10/2018

Konferencia Potreby trhu práce v odbornom vzdelávaní a príprave

fotka-konferenc

V stredu 10. 10. 2018 bola SPŠE Prešov hostiteľom odbornej konferencie Potreby trhu práce v odbornom vzdelávaní a príprave v Prešovskom samosprávnom kraji. Medzi cca. 50 účastníkmi konferencie boli zástupcovia Svetovej banky, zamestnávatelia stavovských organizácií, stredných odborných škôl a regionálnej samosprávy. Uvedená aktivita bola zorganizovaná v rámci iniciatívy Catching-up Regions, ktorú aktívne podporuje World Bank Group, Prešovský samosprávny kraj, Európska komisia a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Účastníci konferencie diskutovali o návrhoch týkajúcich sa zvýšenia kvality a zlepšenia obsahu vzdelávania pre oblasť praktického vzdelávania tzv. work-based training a spoločne sa zamýšľali nad tým, čo je potrebné urobiť pre zlepšenie komunikácie medzi zamestnávateľmi a poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy (OVP) za účelom odstránenia nesúladu medzi potrebami trhu práce a ponukou absolventov odborného vzdelávania.

Počas práce v 2 fokusových skupinách sa snažili vytvoriť odporúčania pre zlepšenie odborného vzdelávania v Prešovskom kraji a dotkli sa otázky, ako môžu poskytovatelia OVP zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu pre marginalizované skupiny  a ich budúcich zamestnávateľov. Účastníci konferencie vyslovili veľkú spokojnosť s priebehom a organizáciou konferencie a vyjadrili presvedčenie, že prijaté závery sa podarí implementovať do konkrétnych krokov realizovaných v rámci Prešovského samosprávneho kraja. Spestrením konferencie bola výstava úspešných prác, projektov a učebných pomôcok, vytvorených študentami SPŠE Prešov pod vedením svojich pedagógov. Na záver konferencie sa Dr. Shahram Paksima, špecialista Svetovej banky pre vzdelávanie, poďakoval riaditeľovi školy, Ing. Slavomírovi Kožárovi, MBA za vytvorenie výborných podmienok pre hladký priebeh konferencie.

Mgr. Marek Soták

Rozhovor mesiaca

image001-jpg

Jedným z hlavných rečníkov na konferencii bol Shahram Paksima, špecialista na vzdelávanie zo Svetovej banky, ktorý sa zameriava predovšetkým na oblasť stredného Východu a severnej Afriky, spolupracuje však aj na projektoch v Európe. Poskytuje predovšetkým technickú asistenciu a poradenstvo pre vládne a mimovládne inštitúcie s cieľom zvýšiť kvalitu a efektívnosť vo vzdelávaní. Nasledujúci rozhovor so Shahramom Paksimom uvádzame v pôvodnom znení.

The mission of the World Bank can be best summarized by our twin goals, which are to eliminate extreme poverty and to boost shared prosperity. Our main objective in the Slovakia Catching-up Regions Initiative (CuRI) is to contribute to the overall regional development and improvement of Prešov region through improving the quality of secondary VET education, boost tourism development, assist in the creation of a Geographic Information Systems (GIS) in the PSK regional government, and improve energy efficiency of public and private buildings. 

PSK was selected through a joint and cooperative decision-making process by the Slovak national government, representatives of the European Commission, and the regional management of the World Bank. The selection was done based on a review of available data on various factors related to past, current, and future expected prospects for regional development. Prešov region has tremendous good prospects for strong and vital regional development in the future. It is based on the natural and potential human resources, its current and expected manufacturing base, its geographic location and access to a number of close by international partners, and the resilience and hard work of Prešov inhabitants.

In order to contribute most effectively to the future growth of Prešov region, VET schools will need to boost and ensure even quality of VET education across all secondary VET schools. To do so will require much more, and more diverse, forms of two-way communication between companies and schools, more intensive practicum oriented teaching and learning, that means school or work-based teaching and learning, and more attention to mechanisms for VET schools to update and improve their curriculum, instruction, and student assessment.

The main challenges in this can be summarized by low frequency of communication/interaction, poor quality of the interactions when they occur, one-way instead of dynamic two-way interaction, and poor official mechanisms for dialogue and cooperation from the beginning of the relationship all the way through their interactions on possible selection and hiring of graduates.

There is no replacement for good, solid, job-related technical skills. Prešov companies are reporting that there are still critical skills gaps and skills mismatches they are seeing in recent graduates. They have to provide a significant amount of additional training at the job site once graduates are hired and start their employment. As important as technical skills are, the next biggest gap that Prešov companies report is in a number of 21st century/”soft” skills, such as teamwork, listening and verbal and written communication, problem solving, etc. 

fotka-rozhovor

Increase, strengthen, and even require the formal mechanisms and opportunities for employers and secondary VET schools to communicate and cooperate. For example, employers could be represented on the regional education council to provide an important voice to regional education planning. The latest trends in vocational education are more close cooperation and involvement of companies in providing professional development opportunities for school staff, governments using high quality schools for reskilling/professional development/training of out of work individuals, and more work-based learning like dual education.

The Employer conference was a great success due to the collective efforts of many, and the Elektrotechnicka Secondary School’s support was a vital part in making it so successful! The conference provided an excellent opportunity to start building a platform for closer cooperation between Prešov employers, PSK Education Department, other government entities (such as regional Labor Office), and PSK Regional Development  Department. All participants gave good additional details on their opinions about VET education in the focus groups. They provided important additional details for how to build better partnerships and make VET school graduates more in line with their needs.

We are looking at two or three different types of schools for future cooperation on the project and beyond: (i) VET schools which are already doing a good job connecting with employers, but need additional resources to scale up what they are doing; (ii) VET schools which have the potential to do good cooperative work if they received some good investments and feedback about how to improve the content and training they provide; (iii) VET schools which are already doing exemplary work and with extra funds can be even more innovative. Your school will be a good candidate for future involvement in the project as  you are already doing a good job with connecting to regional, national, and international employers and partners.

The administration, staff, and students did a tremendous job responding to our request and hosting the conference. It was a complete success which was only possible because of the professionalism, supportiveness, and dedication to detail of all involved at the school. The facilities, organization, preparation and every detail were well thought out and delivered excellently. I was very impressed with how well integrated you are with industries and other educational and professional associations. I think your students and staff are well served and will be leading education efforts in Prešov region for many years to come. I encourage you to see how you can be of greater assistance and support to other VET schools in Prešov region and Slovakia so others can benefit from your experience to boost regional and national development of the region and nation. Thank you for the honour of hosting our delegation and for taking the time to learn more about the work of the World Bank, European Commission and PSK to support high quality secondary VET in the Prešov region.

Mgr. Marek Soták

Stretnutie ZŠ a SPŠE

fotka-stretnuti

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov (SPŠE) považuje za dôležitú súčasť svojho poslania aj komunikáciu so ZŠ. Vzniká tak inovatívny priestor pre dialóg, z ktorého budú mať prospech žiaci, vyučujúci ZŠ a zároveň SPŠE. Z tohto dôvodu  sa  v utorok 23. 10. 2018 o 11.00 hod.  v priestoroch SPŠE uskutočnilo pracovné Stretnutie ZŠ a SPŠE. 

Program stretnutia bol určený riaditeľkám/riaditeľom ZŠ, zástupcom riaditeľa, vedúcim predmetových komisií SJL a MAT, resp. prírodovedných predmetov, výchovným poradcom a Ambasádorom SPŠE na ZŠ. Stretnutie bolo organizované s podporou a účasťou zástupcov Oddelenia školstva, mládeže a športu Mestského úradu Prešov a zúčastnilo sa ho 34 účastníkov z Prešova, Bajerova, Kendíc, Ľubotíc, Sabinova, Šarišských Michalian, Starej Ľubovne, Terne, Veľkého Šariša a Vranova n/Topľou.  

Po privítaní a úvodnom slove riaditeľa školy Ing. Slavomíra Kožára, MBA, pokračovalo stretnutie podrobnou analýzou z posledných prijímacích skúšok zo SJL a MAT, ktorú prezentovali Mgr. Jana Pavlišáková a Mgr. Marta Kožárová. V ďalšom bloku riaditeľ SPŠE ponúkol prítomným zástupcom základných škôl viacero projektov určených žiakom ZŠ: JUNIOR Akadémia - neformálne voľnočasové vzdelávanie prostredníctvom kurzov v priestoroch SPŠE pod dozorom skúsených lektorov SPŠE, Súťaže pre ZŠ – zaujímavé súťaže v niekoľkých domácich kolách s finálovým kolom v priestoroch SPŠE a Odpoludnie s MAT & SJL – jedinečná príležitosť pre žiakov, ktorí sa hlásia na SPŠE.

SPŠE pripravila projekty spolupráce a podpory aj pre pedagógov ZŠ, spomedzi ktorých možno uviesť napr. projekt Ambasádor SPŠE,  prednášky, workshopy, exkurzie, DOD, otvorené hodiny, spoluprácu medzi predmetovými komisiami, tvorbu ŠkVP alebo kooperatívne vzdelávanie pedagógov. SPŠE ako IT Akadémia partner v rámci projektu IT Akadémie - vzdelávanie pre 21. storočie ponúka základným školám spoluprácu v rámci lokálnej siete založenú na iniciatívnom,  neziskovom a vzájomne výhodnom partnerstve.

O prezentovaných a ďalších pripravovaných aktivitách budú účastníci stretnutia priebežne informovaní. Veríme, že sa nám podarí zintenzívniť spoluprácu so základnými školami a spoločne povzbudiť záujem žiakov o štúdium technických odborov.

Mgr. Marek Soták

Deň PSK

po-kraj

V rámci Dňa Prešovského samosprávneho kraja, ktorý sa konal 23. 10. 2018, si aj naša škola pripravila viaceré zaujímavé aktivity. Zrealizovalo sa  stretnutie riaditeľov, ambasádorov, vyučujúcich zo ZŠ v rámci PSK, na ktorom boli  zúčastneným predstavené aktivity našej školy pre ZŠ.

Počas otvorených hodín dejepisu a občianskej náuky boli študentom prostredníctvom prezentácie sprostredkované informácie o kompetenciách PSK, možnostiach v regióne a kultúrnych pamiatkach. Študenti tak mali možnosť spoznať  nielen krásy nášho kraja, ale taktiež nadobudnúť užitočné informácie o fungovaní PSK.

V odpoludňajších hodinách sa taktiež zrealizovalo odborné vzdelávanie pre žiakov ZŠ v rámci JUNIOR akadémie SPŠE, na ktorú sa mohli žiaci vopred prihlásiť. JUNIOR akadémia poskytuje neformálne voľnočasové aktivity, a to prostredníctvom kurzov. Jednotlivé kurzy sú zamerané na programovateľné systémy, programovanie, elektroniku, LEGOroboty či 3D tlač.

Mgr. Jana Pavlišáková

Viacúčelové multifunkčné športové ihrisko

ihrisko

Hlavným cieľom je výstavba viacúčelového športového ihriska s mantinelmi, sieťovaním a osvetlením, ktoré bude mať umelý povrch. Vznikne bezpečný a funkčný priestor na rozvoj športových aktivít študentov našej školy, detí a mládeže, ktorý bude obsahovať nasledujúce typy ihrísk:

Prioritou výstavby je poskytnutie optimálnych podmienok pre výučbu  telesnej a športovej výchovy, ale aj trávenie voľného času, študentov školy, školského internátu, detí a mládeže.

Ihrisko bude realizované na školskom dvore Školskej budovy 2. Reálny odhad obdobia, kedy by sa mohla výstavba začať je jar 2019 s predpokladanom trvania výstavby do 30 dni od začiatku výstavby ihriska.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

Zmluva je podpísaná

irop

Pokytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika
Prijímateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, 080 47 Prešov
Názov projektu: Zvýšenie počtu žiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove na praktickom vyučovaní
Výška NFP: Celková výška oprávnených výdavkov: 601 754,31 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 95 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 571 666,59 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa (uznesenie PSKč.529/2017): 30 087,72 €
Kód projektu: 302021M658
Kód žiadosti o NFP: NFP302021M658
Operačný program: 302000 – Integrovaný regionálny operačný program
Podpis zmluvy oboma stranami: 16.10.2018
Trvanie projektu: 1/2019 – 6/2020 (18 mesiacov)


Hlavným cieľom projektu: je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností študentov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce a to napĺňaním špecifických cieľov projektu:
• skvalitnenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom zlepšenia materiálno – technického vybavenia učební,
• skvalitnenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom zlepšenia priestorových podmienok školy stavebnými úpravami a rekonštrukciou vonkajších a vnútorných priestorov školy,
• zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom zvýšenia energetickej hospodárnosti budov školy,
• vytvorenie podmienok pre uplatňovanie prvkov inkluzívneho vzdelávania.
Hlavné aktivity projektu:
1. Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia učební praktického vyučovania na SPŠE – rozpočet 216 408,00 €,
2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov na SPŠE v Prešove – rozpočet 71 809,91 €,
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy centra odborného vzdelávania a prípravy pri SPŠE v Prešove – rozpočet 305 402,90 €.

Po úspešnej implementácií projektu sa vytvorí potenciál pre trvalú udržateľnosť kvality vo vzdelávaní.

Ing. Slavomír Kožár, MBA

AMAVET

fotka-amavet

Dňa 18. 10. 2018 sa uskutočnil Amavet pre Košický a Prešovský kraj. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach tak bola miestom, kde mohol Andrej Tadeáš Bača, študent  II. C triedy SPŠE prezentovať svoju vlastnú elektronickú konštrukciu. Navrhol a zostrojil už druhú verziu meracieho prístroja na meranie blikania svetla - Flickermeter. Jeho projekt zaujal porotu tak, že prácu ohodnotili vecnou cenou, diplomom, certifikátom a postupom na celoslovenské finále. Celoslovenské finále bude jedným z hlavných podujatí v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku. Uskutoční sa v priestoroch Incheba Bratislava od 8. do 9. novembra 2018. 

Ján Haluška

SÚŤAŽ ZENIT – ŠKOLSKÉ KOLO

Slovná skratka “Zenit“ v sebe zahŕňa zručnosť, elán, nápaditosť, iniciatívu, tvorivosť. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vyhlásilo 35. ročník súťaže Zenit v programovaní a Zenit v elektronike.

Súťaže v programovaní sa na našej škole zúčastnilo 51 študentov v kategórii A(3. a 4. ročník), B(1. a 2. ročník)  a 28 študentov v kategórii Webdeveloper a Grafik. Úspešní riešitelia nás budú reprezentovať na krajskom kole: 21.11. 2018 – 22.11. 2018 v Prešove.

Školské kolo kategória A:   

1.

Dujava Jonáš

IV.SA

2.

Timko Daniel

IV.SA

3.

Petra Erik

IV.SB

foto4-jpg

Školské kolo kategória B:

1.

Kandráč Matej

II.SB

2.

Nálepka Martin

II.SA

3.

Skokan Richard

II.SB

Školské kolo Grafik:

1.

Wittner Erik

III.SB

2.

Mén Kamil

IV.SB

3.

Kobyľan Matúš Juraj

III.B

foto1-jpg

Školské kolo Webdeveloper:

1.

Valalský Adam

IV.SB

1.

Paranič Damián

IV.SB

3.

Farkaš Samuel

III.B

foto2-jpg

V dňoch 18. 10. 2018 sa konala teoretická časť a 25. 10. 2018 praktická časť školského kola ZENIT v elektronike s týmito výsledkami:

Kategória A: študenti 3. – 4. ročníka

1. Nemergut Peter IV.C
2. Ščensný Ľudovít IV.C
3. Jusko Miroslav IV.B

Kategória B: študenti 1. – 2. ročníka

1.  Bača Andrej Tadeáš II.C
2. Kmecik Milan I.C
3. Izsóf Brian I.B 

Súťažiacich, ktorí sa umiestnili na prvých miestach čaká krajské kolo súťaže, kde budú mať možnosť sa prepracovať až na celoštátnu súťaž. Pevne veríme, že sa im podarí uspieť a hájiť dobré meno našej školy.

Ing. Gabriela Mitrová, Ing. Martin Ambrozy

Jesenné aktivity v školskom internáte

.jpg

Jeseň  plná farieb padajúceho  lístia sa začala krásnym slnečným počasím. Umožnila preto chlapcom vychutnať si futbalové zápasy na školskom dvore a cvičenie na streetworkoutovom   ihrisku. Toto ročné obdobie však so sebou prináša aj práce spojené so zametaním a hrabaním lístia. Aj tento rok sa do upratovania okolia ŠI zapojili študenti z 1. a 2. skupiny.

Prváci v rámci spoznávania nášho mesta podnikli výstup na Vodárensku vežu, z ktorej je nádherný výhľad na metropolu Šariša a široké okolie. Za pekného počasia je možné zazrieť aj vrcholy Tatier.

Prvákov v tomto mesiaci čakala ešte jedná milá udalosť. Stali sa už oficiálne členmi nášho ŠI a od štvrtákov si prevzali Pasovací dekrét elektrikára. Slávnostná imatrikulácia sa začala školskou hymnou v podaní všetkých prvákov. Po jej skončení sa slova ujal T. Bochnovič , ktorý privítal všetkých zúčastnených. Stalo sa zvykom, že medzi nás zavítajú aj dievčatá zo ŠI pri SOŠP, ktoré sú príjemným spestrením tejto slávnosti. Počiatočnú neistotu  prvákov vystriedala chuť súťažiť a zabávať sa.

Ukážku práce členov Prešovského hasičského a záchranného  zboru si študenti pozreli priamo na našom školskom dvore v podvečer 18. 10. 2018. Hasiči ich oboznámili s úlohami, ktoré sú náplňou ich práce – zdolávanie požiarov, poskytovanie pomoci, vykonávanie záchranárskych prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach resp. pri ochrane životného prostredia. Určite najzaujímavejšie pre študentov boli ich zážitky priamo z výjazdov a prehliadka auta, ktoré sa využíva pri zásahoch v tuneli.

V utorok 23. 10. 2018 nás osem chlapcom reprezentovalo na volejbalovom turnaji usporiadanom pre školské internáty ABC – Centrom voľného času.  Podmienkou účasti bolo  6 – členné družstvo, v ktorom bude aj 1 dievča. Za náš tím sa tejto úlohy zhostila p. vychovávateľka H. Mihaliková.  Družstvu v tomto zložení sa podarilo umiestniť na peknom 2. mieste, k čomu im všetci srdečne blahoželáme.

Každoročné celointernátne stretnutie študentov s riaditeľom SPŠE Ing. Slavomírom Kožárom, MBA sa konalo v stredu 24. 10. 2018 v miestnosti OUF. V úvode stretnutia riaditeľ podnietil kritické myslenie u študentov otázkou „Akej farby je voda?“ Ďalej sa rozoberal režim dňa, dochádzkový systém a stravovanie.

Iveta Vinklerová

Aktivity tried

FARMÁRSKE DNI 2018

fotka-farma

Dňa 10. 10. 2018 sme sa počas triednickej hodiny vybrali pozrieť farmárske trhy na pešej zóne. Napríklad farma Agro TORYSA ponúkala rôzne syrové tanieriky, misy, dokonca na objednávku aj syrové torty. Prechádzali sme sa pomedzi stánky s vôňou pečenej klobásy, údeného mäska a čerstvého domáceho chlebíka. Makové, višňové a jablkové štrúdle pošteklili naše chuťové poháriky.

Kolektív I.A

Laser Game

fotka-laser-g

Dňa 2.10. 2018 sa naša trieda II.C spolu s triednou prof. Ing. Annou Dlugošovou rovnako  ako pred rokom zúčastnila tímovej hry Laser Game v Pulzar aréne. Rozdelili sme sa do štyroch štvorčlenných družstiev. Jedna hra trvala 15 minút, počas ktorej sme si otestovali nielen strelecké schopnosti, ale aj telesnú kondíciu.  

Napriek tomu, že sme odohrali len dve hry,  jednému z  našich tímov pod názvom „PEUKO“  sa podarilo zapísať do tabuľky rekordov Pulzar arény. Dosiahli krásny počet bodov  - 13 575.

Spomedzi jednotlivcov dosiahol najvyšší počet bodov hráč „SIVAGUĽKA“ (Adam Sivuľka) z tímu „PEUKO“. Bol to opäť skvelý zážitok. Dúfame, že si ho zopakujeme skôr ako o rok.

Oliver Pavlanin, II.C

Prechádzka mestom

fotka-prechad

Dňa 18. 10. 2018, v utorok, sme mali možnosť my, III. C trieda, spoločne s naším profesorom – Ing. Jozefom Macejom, vybrať v našom okolí nejaké zaujímavé miesto, ktoré by sme navštívili. Vybrali sme sa teda na Vodárenskú vežu, odkiaľ by sa nám ponúkol nádherný výhľad na mesto Prešov. Prechádzka bola príjemná, cestou sme obdivovali pamiatky Prešova, no v cieli nášho putovania nám šťastie neprialo, pretože veža bola práve v tento deň pre verejnosť uzatvorená. Ako alternatívu nám náš profesor navrhol, aby sme ochutnali prešovskú pochutinku – pirôžky, s čím sme súhlasili. Niektorí z nás túto špecialitu nepoznali a doposiaľ nevedeli, o čo prichádzali. A tak sme nakoniec s pirôžkom v ruke nasávali jesennú atmosféru v Záhrade umenia, kde sme sa porozprávali, vybehali a tešili na ďalšie spoločné zážitky.

Martin Kľučár, III.C

Partneri a sponzori

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor