9/2018

Slovo na úvod

obrazok-slovo

Srdečne Vás vítam v novom školskom roku, ktorý práve začína písať pre túto školu 66. kapitolu v histórii školy. Verím, že čas prázdnin ste si užili naplno a teraz sa plní energie pustíte do práce.

Srdečne vítam našich prvákov, ktorí začínajú vo svojom živote ďalšiu novú etapu. Teší ma, že o štúdium na našej škole je stále veľký záujem, a preto dúfam, že sa budete snažiť obhájiť svoje výsledky zo základnej školy. Systém strednej školy je odlišný od toho, na čo ste boli zvyknutí v základnej škole. Naša škola sa umiestňuje na popredných priečkach a vyžaduje systematické, sústredené a vytrvalé štúdium, správanie hodné slušného a inteligentného človeka zaujímajúceho sa o elektrotechniku, informačné technológie či ekonomiku. Od vás, milí študenti, sa preto vyžaduje zodpovednosť voči sebe samému, svojim rodičom, škole a učiteľom.

Zapájame sa tiež do mnohých súťaží a projektov, ktoré sú veľmi zaujímavé a prínosné. Verím, že aj vy sa radi zapojíte do rôznych súťaží a aktivít, a tak získate veľké množstvo skúseností a verím, že aj úspechov, ktoré preukážu vaše talenty a vytrvalé úsilie. Prajem vám preto veľa síl, pekných zážitkov a úspechov vo vašom ďalšom štúdiu.

Výnimočný bude tento školský rok aj pre maturantov, ktorých čakajú všetky formy maturity, kde preukážete úroveň vašich vedomostí a zručností. Zároveň vás budú čakať prijímacie skúšky na vysoké školy či prijímacie pohovory do zamestnania. Podriaďte všetko vaše úsilie cieľu, ktorý je dôležitý a ktorý ste si stanovili. Želám aj vám, aby úsilie, ktoré vydáte pri každodennom učení bolo korunované úspechom.

Teraz by som chcel upriamiť svoju pozornosť na pedagógov, ktorí všetkým našim študentom venujú svoj čas a snažia sa im odovzdať svoje poznatky a vedomosti, ktorými vás obohacujú vo všetkých smeroch. Ďakujem im za ich každodennú prácu, neľahkú úlohu vychovávať a vzdelávať mladých ľudí a za ich trpezlivosť. Všetkým zamestnancom školy, rodičom, priateľom školy a firmám zároveň ďakujem za spoluprácu.

Milí študenti, využite každú chvíľku vo svojom živote na to, aby ste získali čo najviac vedomostí a zručností, ktoré budete aplikovať v každodennom živote a stanete sa tak vnútorne bohatými.

Na prahu školského roka 2018/2019 prajem všetkým pevné zdravie, veľa úspechov, radosť z dosiahnutých výsledkov, naplnenie vašich túžob a očakávaní spojených so štúdiom na tejto škole, ktorá bude pre vás nepochybne veľkým prínosom.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Striebro absolventov SPŠE v Číne

Naši bývalí absolventi Jakub Fecko a Sebastian Ivan sa v auguste zúčastnili v ďalekej Číne vedecko-technickej súťaže pre adolescentov CASTIC (China Adolescents Science and Technology Innovation Contest). Ich projekt pod názvom Spínanie odpojovačom v elektrickej stanici (Switching with disconnector in power station) ukázal svoje kvality a praktický prínos v oblasti výučby energetiky, ale aj pre riadenie toku elektrickej energie v energetických sieťach prostredníctvom riadenia cez Internet vecí. Po štyroch náročných dňoch prezentovania pred odbornou hodnotiacou komisiou a verejnosťou sa konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže, v ktorom Jakub a Sebastian obsadili so svojím projektom krásne druhé miesto. Za týmto úspechom našich absolventov sa skrýva niekoľkoročná práca. Ako prezradil Sebastian Ivan, začiatky tohto projektu boli ešte v 2. ročníku, kedy so spolužiakom Jakubom Juraškom sa v rámci svojho voľného času s chuťou a zvedavosťou pustili do prípravy spomínaného výrobku. V 3. ročníku sa už zúčastnili súťaže VSD, kde obsadili pekné 3. miesto a neskôr Sebastian tento projekt spolu s Jakubom Feckom prezentovali verejnosti pri príležitosti Dňa otvorených dverí v SPŠE Prešov. V priebehu 4. ročníka chlapci tento výrobok zdokonaľovali s cieľom zúčastniť sa súťaže AMAVET. Chlapcov sme si po súťaži hneď odchytili a položili sme im zopár otázok:

.jpg

 

Postup na súťaž CASTIC sme získali po tom, ako sme vyhrali slovenské kolo súťaže Amavet, festival vedy a techniky. Náš projekt bol zaradený do kategórie elektrina a mechanika. Snažili sme sa o čo najlepšiu prezentáciu a asi sa nám to aj podarilo, pretože sa porotcom náš projekt zapáčil natoľko, že sme obsadili prvé miesto. Tým sa pred nami otvorila možnosť zúčastniť sa celosvetovej súťaže ISWEEEP, ktorá sa mala konať v americkom meste Houston, ale kvôli prírodným katastrofám bola tento rok zrušená.

 

Zhromažďovali sme informácie k našej téme, triedili sme ich a analyzovali. Najdôležitejšie bolo otestovať sekundárny blokovací systém. Nesmeli sme zanedbať ani jazykovú prípravu, pretože sme projekt museli prezentovať v anglickom jazyku. Niekoľko dní pred odchodom sme si vytvárali rôzne modelové situácie, aby sme vedeli, čo budeme hovoriť alebo ako budeme odpovedať na otázky od poroty.

 

Využívali sme skúsenosti z práce s Arduinom, keďže to bol kontrolný prvok celého projektu, či vedomosti o tom, ako postaviť napájací zdroj. Mnohé veci sme študovali z internetu alebo konzultáciou s odborníkmi. Najväčšou oporou nám bol pán Ján Haluška, učiteľ odborných predmetov na SPŠE v Prešove, ktorý poskytoval odbornú, ale aj materiálnu pomoc.

.jpg

 

Táto súťaž nám dala možnosť presadiť sa vo svete. Mali sme príležitosť dokázať, že patríme medzi najlepších, a taktiež sme získali veľa skúseností. Videli sme časť sveta, do ktorej by sme sa zrejme len tak nedostali a bol to zaujímavý zážitok.


Je to vynikajúca skúsenosť. Konkurencia bola veľká, bolo tam mnoho krajín a veľa projektov na vysokej úrovni. Presadiť sa nebolo vôbec ľahké. Sme radi, že sme niečo také zažili a mohli získať inšpiráciu do budúcnosti.

 

Chlapcom srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov!

Mgr. Lucia Liptáková

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 v SPŠE Prešov

fotka-slavnos

3. septembra 2018 sa pre všetkých žiakov a študentov otvorili školské brány. V tento deň  aj Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove privítala svojich 709 študentov.

V úvode slávnostného otvorenia 66. školského roka zaznela štátna hymna a hymna SPŠE. Peter Nemergut, predseda ŽŠR, vo svojom príhovore poprial všetkým úspešné zvládnutie školského roka. Záverečné slová patrili riaditeľovi školy, Ing. Slavomírovi Kožárovi, MBA, ktorý sa prihovoril študentom a pedagógom.

Teší nás, že v škole sa z roka na rok rozrastá aj počet dievčat. Medzi množstvom chlapcov je v SPŠE Prešov v súčasnosti aj 39 dievčat, ktoré si vybrali štúdium jedného z ponúkaných odborov. Taktiež nás teší skutočnosť, že okrem nových tvárí prvákov budeme stretávať nových kolegov – pedagógov, ktorí sa spolu s nami v tomto školskom roku budú podieľať na vzdelávaní a výchove našich študentov – nového zástupcu riaditeľa Mgr. M. Sotáka,  Mgr. Z. Liščinskú, Mgr. J. Kollárovú a Mgr. L. Zgolu.

Veríme, že školský rok 2018/2019 bude pre nás všetkých opäť  úspešným rokom.

PaedDr. Lucia Ligusová

Grant z výzvy IROP

Riadiaci orgán pre integrovaný operačný program (IROP) na základe výsledkov konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok 3. 9. 2018 rozhodol v prospech našej žiadosti.  Výška nenávratného príspevku bola schválená maximálne do 571 666,59 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu s názvom „Zvýšenie počtu žiakov SPŠE v Prešove na praktickom vyučovaní“ sú 601 754,31 €.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností študentov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce a to napĺňaním špecifických cieľov projektu:

Naplnením jednotlivých aktivít projektu bude zaručená úspešná realizácia zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností študentov školy a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce.

Po úspešnej implementácií projektu sa vytvorí potenciál pre trvalú udržateľnosť kvality vo vzdelávaní.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Projekt ISTRA

obrazok-istra

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov v zastúpení - Ing. Slavomír Kožár, MBA, Ing. Vladimíra Pastirová a Mgr. Miroslava Gajdošová, sa v mesiaci október 2016 stala súčasťou projektu bulharskej Burgas Free University, BFU.: International Standards training in VET for promotion of market relevant education - Medzinárodné štandardy vzdelávania pre odbornú podporu trhu a relevantné vzdelávanie.

V dňoch 02. – 05.  septembra 2018 sa Ing. Vladimíra Pastirová a Mgr. Miroslava Gajdošová zúčastnili  4. záverečného  stretnutia daného projektu na pôde bulharskej Burgas Free University, BFU v Burgase.

Daného stretnutia sa zúčastnili všetci partneri projektu:

Hlavné ciele našej dvojročnej spolupráce boli zamerané na vývoj a testovanie výučbových materiálov pre tréning OVP a celý projekt bol zameraný na oboznámenie sa s vývojom a pilotovaním dvoch široko použiteľných  radách  noriem (ISO / IEC 27000 - Štandardy pre systém riadenia bezpečnosti informácií a ISO 31000 Normy pre systémy riadenia rizík) a na detailnú prípravu ich školenia a výučby učiteľov a študentov. Projekt bol zameraný na získanie znalostí, vedomostí a zručností o využití a výhodách noriem, strategického významu štandardizácie pre podnikanie a konkurencieschopnosti Európy, ako aj implementácia štandardov v podnikoch a na školách.

Záverečná konferencia sa konala vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére. Program stretnutia bol zameraný na zhodnotenie cieľov, úloh, prác, činností a výsledkov jednotlivých partnerov v danom projekte, ktoré boli prezentované formou prezentácií a diskusií.

Naša škola prezentovala úspešne diseminačnú stratégiu celého projektu, ktorú mala po celý čas projektu pod „patronátom“, za čo bola hlavným organizátorom a partnermi projektu veľmi pozitívne ohodnotená.

Súčasťou stretnutia bolo aj slávnostné odovzdávanie certifikátov pre učiteľov a študentov, ktorí sa zúčastnili školenia v oblasti Noriem ISO 27 000 a ISO 31 000.

obrazok-istra

Certifikáty za úspešné absolvovanie daných e-kurzov zameraných na NORMY O MANAŽÉRSTVE RIZIKA - ISO 31 000  a NORMY  O INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI - ISO 27 000 si prevzali: Ing. Pastirová, Ing. Krišová a Ing. Popík, MBA a 28 študentov IV. F triedy: Babinčák, Dragoň, Drobňák, Dzivý, Džavoronok, Gurský, Hrabovecký, Janičová, Jarčuška, Kertés, Klučerovská, Kmec, Kocúrek, Kohanová, Maček, Makara, Mútňan, Nutár, Perecár, Rabušic, Sisay, Staneková, Šintaj, Tarasovič, Turák, Vaňo, Varga a Vavrek.

V mesiaci september 2018 sa táto spolupráca v danom projekte s  bulharskou Burgas Free University, BFU: International Standards training in VET for promotion of market relevant education - Medzinárodné štandardy vzdelávania pre odbornú podporu trhu a relevantné vzdelávanie ukončila.

Vízia budúcej ďalšej spolupráce s medzinárodnými partnermi však ostáva aj naďalej otvorená.

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Ing. Vladimíra Pastirová, Mgr. Miroslava Gajdošová

PROJEKT 3D AIDS FOR HANDICAPPED CHILDREN

Počas uplynulých dvoch rokov naša škola úspešne spolupracovala ako partner v projekte 3D Techniques v rámci programu Erasmus+ spolu s Českou SPŠE a VoŠ Pardubice a Švédskou školou FENIX kultur-och kunskapcentrum z mesta Vaggeryd. Naše partnerstvo sa osvedčilo a zrejme aj preto sa naskytla možnosť spolupracovať na novom projekte. Predchádzajúci projekt 3D Techniques bol zameraný na výrobu učebných pomôcok pomocou 3D tlače. Nový projekt bude pokračovať vo využívaní 3D tlače, ale tentokrát na výrobu pomôcok pre hendikepované deti. V prvej fáze projektu prebehnú konzultácie s rehabilitačným ústavom Hamzova léčebna v Českej republike. Na základe predstáv lekárov a zdravotných sestier by mali v ďalších fázach projektu vzniknúť pomocou 3D tlače prvé prototypy rehabilitačných pomôcok, ale aj rôznych iných predmetov uľahčujúcich život hendikepovaných detí.

Projekt 3D Aids for Handicapped Children v rámci programu Erasmus+ oficiálne začal 1. 9. 2018 a bude trvať dva roky, počas ktorých študenti aj profesori absolvujú mobility do partnerských krajín. Opäť našich študentov čakajú školiace a vzdelávacie aktivity vo Švédsku a v Česku, počas ktorých budú spolupracovať na návrhu a výrobe rehabilitačných pomôcok. V čase mimo hlavných projektových aktivít budú študenti spoznávať krásy a zaujímavosti hostiteľských krajín a zlepšovať svoje jazykové zručnosti. Jedno projektové stretnutie sa bude konať na pôde SPŠE Prešov. Bude pre nás cťou prezentovať partnerom našu školu, naše bohaté tradície, ukázať naše krásne mesto a jeho okolie.

Ing. Jozef Macej

Stáž v T-Systems

Desať horúcich augustových dní som mala možnosť stráviť v klimatizovaných priestoroch firmy T-Systems Slovakia v Košiciach ako stážistka spolu s ďalšími 5 kolegami.

obrazok-sta

Počas stáže sme sa dozvedeli základné informácie o firme T-Systems Slovakia a vyskúšali sme si tri spôsoby riadenia projektov: projektový manažment – waterfall, agilný spôsob riadenia – SCRUM a Design Thinking – päťdňové hľadanie riešenia problémového stavu. Prácu v tíme metódou SCRUM sme si prakticky vyskúšali programovaním LEGO robota. Dva dni sme strávili v business centre Tesla, kde sídli telekomunikačná časť T-Systems Slovakia. Tu sme sa dozvedeli viac o projektoch v tejto oblasti a o budovaní, riadení a riešení incidentov telekomunikačných a počítačových sietí.

Som vďačná za možnosť absolvovať stáž vo firme T-Systems Slovakia, lebo v oblasti IT ide vývoj dopredu „míľovými krokmi“ a my – učitelia odborných predmetov musíme s vývojom držať krok. Potešilo by ma, keby táto stáž nebola pre mňa poslednou.

Ing. Mária Hedvigová

Európsky deň jazykov

obrazok-den

26. september sa každoročne spája s oslavou Európskeho dňa jazykov. Jeho cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

V tento deň škola každoročne pripravuje pre študentov zaujímavé aktivity, ktoré prebiehajú v rámci hodín cudzieho jazyka. Vo vestibule školy zamestancov a študentov opäť čakala šálka lahodného čaju, ako aj vysielanie BBC správ na televíznej obrazovke, anglické výroky a citáty pre povzbudenie. Výstava cudzojazyčnej literatúry je takisto už neodmysliteľnou súčasťou Dňa jazykov.  Aj tento rok si študenti mohli vybrať a zakúpiť rôzne jazykové tituly.

Počas hodín cudzieho jazyka boli študentom ponúknuté viaceré aktivity:

Dúfame, že Deň jazykov opäť splnil svoj účel a že sa stane neoddeliteľnou súčasťou výučby cudzieho jazyka na našej škole.

Z reakcií študentov:

„ Bolo to veľmi náučné a zábavné, už sa všetci tešíme na ďalší rok. Hra v anglickom jazyku sa nám veľmi páčila, pretože sme si zlepšili slovnú zásobu.“ (Maroš a Jozef, I.SB)  

„ S aktivitou som bol veľmi spokojný, rád by som si ju zopakoval. Pán učiteľ bol veľmi sympatický, vedel aj žartovať, no bol aj  vážny. Aktivita bola napínavá, zaujímavá, ale hlavne zábavná. Spojením učiteľa a aktivity vznikla veľmi dobrá atmosféra.“(Marko, I.SB)

„ Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sme robili zaujímavé testy, v ktorých sme sa dozvedeli informácie o rôznych svetových jazykoch, o sťahovaní národov, aj o najdlhších slovách. Na hodine bola dobrá atmosféra, zábavné boli jazykolamy. Na záver sme robili kvíz o zaujímavých faktoch v krajinách.“ (Dávid a Daniel, IV.A)                 

Mgr. Jana Feňovčíková

September v školskom internáte

obrazok-septe

Nadpriemerne teplé a slnečné lúče nám priniesli september, ktorý vyprevádza  letné prázdniny a víta začiatok školy. Budovy školy a školský internát sa opätovne naplnili smiechom a krikom študentov, ktorí začínajú písať svoje príbehy pod strechou SPŠE Prešov. Zvláštnu pozornosť venujeme najmä našim prvákom, ktorí opustili brány domova a svoju posteľ vymenili za tú internátnu. 

Tak ako býva zvykom, prváci absolvovali úvodné stretnutia a zoznamovacie hodiny, kde sa v krátkosti predstavili. 41 mladých ľudí si so sebou prinieslo svoje očakávania a vízie, ktoré  sa budú snažiť úspešne naplniť. Okrem náročných úloh a zadaní v škole si  budú musieť zvyknúť aj na režim dňa v školskom internáte. V rámci neho ich čaká pestrá výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorú si pre nich, ale aj ostatných študentov pripravili skupinoví vychovávatelia.

Prváci absolvovali súťažné kvízy z oblasti IT a aktivity zamerané na prevenciu kyberšikanovania a alkoholizmu. U starších študentov dominoval futbal na školskom dvore, kde sa hľadali aj nové talenty spomedzi prvákov. Spoločnou aktivitou pre všetky skupiny bola IQlandia –  unikátna výstava vedy a výskumu, kde na nich čakalo 19 originálnych interaktívnych expozícii vedeckého centra.  Svoje brány otvorilo aj Divadlo Alexandra Duchnoviča, kde na našich študentov čakalo komediálne predstavenie srbského autora Miloša Nikoliča-Kováči. Ďalšie aktivity boli zamerané na rozvoj psychického zdravia a ekologického cítenia. V závere mesiaca dominovali športové aktivity. SOŠ technická privítala na svojej pôde futbalistov zo štyroch školských internátov. Okrem technikov a elektrikárov nechýbali lesníci, podnikatelia a študenti z internátu Mladosť. Keďže bolo pekné počasie, hralo sa na trávnatej ploche futbalového ihriska. Náš tím zložený z prvákov, druhákov a tretiakov potvrdil skvelú formu víťazstvom v turnaji, z ktorého si odniesol zlatú trofej.

Mgr. Tomáš Bosák

Aktivity tried

Prechádzka mestom

obrazok-1-b-j

Dňa 27. 09. 2018 sme navštívili s našou pani triednou učiteľkou, Mgr. Miroslavou Gajdošovou, centrum mesta Prešov s jeho historickými budovami, poprechádzali sme sa po pešej zóne a pozreli si zvonku aj hlavnú dominantu mesta – Dóm sv. Mikuláša. Na konci našej prechádzky sme si posedeli v parku pri Neptúnovej fontáne. Keďže sa ako prváci ešte všetci navzájom stále len spoznávame, bola táto neformálna príležitosť možnosťou viac sa spolu porozprávať a bližšie sa spoznať. Myslím si, že naša spoločná triedna akcia splnila svoj účel a my sme tak mohli utužovať svoje nové kamarátstva nielen v škole, ale aj po vyučovaní.

Brian Izsóf, I. B

LEAR RUN 2018

obrazok-1-sa

V nedeľu 30. 9. 2018 sa študenti  našej školy pod vedením Mgr. Štefana Dankoviča zúčastnili charitatívneho zážitkového behu Lear Run. Pridala sa aj naša trieda a spoločne s triednym sme  si zabehli 7 km dlhú trasu. Niektorí  iba 4 km, no každý z nás bežal na hranici svojich síl a možností. Po odbehnutí sme si vyzdvihli balíčky s občerstvením a pamätné medaile. Všetci sme si to užili a dúfame, že nabudúce sa stretneme v ešte  väčšom počte.

Kolektív bežcov I. SA

Septembrová opekačka pod Obišovským hradom

obrazok-septe

Záver prvého mesiaca nášho stredoškolského pôsobenia  sme 27. 9. 2018  oslávili výstupom na zrúcaninu Obišovského hradu. Obišovský hrad patrí do zoskupenia hradov, ktoré sú združené pod názvom Prešovská hradná cesta. Cesta vlakom ubehla rýchlo a my sme sa mohli čoskoro zapojiť do aktivít spojených so zakladaním ohňa, pohybovými hrami v lese, výstupom po náučnom chodníku k Zámčisku, ako toto miesto nazývajú domáci.  V tomto nádhernom prostredí sme sa lepšie spoznali s našimi novými spolužiakmi a s triednou profesorkou – Zdenkou Liščinskou. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné výlety do prírody.

Kolektív I. SB

Výlet na Kalváriu

obrazok-2-b-j

Keďže tohtoročná jeseň priniesla nádherné slnečné počasie, vybrali sme sa 19. septembra 2018 na prešovskú Kalváriu, ktorá patrí k najkrajším kultúrnym pamiatkam Prešova.

Po zhruba polhodinovej prechádzke sme sa vyštverali na kopec, z ktorého sa nám naskytol prekrásny výhľad na Prešov a jeho okolie. Niektorí z nás boli na tomto mieste prvýkrát. A keby sme nepísali nasledujúci deň písomku z matematiky, posedeli by sme si na lavičkách pred kostolom aj dlhšie.

Kolektív II. B

II.F v Eperii

obrazok-2-png

Dňa 20. 9. 2018 sme sa zúčastnili výstavy vedy a techniky s názvom IQlandia, ktorá sa konala v Eperii. Naučili sme sa veľa nových vecí a potvrdili pár fyzikálnych zákonov či vlastností, ako napríklad, že v uzavretej miestnosti dokážeme pomocou dela vytvoriť vzduchovú vlnu, ktorá dokáže pohnúť s malými CD. Zistili sme, akú máme silu, keď ťaháme lano, zabavili sme sa na stene, kde sme si mohli odtláčať ruky alebo aj tvár a oklamali svoju myseľ pohybujúcimi sa obrázkami rozmiestnenými po celej budove.

Kolektív II. F

Naša jesenná zmrzlina

obrazok-4-f-j

Keďže nám počasie stále praje a teplé dni nás nechcú opustiť, rozhodli sme sa 19. 09. 2018 vybrať na jesennú zmrzlinu na Floriánovej ulici. Prešli sme sa spoločne mestom, cestou sme sa rozprávali o našich záľubách, aktivitách a čo plánujeme robiť v blízkej budúcnosti. Keďže zmrzlina bola veľmi lahodná a chutná,  niektorí si dali  aj repete. Vrelo odporúčame všetkým ochutnať túto lahôdku v týchto posledných jesenných a teplých dňoch!

Kolektív IV. F

Partneri a sponzori

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor