5/2017

Nastal čas ísť ...

nastal-cas-is

Mesiac máj nie je len mesiacom lásky, ale aj časťou roka, kedy v uliciach miest počuť spev a smiech mladých maturantov. Posledným zacenganím školského zvončeka opúšťajú svoje lavice a triedy a odchádzajú na akademický týždeň, počas ktorého si robia poriadok vo svojich nadobudnutých vedomostiach či schopnostiach.

Maturitný týždeň sa pre študentov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove začal 22. mája 2017. Naši štvrtáci pri zelených stoloch preukazovali svoje vedomosti a zručnosti zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka, matematiky a odborných predmetov, ktoré získali počas štvorročného stredoškolského štúdia. Nie jeden študent sa pri tom poriadne zapotil, aby si v danej chvíli spomenul na všetko, čo si niekedy dávno uložil na disk vo svojej hlave. A potom nastal ten pocit úľavy, kedy sa stres zmenil na radosť.

nastal-cas-is

Posledný deň maturitného týždňa, 26. máj 2017, bol výnimočným dňom, kedy nastal okamih slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení. Do telocvične SPŠE, ktorá bola odetá do nezvyčajného šatu, prišli natešení absolventi, pedagogický zbor, hrdí rodičia i vzácni hostia. Moderátorkou popoludňajšieho programu bola Mgr. Miroslava Gajdošová. V úvode tohto slávnostného aktu odznela štátna hymna Slovenskej republiky a hneď po nej naša školská hymna, ktorej melódiu a slová si naši absolventi ako triedny kolektív vypočuli už poslednýkrát. Milými slovami so štipkou humoru sa chlapcom a dievčatám prihovoril Ing. Ján Vavrek, vyučujúci odborných predmetov a bývalý absolvent SPŠE Prešov. Následne nastal ten okamih, kedy si absolventi z rúk svojich triednych profesorov prevzali vysvedčenia o vykonaní maturitnej skúšky. Potlesk prítomných patril každému jednému študentovi a študentke, ktorých úsilie vynaložené počas štúdia nebolo márne. Aj tento rok riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, MBA, udelil výnimočným študentom Rad školy, ktorí počas svojho štvorročného štúdia úspešne reprezentovali školu v celoslovenských súťažiach – Marek Gogoľ a Matej Pončák. Títo študenti si popri každodennej príprave na vyučovanie našli aj svoju záľubu, v ktorej sa zdokonaľovali a napredovali. Meno Mareka Gogoľa sa spája s programovaním. Matej Pončák si svoje miesto našiel v elektronike. V mene všetkých študentov sa Tímea Balhová, predseda Žiackej školskej rady, poďakovala pedagógom za ich nekonečnú trpezlivosť počas štyroch rokov vzdelávania a výchovy. Slová vďaky smerovali aj k rodičom za ich obrovskú lásku, ktorou napĺňali svojich synov a dcéry, a oporu, ktorou im neraz boli v nie najľahších chvíľach. Záverečnej reči sa ujal riaditeľ školy, ktorý povzbudivými slovami vyprevadil absolventov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove na ďalšiu cestu životom, ktorá ich čaká.

Mgr. Ivana Kurtyová

Filip Farkaš reprezentoval SPŠE Prešov v Bruseli

filip-farkas-v

Študent 4. ročníka Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Prešov, Filip Farkaš, sa v novembri 2016 zúčastnil celoštátneho finále Festivalu vedy a techniky AMAVET v Bratislave. Po úspešnej prezentácii svojho projektu KVADROKOPTÉRA, v kategórii Elektrina a mechanika, postúpil do medzinárodnej súťaže EXPO SCIENCES 2017 do Bruselu, kde koncom apríla 2017 reprezentoval prešovskú SPŠE a Slovensko ako európsku krajinu.

„Moje dojmy zo súťaže sú úžasné. Veľmi som sa tešil, pretože okrem samovzdelávania taktiež rád cestujem a spoznávam nové miesta. V Bruseli našu delegáciu sprevádzali dve francúzske hostesky. Angličtinu bolo počuť na každom kroku. Svoje jazykové znalosti a zručnosti sme si overovali všade.
Na samotnej súťaži sme mali vlastné stánky s našimi projektmi. Bolo tam neskutočne veľa ľudí. Stánok s mojím projektom KVADROKOPTÉRA bol pre účastníkov zaujímavý. Bolo to príjemné, ale aj vyčerpávajúce.
Ku koncu súťaže sme mali kultúrny večer, kde každý zo svojej krajiny podával typické národné a domáce jedlá. Po chutnej večeri sa roztancovala celá hala. Pozreli sme si múzeá a Atómium, ktoré bolo zaujímavo interaktívne a neskutočne obrovské. Na návštevu Bruselu určite tak skoro nezabudnem a spomienky na túto súťaž mi ostanú už navždy.“

Mgr. Ivana Kurtyová

Veľvyslanectvo mladých 2017

matej-jpg

Ako aj po iné roky, tak aj tento rok zorganizoval časopis Slovenka už 6. ročník súťaže Veľvyslanectvo mladých 2017. Je to súťaž, ktorá umožňuje mladým ľuďom prezentovať svoje vlastné nápady ako zlepšiť okolie svojho mesta. Autorkou tohto projektu je generálna riaditeľka Star production, Mária Reháková. Stačilo vymyslieť projekt na tému kultúrno-spoločenský alebo ekonomický rozvoj môjho mesta či okolia a spracovať ho v dvoch jazykoch. Jedným z jazykov bola rodná slovenčina. A tým druhým cudzím jazykom mohla byť angličtina, nemčina alebo ruština.

Porota vyberie 6 projektov zo stredných škôl a 6 projektov z vysokých škôl, ktoré postúpia na obhajobu do Bratislavy. Tento rok to bolo veľmi ťažké, keďže tu bolo viac ako 70 projektov.

Jedným z postupujúcich som bol aj ja, Matej Hakoš, študent 2. ročníka SPŠE Prešov. Finále sa konalo koncom apríla v Grand Hoteli v Bratislave. Keďže túto súťaž podporujú aj veľvyslanci rôznych krajín (Veľká Británia, USA, Bulharsko), bolo potrebné si pripraviť prezentáciu v cudzom jazyku. Ja som si zvolil angličtinu. Tieto prezentácie v cudzom jazyku šli všetkým zúčastneným veľmi dobre. Jeden projekt bol celý v ruskom jazyku.

Žiaľbohu sa môj projekt neumiestnil, pretože môj nápad bol celkom iný. Väčšina projektov bola zameraná na prírodu a znižovanie nákladov. No nabral som množstvo nových skúseností a tiež dúfam, že aj na budúci rok vyberú môj projekt a úspešne ho budem prezentovať.

Matej Hakoš, II.SB

Projekt ISTRA

2. medzinárodné stretnutie partnerov Projektu ISTRA – RIGA, Lotyšsko

International Standards training in VET for promotion of market relevant education Erasmus 2016 (Medzinárodné štandardy vzdelávania pre odbornú podporu trhu a relevantné vzdelávanie Erasmus 2016)

Najväčšie a hlavné mesto Lotyšska – Riga, sa v dňoch 29.5.2017 – 31.5.2017 stalo miestom 2. medzinárodného stretnutia partnerov Projeku ISTRA.

Ing. Vladimíra Pastirová a Mgr. Miroslava Gajdošová sa tak po druhýkrát zúčastnili ďalšej konferenčnej projektovej spolupráce s bulharskou Burgas Free University. Daného stretnutia sa zúčastnili opäť všetci partneri projektu, ktorými okrem nás sú partneri z Bulharska, Lotyšska a Rumunska.

Stretnutie pripravili inštitúcie: Lotyšské umelecké kolégium spolu s Úradom pre štandardizáciu a metrológiu (SAMC) – Lotyšsko, ktoré sídlia v Rige.

riga-lotyssko

Celá konferencia prebiehala podľa stanoveného programu. Po úvodnom privítaní hostiteľa sa program niesol v znamení jednotlivých prezentácií partnerov, ktoré boli zamerané na zhodnotenie doterajšej práce, cieľov, splnených úloh a zadelenie úloh do ďalšieho obdobia. Keďže jednou z úloh našej školy pri participovaní na projekte je diseminačná úloha šírenia informácií o danom projekte, v pripravenej prezentácii sme predstavili všetkým partnerom dosiahnuté výsledky, ktoré boli v dizeminančnej stratégii projektu splnené a daná prezentácia zároveň poukázala na úlohy, ktoré je ešte potrebné splniť.

Po úvodných prezentáciách bol všetkým predložený prehľad o budúcich úlohách v projekte a podrobne sa popísali ďalšie plánované výstupy.

Ďalšou fázou projektu bude príprava a testovanie e-learningového kurzu (výstup O3). Na školeniach sa budú podieľať učitelia z partnerských krajín zapojených do projektu. Počas tohto kurzu učiteľov sa zvýši ich povedomie o niektorých moderných tréningových postupoch založených na ICT a zoznámia sa s dostupnými e-materiálmi, získajú vedomosti a zručnosti pre efektívne využívanie nástrojov a funkcií prostredia s cieľom poskytovať a spravovať školenia pre svojich študentov. Vyškolení učitelia v tejto fáze budú testovať e-kurzy určené študentom (výstupy O1 a O2). O jednotlivých úlohách budú všetci „školiaci sa“, ktorí sú zapojení do tohto projektu, vopred informovaní spolurealizátormi projektu – Ing. Pastirovou a Mgr. Gajdošovou.

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia reprezentuje výlučne názory autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.

Ing. Vladimíra Pastirová, Mgr. Miroslava Gajdošová

SAP FÓRUM SLOVAKIA

Ing. Vladimíra Pastirová sa zúčastnila počas dvoch dní (25.5. – 26.5.2017) rozširovania obzorov, vzdelávania a budovania kontaktov, ktoré posunú našu školu do éry digitálneho biznisu. Zúčastnila sa veľkolepej konferencie SAP Fórum Slovensko v Šamoríne – v multifunkčnom komplexe X – bionic.

Vypočula si úžasné príbehy zákazníkov, partnerov a SAP odborníkov o tom, ako môžu špičkové technológie otvoriť cestu k inováciám a transformácii. Od SAP hlavných rečníkov získala informácie o zmenách, ktoré sú na obzore, o tom, ako prekonať bariéry a limity minulosti a o tom, ako nám SAP môže pomôcť transformovať, objavovať nové veci a využiť ich pre vzdelávanie našich študentov. Väčšia časť fóra bola prezentovaná v anglickom jazyku.

PRVÝ DEŇ

Konferencia SAP Fórum Slovensko sa začala vo štvrtok, 25. mája 2017, o 11:30 h úvodnými keynote prezentáciami noviniek a trendov z oblasti podnikových systémov SAP v jazyku anglickom, slovenskom aj českom.

sap-forum-2017

Úvodné slovo patrilo Richardovi Gugovi, generálnemu riaditeľovi SAP Slovensko, ktorý otvoril toto jedinečné podujatie, zaujímavým príhovorom. Po ňom sa ujali slova: Hannes Liebe, General Manager S/4 HANA – EMEA & MEE SAP, prezentáciou The Future is Now. Building competitive advantage in the digital era a Martin Wezowski, Chief Designer Officer SAP Global, prezentáciou Let’s map, build and inspire a future we all want to live in digital area. Po týchto keynote prezentáciách sa konalo slávnostné vyhlásenie víťazov SAP CEE Quality Awards 2017 spojené s odovzdávaním cien. Programom celého dňa sprevádzala Andrea Pálffy Belányiová.

Od 16:00 – 20:00 h sa konali v jednotlivých miestnostiach paralelné sekcie. S dôrazom využitia jednotlivých SAP aplikácií v našej škole, sa Ing. Pastirová zúčastnila týchto sekcií:

1. SAP Leonardo (Prezentujúci: Peter Mravčák, SAP)

V danej sekcii sa prezentoval SAP Leonardo, ktorý spája biznis so silnými inováciami, ktoré prinášajú neprekonateľné výhody v oblasti produktivity, kvality či služieb zákazníkom. Dajú sa ním objaviť nové príležitosti s inovatívnym IoT portfóliom a spojiť tak veci s ľuďmi a procesmi. Rozširuje svoje digitálne jadro s adaptívnymi aplikáciami, ktoré zachytia obrovské množstvo údajov pre lepší prehľad o podnikaní, a transformujú tak obchodné modely a prevádzkové procesy.

2. loT a SAP (Prezentujúci: Peter Priesol, SAP a Peter Pilip, SAP Labs)

Na praktickej ukážke vybudovaného IoT prostredia v SAP Cloud Platform sme mali možnosť sa presvedčiť, že implementácia základných IoT funkcií od SAP v spoločnosti je naozaj hračka. Ukázali, že začať s IoT je veľmi jednoduché, najzložitejšie býva definovať si potreby a očakávania.

3. Zažite dobrodružstvo s Hewlett Packard Enterprise (Prezentujúci: Michal Sapák, HPE)

Stratégiou spoločnosti Hewlett Packard Enterprise je poskytovanie jednoduchých riešení pre hybridný cloud, využitie prínosov inteligentného IT v prevádzkových priestoroch a poskytovanie profesionálnych služieb, ktoré umožnia realizáciu moderných projektov. V demo ukážke sme mohli vidieť zjednodušený príklad zberu, uloženia a vyhodnotenia dát v mieste ich vzniku a vytváranie biznis hodnoty s použitím technológií na platforme SAP HANA.

4. PI Systém (Prezentujúci: Petr Šebela, OSIsoft)

Prednáška sa venovala ukážke riešenia prepojenia prevádzkových (OT) a informačných (IT) technológií v kontexte prebiehajúcej „digitálnej revolúcie“. Množstvo dát, ktoré moderné technológie a zariadenia on-line poskytujú, sa stále zvyšuje (Big Data). Otázkou však zostáva, ako sú tieto dáta využité. OSIsoft a SAP ako lídri v tejto oblasti už niekoľko rokov úzko spolupracujú a ponúkajú svojim zákazníkom jednoduché, na štandardoch založené riešenia, prepájajúce tieto dva pred časom ešte oddelené svety. Výsledkom spolupráce je PI Integrator for SAP HANA, ktorý je zároveň súčasťou novo prezentovanej platformy SAP Leonardo. PI Integrator for SAP HANA umožňuje PI systému poskytovať dáta zozbierané napríklad z rôznych technologických systémov či senzorov vo formáte očakávanom prostredím SAP na ďalšie spracovanie, napríklad v Business Intelligence nástrojoch. Prezentované boli nielen prínosy, ktoré toto prepojenie ponúka, ale aj ukážky vybraných realizovaných riešení.

Po ukončení odborného programu konferencie prebiehali diskusie s priestorom pre networking.

DRUHÝ DEŇ

Na druhý deň podujatia, v piatok 26. mája 2017, bol pripravený špeciálny sprievodný program v podobe už workshopov.

SAP Education pomáha budovať novú generáciu talentov pre digitálny svet a posúva inovácie z univerzít do ekosystému SAP. V prezentáciách sekcie SAP Education, bola predstavená nová iniciatíva SAP Next-Gen a jej praktické využitie pri zapojení odborníkov z praxe a príprave manažérov v spolupráci s vysokými a strednými školami v procese digitálnej transformácie. V praktickej časti ukázali ako využiť IoT a cloudové riešenia SAP aj v procese vzdelávania, nechýbala live demo prezentácia o prenose, zobrazovaní a vizualizácii dôležitých ukazovateľov a identifikovaní správnych dát pre biznis. Predstavené boli novinky vzdelávania v SAP Learning Hub a riešenie SAP Enable now – pokročilé školenia užívateľov v prostredí SAP S4/HANA – kedykoľvek a kdekoľvek.

Z Education workshopu sa odnieslo okrem nových vedomostí, kontaktov a príležitostí spolupráce s našou školou, aj IoT zariadenie schopné napojiť sa na SAP Cloud Platform, ktoré sa budeme plne snažiť využiť v našej škole.

„Kocky sú hodené“. Všetky novinky, prínosy, kontakty a možnosti získanej spolupráce sa v reálnom čase budú realizovať nielen v študijnom odbore TIS – IT manažment procesov, ale aj v ďalších našich študijných odboroch.

Ing. Vladimíra Pastirová

Prijímacie skúšky SPŠE Prešov

.jpg

V dňoch 9. a 11.5.2017 sa konalo prvé kolo prijímacích skúšok do prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2017/2018. Aj tento školský rok bol veľký záujem o štúdium v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove. Na skúšky sa prihlásilo celkom 434 žiakov deviatych ročníkov ZŠ. Celkové poradie po prijímacích skúškach bolo ovplyvnené ziskom bodov za Monitor 9, za známky z profilujúcich predmetov zo ZŠ a za úspešnosť v prijímacích skúškach z matematiky a slovenského jazyka. Na základe plánu výkonov Odboru školstva PSK po uskutočnenom zápise a následnom odvolacom konaní otvárame v školskom roku 2017/2018 v nasledovnej štruktúre 6 tried:

Celkový počet zapísaných žiakov na štúdium v našej škole je pre nasledujúci školský rok 180 žiakov.

Mgr. Vladimír Hudáček

Štvrtáci zvyšovali svoju ekonomickú gramotnosť

Prostredníctvom Ja Učebnice ekonómie a podnikania mali študenti IV.A, B, C, SA a SB triedy (spolu 130 študentov) pod vedením pedagóga, tútora – Ing. Vladimíry Pastirovej a študenti IV.F triedy (spolu 24 študentov) pod vedením pedagóga, tútora – Ing. Ljuby Krišovej, možnosť na vzdelávacom portáli www.vzdelavanie.jasr.sk vzdelávať sa online v pohodlí domova počas celého školského roka 2016/2017 a mali tak možnosť:

Študenti absolvovali postupne 18 kapitol:

 1. kapitola – O ekonomických princípoch a myslení
 2. kapitola – Dopyt a ponuka, alebo ako funguje trh
 3. kapitola – Správanie firmy a organizácia odvetvia
 4. kapitola – Čo vieme na základe makroekonomických premenných povedať o ekonomike
 5. kapitola – Základné trhy v ekonomike a kto hrá kde akú rolu
 6. kapitola – Politika peňazí – ako to funguje?
 7. kapitola – Politika vlády – ako to funguje?
 8. kapitola – Otvorená ekonomika
 9. kapitola – Európska menová únia
 10. kapitola – Podnikanie ako hnací motor fungovania ekonomiky
 11. kapitola – Ako riadiť podnikové financie
 12. kapitola – Riadenie štruktúry majetku a kapitálu
 13. kapitola – Prečo je dôležitá stratégia a plánovanie
 14. kapitola – Ako sa efektívne riadi výroba a zvyšuje produktivita
 15. kapitola – Ľudia – na čom stojí a padá úspech každého
 16. kapitola – Marketingové aktivity
 17. kapitola – Prečo sa zákazník stretáva s marketingovým mixom?
 18. kapitola – Ako si rozbehnúť vlastný startup?

Certifikát o úspešnom absolvovaní získalo 18 študentov IV.A, 20 študentov IV.B, 20 študentov IV.C, 24 študentov IV.SA, 26 študentov IV.SB a 16 študentov IV.F triedy.
Certifikáty im budú odovzdané prostredníctvom triednych profesorov. Blahoželáme.

Ing. Vladimíra Pastirová

Májové chvíle v ŠI

skolsky-inter

Konečne sme sa dočkali naozaj teplého májového počasia. Rozkvitnutú prírodu nám pripomínajú zelené stromy, pestrofarebné kvety, ale aj občasné kýchnutia a začervenané oči alergikov. V úvode mesiaca sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmom dokumentárnym filmom o hrôzach holokaustu. Mladšie generácie si neuvedomujú, že sloboda niekedy nebola zadarmo a ľudia za ňu museli dávať svoje životy. Možno trochu mrazivý, ale pravdivý dokument o tom, aké dôsledky môže mať fašistická ideológia.

Naši študenti sa vedia spojiť a pomôcť, keď sa jedná o dobrú vec. Tento mesiac sa zúčastnili na štvorkilometrovom behu VSE CITY RUN, ktorý je originálnym konceptom charitatívnych behov v centrách miest východného Slovenska. Celkovo sa tohto behu z ŠI zúčastnilo 13 študentov, najrýchlejší bol Dávid Pirchala. Dôležité je však heslo celého projektu „Vyhráva jeden, pomáha každý“.

Tak ako každý rok, aj tento nás opustili naši maturanti, ktorí si pri rozlúčke so svojou skupinovou vychovávateľkou zaspomínali na krásne štyri roky strávené v školskom internáte. Prajeme im veľa pracovných, ale aj osobných úspechov a pozitívnu energiu do života.

To, že sú naši prváci talentovaní a šikovní, je už každému známe. V tomto mesiaci bola vyhlásená súťaž pre študentov 1.VS, ktorí mali vytvoriť propagačný plagát „Internát očami študenta“. Chlapci sú naozaj zruční a už v takom mladom veku ovládajú rôzne grafické bitmapové editory na pokročilej úrovni. Najlepší plagát vytvoril Tadeáš Zribko, ktorý sa grafike a videu venuje už niekoľko rokov.

Premiéry predstavení „Zornička na nebi“ a „La Musica“ prilákali do DAD desiatky študentov. Pekné, teplé počasie v kombinácii s kvalitným scenárom predstavení ponúkli študentom dokonalý relax a duševnú pohodu. Vylepšiť by to mohla snáď ešte osviežujúca zmrzlina cestou do divadla.

Mgr. Tomáš Bosák

Aktivity tried

Každodenný stres – beseda

besedaaaa-cpppaDňa 17.5.2017 sme my, I.B trieda, absolvovali besedu s pani Mgr. Máriou Szirmaiovou, PhD. z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), ktorá s nami konverzovala na tému stres. Na začiatku hodiny sme formou „brainstormingu“ uvažovali nad situáciami, z ktorých sme v strese, a následne sme ich kategorizovali na dobrý a zlý stres. V závere hodiny sme simulovali praktické stresové situácie a zisťovali sme, či v nich podliehame stresu, alebo ostávame v pokoji.

Marek Barnovský, I.B

Športový týždeň

kalvadddria-1V dňoch 22. – 26. mája 2017 sa I.B trieda zúčastnila telovýchovného kurzu, ktorý počas celého týždňa mal tieto aktivity: športové hry, tenis, fitness, squash, sauna + masáž chrbta a krku, bowling, plávanie, aktivity v lanovom centre. V rámci tohto kurzu bola aj pešia turistika, ktorá viedla až na Kvašnú vodu. Celý týždeň telovýchovného kurzu bol pod vedením nášho triedneho profesora, Ing. Petra Gašparika. Pri návrate bola zastávka na prešovskej kalvárii, odkiaľ je nádherný výhľad na celý Prešov a okolie. Spolu so svojím profesorom sme tak strávili príjemný športový týždeň, ktorý bol nielen zábavný a zdravý pre všetkých, ale viedol aj k upevneniu a posilneniu kolektívu v triede.

Kolektív I.B

Beh I.SA triedy

city-run-presoVSE CITY RUN sa uskutočnil dňa 11.5.2017 aj za účasti 70 študentov SPŠE Prešov, kde nechýbali ani študenti I.SA triedy s triednym profesorom, Ing. Tiborom Rolandom. Sme radi, že sme mohli prispieť a podporiť túto športovo-charitatívnu akciu kúpou štartového čísla a zabehnutím trate, ktorá tento rok merala 4,5 km, a zároveň aj účasťou na aktivite „non-stop bežecký pás“, na ktorom sa ubehnuté kilometre na konci podujatia premenili na € a pripočítali k štartovnému. Partnerom tohto podujatia bola Východoslovenská energetika, a. s., ktorá pri tomto projekte stojí od jeho vzniku.
Týmto chcem poďakovať svojej triede I.SA za účasť a podporu dobrej veci. Bežalo sa mi s vami veľmi dobre, keď sme sa na trati navzájom míňali.

Ing. Tibor Roland

Ubehnuté kilometre I.SB

vse-city-run-1Študenti I.SB triedy sa 11.5.2017 zúčastnili na akcii VSE CITY RUN, čo je originálny koncept charitatívnych behov v centrách miest východného Slovenska. Prispieť a podporiť dobrú vec sme sa rozhodli aj my, a to účasťou na aktivite „non-stop bežecký pás“. Bežecký pás je v deň podujatia 8 hodín v nepretržitej prevádzke s bežcami. Väčšina členov našej triedy odbehla na bežiacom páse krátky úsek, čím sme podporili túto akciu, pretože každý kilometer predstavuje jedno euro. Na konci dňa sa ubehnuté kilometre spočítajú a takto získané peniaze sa použijú na podporu rôznych organizácií, resp. škôl. Sme radi, že sme pomohli dobrej veci a pritom prispeli k svojmu zdraviu.

Kolektív I.SB

Skrabský lom

skrabsky-lom-3Na okraji zemplínskej obce Skrabské sa nachádza spodnou vodou zaplavený lom, v ktorom sa v minulosti ťažili vápenité sliene. Dnes je kameňolom, resp. jazero, na ktoré sa premenil, obľúbeným miestom turistov z blízkeho okolia. Vyznačuje sa nádhernou tyrkysovou vodou, čo v spojitosti s prírodou, ktorá ho obkolesuje, vytvára naozaj krásnu scenériu. Dňa 21.5.2017 ráno sme si povedali, že je vhodný deň na malú prechádzku. Po ceste vlakom sme asi po hodine precházky cez polia a dediny dorazili k lomu a bol to naozaj výhľad, ktorý stál za to. Hoci kvôli počasiu bola atmosféra takmer komorná, nabudúce sa určite zídeme v omnoho väčšom počte.

Kolektív III.B

Opekačka na Šidlovci

opekacdddka-3Keďže sa priblížil čas odchodu polovice študentov našej triedy do Portugalska, rozhodli sme sa stráviť ešte jedno popoludnie spolu.
Využili sme to, že 30.5.2017 vonku svietilo slnko, nakúpili sme špekáčiky a vybrali sme sa na Šidlovec. Perfektne sme sa zabavili, pospomínali si na veselé zážitky, dozvedeli sme sa o sebe ďalšie skutočnosti a poopekali, čo si kto doniesol. Náladu nám nepokazila ani horúčava, množstvo komárov a nečakaný dáždik.

Kolektív III.C

Partneri a sponzori

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor