozaj zaujímavá. Prvé miesto získali triedy: I.SA, II.B, III.SB, IV.SA. Druhým miesto sa mohli pochváliť triedy: I.SB, II.SA, III.A, IV.F. Špeciálne ocenenie za kreativitu získali triedy II.A, IV.SB. Cieľom akcie je teda podporiť zdravý spôsob stravovania, formovať a utužovať triedne kolektívy a poukázať na to, že študenti našej školy nie sú iba technické typy, ale je v nich ukryté aj estetické cítenie.

Mgr. Lucia Liptáková

Zasadnutie Rady školy pri SPŠE Prešov

Dňa 25.10.2016 o 15:05 hod. v zasadačke školy sa konalo zasadnutie Rady školy pri SPŠE Prešov. Zasadnutie sa začalo prezentáciou humanoidného robota NAO a následne Ing. Slavomír Kožár, MBA vyzval zástupcov školy, aby prostredníctvom ich vytvorenej prezentácie informovali o hodnotiacich výsledkoch VVČ za školský rok 2015/2016. Jednotliví zástupcovia a pán riaditeľ informovali členov Rady školy o školskom vzdelávacom programe a pláne práce školy za rok 2015/2016, podali správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016. Zároveň poukázali na najdôležitejšie body zo školského vzdelávacieho programu. Rada školy zobrala na vedomie výsledky hodnotenia VVČ za školský rok 2015/2016 a ciele a úlohy SPŠE Prešov na školský rok 2016/2017. V diskusii prítomní prezentovali svoje názory, postrehy, pripomienky k jednotlivým bodom programu. Na danom zasadnutí na uzneseniach sa prítomní dohodli vždy kolektívne a jednomyseľne. Zasadnutia sa zúčastnili:

Riaditeľ školy: Ing. Slavomír Kožár, MBA

Vedenie školy: Ing. Judita Sakáčová, Ing. Juraj Budiš, Mgr. Vladimír Hudáček

Predseda Rady školy: Ing. Vladimíra Pastirová

Podpredseda Rady školy: Ing. Peter Gašparik

Za rodičov: Ing. Róbert Varga, pplk. Ing. Pavel Klučerovský, Jana Lejková

Za zriaďovateľa: Ing. Štefan Kužma

Za žiakov: Peter Nemergut, I.C

Ing. Vladimíra Pastirová

Zaujímavý, ale chladný, ba aj zasnežený október

skolsky-inter

Začiatkom októbra, po krásnom septembri, sa nám za oknami rozhostilo nepriaznivé počasie. Na Chopku a Lomnickom štíte dokonca už 3. októbra napadol sneh. Takéto sychravé a daždivé počasie nemáme veľmi v láske, ale v živote školského internátu to prinieslo väčší priestor na učenie.

O tom, že internátni chlapci sú športovo zdatní, svedčí aj získanie prvého miesta v malom futbale, ktorý organizoval školský internát pri Strednej odbornej školetechnickej, Volgogradská 1. Uvedeného turnaja sa zúčastnilo päť družstiev. Náš internát zastupovali P. Veľký (IV.SB), V. Vašák (IV.SB), M. Čižmár (III.B), J. Pavlovský (III.SA) a P. Brindza (I.C) a vo vitríne školského internátu svieti nový víťazný pohár.

Dňa 4.10.2016 v popoludňajších hodinách sa v spoločenskej miestnosti uskutočnila beseda so psychologičkou p. Bočkayovou z občianskeho združenia v Košiciach na tému Rodina, sexualita, vzťahy a láska, ktorej sa v dvoch etapách zúčastnili študenti prvého ročníka. Chlapci boli na stretnutí aktívni a po skončení sa tešili na ďalšie stretnutie.

Opäť po roku sa dňa 11.10.2016 konalo celointernátne stretnutie študentov s vedením školy a školského internátu za účelom oboznámiť študentov s Vnútorným poriadkom školského internátu a vypočuť si návrhy žiakov na zlepšenie činnosti školského internátu. Žiaci boli vyzvaní k empatii, slušnosti, vzájomnej tolerancii a rešpektovaniu práv a povinností Vnútorného poriadku školského internátu. Pán riaditeľ ich vyzval k účasti na súťažiach, či iných možnostiach sebaprezentácie, či už vo svojom odbore alebo v športe, taktiež pripomenul študentom možnosť spolupráce s ním v oblasti nápadov na skvalitnenie života v školskom internáte a v škole. Oboznámil žiakov s možnosťou e-mailovej komunikácie s ním v prípade výskytu problémov, či vyššie spomínaných nápadov. Rovnako zdôraznil nutnosť komunikácie žiakov so svojimi vychovávateľmi a oznamovanie akéhokoľvek pohybu mimo školského internátu. Pripomenul, že študenti tejto školy sú šikovní a kreatívni, ale vyzval ich, aby nerobili zakázané veci a dodržiavali etické stránky požívania počítačovej siete. Zároveň upozornil na web aplikáciu hodnotiaceho programu STAFFINO, ktorý je moderným nástrojom na vyjadrovanie konkrétnych pozitívnych aj negatívnych názorov a konštruktívnych nápadov. V rámci posledného kola otázok padla otázka, či sa nemôže začínať vyučovanie skôr, aby žiaci ubytovaní v školskom internáte nemuseli od 7:30 čakať na vyučovanie – čo bolo zamietnuté hneď zo strany ubytovaných študentov. Ďalšia otázka sa týkala možnosti vrátiť sa po raňajkách do školského internátu a posledná otázka bola zameraná na to, aké nové projekty môžu žiaci očakávať v tomto školskom roku. Riaditeľ školy oznámil, že táto škola je veľmi projektovo orientovaná a je tiež na žiakoch, na akých projektoch by chceli participovať. Na záver stretnutia riaditeľ oboznámil o pripravovanom projekte v rámci ERASMU na jún až september 2017, v rámci ktorého bude môcť 15 študentov tretieho ročníka absolvovať stáže do zahraničia (Írsko, Portugalsko, Španielsko, Bulharsko.)

Na stredu, 12.10.2016, prijal pozvanie do „Kresla pre hosťa“ Ing. Anton Varga. Chlapci pripravili anonymné otázky, ktoré deň vopred vhodili do urny v miestnosti vychovávateľov. Otázky boli zamerané na štúdium pána inžiniera, na dôvod prečo sa stal učiteľom, prečo je taký prísny, či by dal svoje deti študovať na túto školu, ale aj na jeho rodinné pomery a záľuby. Veľkým prekvapením pre zúčastnených bol veľký záujem hosťa o históriu. Okrem vopred pripravených otázok sa dosť pýtali aj k tejto jeho záľube. Stretnutie prebiehalo v príjemnej atmosfére. O účasti zaujímavého hosťa svedčí naplnená spoločenská miestnosť nielen prvákmi, ale aj žiakmi z iných ročníkov.

ABC centrum voľného času usporiadalo pre študentov školských internátov volejbalový turnaj, ktorý sa konal 13.10.2016 v telocvični SOŠ technickej. Do uvedenej súťaže sa zapojilo aj jedno 6-členné družstvo za náš školský internát. Naši žiaci obsadili pekné druhé miesto. Úsmevné bolo, že za víťazné družstvo hrali žiaci našej školy, ktorí tohto roku už nie sú ubytovaní v našom školskom internáte, takže naši chlapci oznámili, že sme vyhrali vlastne aj prvé aj druhé miesto.

Psychologička školského internátu pripravila na 17.10.2016 stretnutie so zameraním na adaptačný proces pre študentov 1. ročníka, aby sa čím skôr a bezproblémovo začlenili do chodu SPŠE. Pre ľahké zvládnutie učiva prebrali aj metódy učenia.

Medzi zaujímavé akcie v školskom internáte patrí aj návšteva plavárne. Našťastie, že je nejaký priestor v Prešove, kde sa aj v zimných mesiacoch dá zaplávať. Dňa 18.10. si zašli na Delňu niekoľkí žiaci nášho ŠI. Zúčastneným sa uvedené športové popoludnie veľmi páčilo.

Nielen chlebom je človek živý. Toho sa pridŕžali aj niekoľkí žiaci ubytovaní v ŠI a dňa 19.10. sa zúčastnili divadelného predstavenia Faraóni v Divadle Alexandra Duchnoviča. Dej zobrazoval chod družstva, v ktorom vládnu klasické stereotypy o deľbe práce na mužskú a ženskú rolu. To v jedno ráno naruší správa o výmene pozícií. Tam, kde stáli muži, budú ženy a naopak. Čo sa stane, keď sa manželia - funkcionári zrazu stanú ženami v domácnosti? Komédia prináša humornú zápletku a trefnú modelovú situáciu na tému „obrátenie spoločenských úloh“.

Už na 13. október nacvičovali prváci s harmonikármi hymnu SPŠE, aby sa nezahanbili na pripravovanej imatrikulácii. Všetci očakávali, kedy a ako sa stanú členmi našej veľkej internátnej rodiny a cechu elektrikárov. Taktiež štvrtáci statočne a zanietene pripravovali program na toto podujatie. Dátum konania imatrikulácie sa z dôvodu vyhlásenia štátneho smútku v deň konania pohrebu bývalého prezidenta SR, pána Kováča, preložil na 20.10.2016. Žiaci sa so spevom a v sprievode harmoniky a vychovávateľov presunuli do jedálne školy, kde ich očakávali študenti štvrtého ročníka. Svojou prítomnosťou potešili našich chlapcov dievčatá zo školského internátu pri SOŠ podnikania, ktoré tiež boli účastníčkami súťaží. Priebeh popoludnia mal úsmevný charakter, o čom svedčia priložené fotografie. Deň pred odchodom na jesenné prázdniny niekoľko žiakov navštívilo divadelné predstavenie Kováči v DAD. Hra srbského autora je absurdnou, miestami trpkou komédiou plnou zápletiek a rozuzlení. Hra sa žiakom veľmi páčila, ocenili výborné herecké výkony a humor.

Na záver mesiaca, nakoľko bolo na zemi dosť napadaného lístia, prváci skultúrnili okolie internátu a hrabali lístie

Ing. Viera Kuchárová

Aktivity tried

kniznica-poh-2

Dňa 18. októbra 2016, utorok, sme sa počas triednickej hodiny vybrali my, trieda II. F, a naša triedna pani profesorka, Ing. Vladimíra Pastirová, do verejnej knižnice Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove. V daný deň mala knižnica zatvorenú prevádzku, ale po dohovore s našou triednou profesorkou nám návštevu umožnili. Knižnica nás zaujala svojím novým dizajnom interiéru budovy, prehľadným výberom kníh, ktoré boli zoradené podľa abecedy, a hlavne tým, že knižnica dokáže poskytnúť všetky možnosti pre kvalitné využitie voľného času a pomoc pri štúdiu dospelým a študujúcej mládeži, ale taktiež deťom. Knižnicou nás sprevádzala veľmi milá pracovníčka, ktorá nám podala veľmi zaujímavé informácie a rady ako postupovať, ak by sme sa rozhodli stať členmi tejto knižnice. A my vieme, že raz nimi budeme. Nakoniec sme sa tejto pani odvďačili za pútavý výklad, prostredníctvom našej predsedníčky triedy – Lívii Klučerovskej, sladkou pozornosťou za nás všetkých.

Annamária Kohanová, II.F

Naše športové popoludnie

sportove-popo

Dňa 21.10.2016 sme mali triednu aktivitu v školskej telocvični. Zahrali sme si futsal a stolný tenis. Výborne sme sa zabavili a naša skvelá pani triedna profesorka Anička nám upiekla fajné koláče a uvarila teplý čaj.

Daniel Huraj, III. C

Czech Press Photo v Prešove

czech-press-pho

V rámci Mesiaca českej kultúry na Slovensku bola v prešovskej galérii v Caraffovej väznici uskutočnená výstava fotografií. Išlo o výber z úspešných diel, prezentovaných v ostatných dvadsiatich ročníkoch prestížnej novinárskej súťaže Czech Press Photo. V utorok, 25.10.2016, sme si inštalované fotografie prezreli. Viaceré nás zaujali, pripomenuli nám rôznorodosť životných situácií.

Kolektív III.F

Vitamíny máme radi

vitaminy-mame

Jeseň je obdobie, ktoré prírode uštedrí najviac farieb, na korunách stromov, v dozrievajúcich plodoch, v kobercoch z lístia pod nohami. Úroda zo záhrad a polí sa sčasti preniesla aj k nám do školy na súťažnú výstavu Vitamíny máme radi, ktorá sa konala v pondelok, 3.10.2016. Zúčastnili sa jej všetky triedy školy, vrátane našej. Každý z nášho kolektívu niečo priniesol, výsledkom bola kopa ovocia a zeleniny. Z nej sme s chuťou aj kopou fantázie vytvorili výsledný produkt, loďku na mori s majákom nádeje. Vytvorili ho naše dve dievčatá, Lenka a Zuzka, za výdatnej pomoci chlapcov. Výsledok prekvapil nielen ostatných, ale aj nás, spolužiakov. Vydarilo sa im veľké dielo, ktorým sme obájili víťazstvo z minulého roku. Po skončení akcie sme si ovocie a zeleninu odložili do nasledujúceho dňa. Na triednickej hodine nám dievčatá s našou pomocou pripravili ovocný šalát s jogurtom, ktorý sme si všetci vychutnali.

Stanislav Mitra, III.SB

Windows Roadshow 2016

windows-roadsho

Dňa 15.10.2016 (sobota) sa v Košiciach uskutočnila Windows Roadshow, na ktorej sa zúčastnili aj študenti našej triedy. Našu partiu doplňovali aj naši súrodenci, celkovo sme boli slušná partia. Ráno o 7:42 nám išiel vlak z Prešova. Do Košíc sme prišli okolo pol 9-tej a keďže do začiatku akcie sme mali dosť času, tak sme sa prešli po námestí, navštívili sme Aupark a pred 10-tou sme sa presunuli do hotela DoubleTree by Hilton. Na Windows Roadshow sme si mohli pozrieť a vyskúšať najnovšie novinky od známych výrobcov, vyskúšať si najnovší Xbox, na ktorom sme si zahrali Fifu, a traja dobrí tanečníci z triedy si zatancovali zasa pri Kinecte. Zúčastnili sme sa prednášok o novom XBOXE ONE S, o novom tablete Lenovo Yoga book a o herných PC od Lenova. Na všetkých prednáškach sme sa dozvedeli zaujímavé veci. Dostali sme zadarmo powerbanky. Na konci akcie sme traja mali možnosť povoziť sa na aute TESLA. Po jazde plnej zážitkov sme pomaly išli na vlak a tak domov. Na spiatočnej ceste vlakom sme si zahrali karty a všetci sme zhodnotili, že bol to pekný výlet plný srandy a zážitkov. Už teraz sa tešíme na ďalší takýto výlet, lebo je lepšie zúčastniť sa napríklad takejto akcie, ako sedieť doma na zadku a hrať hry na PC alebo pozerať TV.

Kristián Sokol, III.SB

Bowlingové popoludnie

bowling-4-a-jpg

Dňa 16.10.2016 sa konala školská akcia, ako tradične to bol bowling. V našej triede veľmi obľúbený od 1. ročníka. Trate sme si rezervovali v reštaurácii Šport. Po príchode do reštaurácie sme zistili, že sa bowling konať nebude, pretože rekonštruujú trať, o čom nás aj napriek rezervácii neinformovali. Aj napriek tejto smutnej správe sme si pohodové pondelkové poobedie užili pri príjemnom posedení pri pizze a kofole.

Jozef Dvorožňák, IV.A

Stužková slávnosť IV.B

stuzkova-sla

Naša stužková slávnosť veľkým krokom prekročila rámec našich očakávaní. Spätne spomínajúc, sa už len s úsmevom pozastavujeme nad našim nezmyselným strachom, pocitom neistoty a trémy. Všetky tieto naše pocity boli vzápätí pohltené kúzelnou a neopakovateľnou atmosférou, ktorej prítomnosť sa dala ľahko vyčítať z tvárí našich hostí, rovnako ako aj z tých našich. Sme vďační všetkým, ktorí s nami zdieľali tento, pre nás nezabudnuteľný, moment.

Patrik Bašista, IV.B

Partneri a sponzori

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor