12/2018

Novoročné prianie

.jpg

Stretnutie s podnikateľmi 2018

foto-stretnutie

Hovorí sa, že  život každého z nás ovplyvňujú stretnutia a je na každom jednotlivcovi, či v nich dokáže nájsť hodnoty, ktoré nám prinášajú. Takéto posolstvo nesie v sebe už niekoľko desiatok rokov Stretnutie s podnikateľmi, ktoré organizuje vo svojich priestoroch Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove. Stretnutia sa zúčastňujú vedenie a pedagógovia SPŠE spolu s podnikateľmi a konateľmi firiem, predstavitelia miestnej a regionálnej samosprávy a reprezentanti základných škôl. Tohtoročné sa uskutočnilo v utorok 11. decembra 2018 v príjemnej predvianočnej atmosfére.

Stretnutie netradične otvoril náš malý „veľký“ robot NAO, ktorý prítomných srdečne privítal a hneď od začiatku navodil správnu atmosféru. Teší nás, že v tomto hektickom období naše pozvanie prijalo viac ako 40 vzácnych hostí, zastupujúcich podnikateľské prostredie vo východoslovenskom regióne, ale i zástupcovia z Odboru školstva PSK s jeho vedúcim PaedDr. Jánom Furmanom a s vedúcou Oddelenia školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade v Prešove PaedDr. Jitkou Semivanovou. Nechýbali ani riaditelia ZŠ, zástupca Rodičovskej rady školy a pedagógovia SPŠE.

Úvodné slovo už tradične patrilo riaditeľovi školy SPŠE, Ing. Slavomírovi Kožárovi, MBA. Prostredníctvom prezentácie Minulosť, prítomnosť, budúcnosť informoval účastníkov stretnutia o aktivitách školy, o pripravovaných a realizovaných projektoch  a predstavil víziu do budúcnosti založenú na spolupráci a inováciách. Zvýšenú  pozornosť venoval inovácii vzdelávacieho procesu na základe požiadaviek trhu práce a vyzdvihol spoluprácu s IT firmami. Záver oficiálnej časti stretnutia patril podpisu trojstranného Memoranda o spolupráci, ktoré podpísali riaditeľ SPŠE, Ing. Slavomír Kožár, MBA, výkonný riaditeľ združenia IT Valley Košice, Ing. Pavol Mirossay a riaditelia základných škôl, ktorí prejavili záujem a takýto druh spolupráce. Cieľom Memoranda je podporiť spoluprácu a aktivity, ktoré realizuje SPŠE ako partner v rámci projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“.

Počas následnej prehliadky pedagógovia školy predstavili hosťom niektoré odborné učebne. Mgr. Marta Kožárová v priestoroch revitalizovanej učebne pre výučbu reálnych predmetov názorne demonštrovala,  ako sa zaujímavým spôsobom  dajú  sprístupniť poznatky z  prírodovedných  predmetov matematika, fyzika a chémia. V ďalšej revitalizovanej odbornej učebni pre elektroniku a priemyselnú informatiku  najväčší záujem vzbudila 3D tlačiareň. O možnostiach jej využitia vo výchovno-vzdelávacom procese a o vystavených moderných učebných pomôckach  informoval Ing. Martin Ambrozy.

Cieľom stretnutia bolo nielen upevňovanie priateľských vzťahov a rozvíjanie možností vzájomnej spolupráce, ale aj podpora a rozvoj iniciatív, živá a neformálna diskusia o  modernizácii a inováciách vo vyučovacom  procese, o efektívnej motivácii študentov a o vízii školy na ďalšie obdobie. Diskusia a neformálne rozhovory pokračovali aj počas recepcie v príjemnom prostredí. Stretnutie s hosťami, ktorí inšpirujú a odovzdávajú svoje skúsenosti z úspešného podnikania, bolo prínosom pre každého. Nesmierne nás tešia pozitívne ohlasy našich potenciálnych zamestnávateľov na kvalitu našej školy, doterajšiu spoluprácu či uplatnenie našich študentov v praxi.

Veríme, že tohtoročné stretnutie s podnikateľmi splnilo svoj cieľ a prinieslo nový impulz do nasledujúceho obdobia. Spoluprácu s našimi partnermi vnímame ako dôležitý predpoklad úspešného rozvoja školy, ktoré sa prejavuje inováciami vo vzdelávacom procese a vo zvyšujúcej sa kvalite vzdelávania.

PaedDr. Lucia Ligusová

Univerzitný deň v SPŠE Prešov

ud4-png

Dňa 13. 12. 2018 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove konal 2. ročník Univerzitného dňa v SPŠE, ktorého cieľom bolo predstaviť a priblížiť študentom tretieho, a hlavne  štvrtého ročníka vysoké školy na Slovensku a v Čechách, ktorých študijné odbory korešpondujú  so školskými vzdelávacími programami na SPŠE, a kam po skončení štúdia smeruje najviac jej absolventov. Štvrtáci takéto podujatie vrelo uvítali, lebo čas, ktorý im zostáva na výber vysokej školy sa pomaličky kráti. Univerzitný deň bol jedinečnou príležitosťou prezentácie vysokých škôl, ktoré mohli podať najaktuálnejšie informácie o viacerých aspektoch vysokoškolského štúdia.

Zástupcovia vybraných vysokých škôl mali svoj vyhradený výstavný priestor, kde prezentovali študentom, čo ich čaká, ak si vyberú tú ktorú fakultu; aké zaujímavosti, stáže ponúka univerzita; aké odbory je možné študovať, a taktiež sa jednotlivé fakulty snažili zaujať záujemcov vystavenými exponátmi, ktoré dokumentovali výsledky práce ich katedier. Prítomní reprezentanti VŠ museli byť pripravené na rôzne otázky, lebo študenti našej školy boli veľmi zvedaví. Zaujímali sa hlavne o oblasti ako: informatika, manažérska informatika, ekonómia, IT, elektrotechnika, programovanie, bioinformatika, SW inžinierstvo a 3D tlač, no dôležité informácie získali aj ohľadom programu Erasmu+ či ubytovania na internátoch a možností  praxe. Zastúpenie vysokých škôl bolo bohaté, podujatia sa zúčastnilo 15 fakúlt z 9 univerzít: Prešovská univerzita v Prešove (Fakulta humanitných a prírodných vied, Fakulta manažmentu), Technická univerzita v Košiciach (Fakulta elektrotechniky a informatiky, Strojnícka fakulta, Fakulta výrobných technológií v Prešove), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Prírodovedecká fakulta), Žilinská univerzita v Žiline (Fakulta riadenia a informatiky, Elektrotechnická fakulta, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov), Slovenská technická univerzita v Bratislave (Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta informatiky a informačných technológií), Univerzita Komenského v Bratislave (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky), České vysoké učení technické v Prahe (Fakulta elektrotechnická), Masarykova univerzita v Brne (Fakulta informatiky) a Unicorn College. Možnosti štúdia na vysokých školách v zahraničí prezentovala spoločnosť InterStudy.

ud2-png

Prípravu i samotnú realizáciu podujatia jednotlivé školy vysoko ocenili a uviedli, že to bola skvelá možnosť prezentácie a komunikácie so študentmi; výborný marketing, príležitosť pre študentov získať relevantné informácie; „veľa študentov konštatovalo, že sme im otvorili oči a sú vďační“; osobný kontakt; podanie informácií z prvej ruky. V neposlednom rade toto podujatie ponúklo priestor na diskusiu o možnej spolupráci medzi SPŠE a vysokými školami, ktorá veríme, že vyústi do reálnych projektov.

Mgr. Lucia Liptáková

Úspech študentov SPŠE Prešov na súťaži MISIA MARS 2

mars

Bežnej rakete by dnes cesta na Mars a späť trvala minimálne 16 mesiacov. Jej posádka by musela byť na cestu veľmi dobre pripravená a musela by mať dostatok jedla, vody a paliva . Na Marse sú ale iné podmienky ako na Zemi a aj tie najbežnejšie veci môžu fungovať inak, prípadne nefungujú vôbec. Ako však uľahčiť posádke cestu a urýchliť osídľovanie Marsu? Takto znelo zadanie pre študentov, ktorí sa chceli zúčastniť vedecko-technického experimentu s názvom Misia Mars 2. S touto úlohou sa snažilo popasovať viacero výskumných skupín stredoškolských študentov, avšak len pätica najlepších nominovaných experimentov v rámci celého Slovenska mala možnosť svoju snahu prezentovať. Medzi nimi nechýbal ani tím Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Prešov, ktorý pozostával zo študentov Andreja Tadeáša Baču z II.C, Samuela Franka z II.A, Alexa Removčíka z III.SA, Patrika Brindzu z III.C triedy a vyučujúceho odborných predmetov Jána Halušku.

foto-misia-mars

Celoslovenské finále súťaže sa konalo 12. 12. 2018 v Energolande, priamo v areáli Atómovej elektrárne Mochovce, kde mladí bádatelia prezentovali svoje experimenty. Výrazným ozvláštnením tejto súťaže bol aj rozhovor s marsonautkou a astrobiologičkou Dr. Michaelou Musilovou, ktorá sa v čase súťaže nachádzala na Havaji s cieľom uskutočniť simulovanú misiu na Mars.

Ako prebiehala príprava na podujatie, ako a čo sa dialo počas súťaže? Študenti počas septembra odovzdali video, ktoré slúžilo ako priebežná dokumentácia ich práce. Tím študentov SPŠE sa snažil vymyslieť experiment, ktorý uľahčí cestu a samotný život na Marse. Experiment bol navrhnutý tak, aby jeho výsledky mali praktický prínos pre ďalší výskum možností života na Marse z pohľadu rôznych vedeckých disciplín, ako napríklad biológie, medicíny, techniky či energetiky. Súčasťou súťaže bol aj prístroj študenta Andreja Tadeáša Baču s názvom Flickermeter, s ktorým uspel aj na odbornej súťaži AMAVET. Cieľom bolo nájsť také osvetlenie, ktoré bude najprirodzenejšie pre ľudí, živočíchy a rastliny. Zároveň bude spoľahlivé, ľahko opraviteľné, bezpečné, priateľské a celkovo efektívne. Študenti SPŠE vymysleli spôsob simulovania pozemských podmienok v ubytovni na planéte Mars, počnúc simulovaním svetla od východu na západ - zmeny intenzity, spektra a polohy či zvukov prírody. Ich projekt sa ocitol medzi piatimi najlepšími projektmi v rámci celoslovenského finále a vyslúžil si uznanie odbornej poroty. Všetky projekty boli pripravené na simulovanú misiu pre MDRS (Mars Desert Research Station) na Havaji.

foto-misia-mars

Účasť a umiestnenie študentov SPŠE na popredných miestach na súťaži Misia Mars 2 svedčí o kvalitnej pripravenosti a kreatívnosti študentov tejto školy. Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov dlhodobo podporuje odborný rast svojich študentov účasťou na podujatiach na Slovensku i v zahraničí.  Získané ocenenia na súťažiach ako napr. Zenit, Amavet, Stredoškolská odborná činnosť a ďalších, potvrdzujú vysoký kredit školy a kvalitu jej absolventov.

Mgr. Lukáš Zgola

Mikuláš v SPŠE

.jpg

Vo štvrtok ráno 6. decembra 2018 zavítal do našej SPŠE Mikuláš spolu s anjelikmi a čertíkmi. Mikuláš je patrón detí a patrí medzi najobľúbenejších svätých. Mikuláš, čerti a anjeli obchádzali triedy a obdarovali  dobré „detičky a učiteľov“ SPŠE sladkými cukríkmi. Mikuláš však obdaril cukríkom, čertík sadzou pomazal a anjelik úsmevom odmenil len tých študentov, profesorov a zamestnancov školy, ktorí v tento deň mali na hlavách červenú Mikulášsku čiapku. Ako prvý bol navštívený a obdarovaný pán riaditeľ školy Ing. Slavomír Kožár, MBA, ktorý bol vzorom celej škole, pretože od rána mal na hlave červenú čapicu. Vedenie školy  prijalo  netradičnú  návštevu ako príjemne ozvláštnenie dňa. Následne Mikuláš a jeho štyria  spolupracovníci navštívili sekretariát, hospodárske, mzdové oddelenie a informátorku školy. Ďalej začal Mikuláš postupne  navštevovať jednotlivé triedy.

Prišiel so svojimi pomocníkmi na našu školu lebo počul, že táto škola už niekoľko rokov vychováva a je patrónom úžasných „detí“. V tento deň tu na neho čakali mnohí jeho fanúšikovia, ktorých spoznal podľa červenej čapice na hlave. A ako tak pozeral, bolo ich na škole neúrekom. Profesorov  upozornil, aby nezabudli,  že na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa, každá päťka odpúšťa sa a študentov požiadal, aby všetci na hodine zahlasovali za našu školu v súťaži na Nový level.

 A to bol ďalší zvláštny deň na SPŠE venovaný všetkým študentom, profesorom a zamestnancom školy Žiackou školskou radou.

Ing. Vladimíra Pastirová

Vianočná kvapka krvi 2018

kvapka-jpgspsecringe-jpg

Potreba krvi je veľká. Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch.

 

Žiacka školská rada v spolupráci s vedením školy, s Národnou transfúznou stanicou Prešov a ŠI, organizovala v pondelok, dňa 17. 12. 2018, v čase od 08:00 – 12:30 hod., v triede III. F pri príležitosti Dňa boja s rakovinou,  piaty ročník darovania krvi.

foto-vianocna

Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok, za ktorý všetkým, ktorí prejavili záujem o darovanie krvi ĎAKUJEME!

Tento humánny čin v školskom roku podporilo reálne 104 osôb – naši študenti IV. F, IV. A, IV. B, IV. C, IV. SA, IV. SB, III. F, III. SB, III. C a III. SA triedy, naši pedagógovia - Ing. Pastirová, Ing. Popík, MBA, Ing. Fritz, Ing. Gašparik, Ing. Ambrozy. Prišli nás podporiť aj rodičia – manželia Klučerovskí a svoj „105“ odber prišiel na našu školu zrealizovať a podporiť našu aktivitu - pán Sedlačko Marek – držiteľ „Kňazovického plakety“ v odbere krvi.

 NTS v tento deň uskutočnila 87 úspešných odberov tejto vzácnej  tekutiny. Podľa jej vyjadrenia spolu s Fakultou zdravotníckych odborov PU patríme ku najväčším darcom krvi v kraji spomedzi všetkých škôl a podnikov a ich výjazd k nám sa vždy oplatí J.

Ing. Vladimíra Pastirová

Vianočná besiedka 2018

foto-vianocna

Padá sneh a školou sa nesie pieseň Tichá noc v podaní absolventov školy.....tak takto sa končila Vianočná besiedka 2018 na SPŠE v  Prešove.....

Nielen študenti, ale aj  pedagógovia si na tohtoročnej  besiedke pod názvom „Milujeme SPŠE“ predvianočný čas spestrili dobrou náladou. V piatok, 21. 12. 2018, sa v dopoludňajších hodinách v telocvični školy ozýval smiech a spev. Moderátormi programu boli študenti našej školy Erik Wittner a Katka  Ištoňová. Po úvodnej zvučke, ktorú  zahrali a zaspievali  študenti  našej školy, moderátori predstavili  súťažné družstvá ZDENKA  a DANKI, ktorým „velili“ profesori našej školy – Mgr. Liščinská a Mgr. Dankovič Išlo o súboj dvoch družstiev, dievčenského a chlapčenského. Celú besiedka sprevádzala  školská  skupina Speshfloyd.  Zaujímavé boli súťažné  kolá, v ktorých sa jednotlivé  družstvá snažili nazbierať čo najviac bodov. V prezentáciách sa objavili doposiaľ nepoznané tváre profesorov, anglickou rozprávkou Cinderella zaujali druháci,  tancom sa prezentovala  tanečná  skupina  BrokeJezz, očarení sme boli folklórnym vystúpením nášho študenta J. Homoľu a jeho kamarátov.  Hosťom v súťaži bola pani  profesorka Mgr. Jana Kollárová, ktorá má veľmi  zaujímavú zberateľskú vášeň – zbiera obaly z čokolád, dokonca  je slovenskou rekordérkou. Smiechom a potleskom  podporovala  celá  škola účinkujúcich. Nebolo dôležité, kto zvíťazí,  podstatné bolo vytvoriť priateľskú predvianočnú atmosféru, čo sa všetkým účinkujúcim podarilo. Ohlasy na besiedku boli pozitívne nielen zo strany študentov, ale aj pedagógov – ...bolo to milé, spontánne..., opäť sa vám podarilo zabaviť celú školu..., študenti sa opäť ukázali vo veľmi dobrom svetle..., ďakujeme za príjemne strávený čas..., vďaka za výbornú besiedku...

V závere Vianočnej besiedky sa ujal slova absolvent školy Ady Hnat, ktorý  odovzdal riaditeľovi školy dar – portrét riaditeľa vytvorený z písmen, tvoriacich   text hymny SPŠE. Následne pán riaditeľ školy, Ing. Slavomír Kožár, MBA,  všetkým poprial pekné vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku 2019. No a potom to prišlo...Tichú noc zaspievali pre celú školu absolventi školy Simona Fignárová a Ady Hnat a nad hlavami sa objavili veľké snehové vločky....Vianočná besiedka SPŠE 2018 bola predzvesťou toho, že Vianoce, najkrajšie sviatky roka, sa už blížia.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tohtoročnej Vianočnej besiedky a na našich tvárach vyčarili úsmev a v srdciach radosť.

Ing. Vladimíra Pastirová, PaedDr. Lucia Ligusová

Predvianočný čas v ŠI

foto-predvianoc

December sa v našom ŠI niesol od začiatku v predvianočnej atmosfére. Začalo sa to vianočnou výzdobou a stromčekom, ktorý sa rozsvietil vo vychovávateľskej miestnosti a vyčaril každému študentovi  úsmev na tvári. Vianoce sa blížia. V tomto mesiaci sa konal už tradičný beh po schodoch, kde si študenti zmerali svoju rýchlosť. Zúčastnili sa ho zástupcovia všetkých výchovných skupín. Svojimi rýchlymi nohami si zabehol po chutnú odmenu – pizzu Michal Zahorjan. Pekné druhé miesto vybojoval  Ľudovít Sčensný a tretím rýchlym bežcom bol Radoslav Berdis. Blahoželáme.

Na čo sa naši študenti každý december tešia je Mikulášska nádielka. Mikuláš a Čert odprevadili všetkých hladošov do školskej jedálne a počas večere dokázali navodiť príjemnú, uvoľnenú vianočnú atmosféru, pričom nezabudli všetkých obdarovať. Štedrý sladký balíček si ale každý musel zaslúžiť – básničkou, koledou, pesničkou.   

Pre študentov  prvého ročníka  bola pripravená  odborná opakovacia krížovka. Študent si  na interaktívnej tabuli vyberie otázku, buď ju hneď zodpovie, alebo pokračuje v hľadaní správnych písmen tajničky. Najviac správnych otázok vylúštil Brian Iszof.

Mesto Prešov v spolupráci s firmami Lear Corporation a Spinea  zorganizovali v nedeľu podvečer  2. 12. 2018 Mikulášsky beh mestom. Aj bežci z nášho ŠI sa  zúčastnili tejto peknej predvianočnej akcie.

Dlhodobo najatraktívnejšími aktivitami našich študentov je návšteva školskej posilňovne  a futbal v školskej  telocvični. Teší nás stále väčší záujem žiakov prvého ročníka o tieto pohybové aktivity.

Žiacka školská rada v spolupráci s vedením školy, Národnou transfúznou stanicou Prešov a školským internátom organizovala 17. 12. 2018 pri príležitosti Dňa boja s rakovinou piaty ročník darovania krvi. Tento humánny čin podporilo aj 18 študentov z nášho školského internátu. Veľká vďaka. Vďaka patrí aj našim prvákom, ktorí podali pomocnú ruku pri rekonštrukcii  Centra záujmového vzdelávania.

Po roku sme sa ich dočkali opäť. Reč je o obľúbených vianočných trhoch v Prešove . Boli sme sa na nich pozrieť aj my, ochutnať dobroty, ktoré ponúkajú  a zažiť krásnu predvianočnú atmosféru v historickom centre .

My internatisti sa  s Vami lúčime v tomto starom roku so želaním. „Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši . Čo bolelo nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí. Aby boli v novom roku iba slzy šťastia v oku.“

Mgr. Viera Barjaková

Aktivity tried

Na vianočných trhoch

.jpg

1.A trieda sa vybrala v jeden decembrový deň na vianočné trhy umiestnené v pešej zóne mesta Prešova. Nie je lepší spôsob, ako si upevniť kamarátske vzťahy, než ísť niekam povinne spoločne... Predsa, spolu ešte tak dlho nie sme, no určite spolu ešte dlho budeme.

Kolektív, I. A

Prechádzka vianočným Prešovom

foto-prechadz

V deň sviatku Svätého Mikuláša sme využili skutočnosť, že v Prešove už vládne sviatočná nálada a prešli sme sa po trhoch v centre mesta. Mohli sme tak obdivovať vianočnú výzdobu obzeraním stánkov s vianočnými ozdobami, oblečením, drevenými výrobkami, nechýbali ani stánky s knihami a hračkami či kolotoče pre najmenšie deti a zároveň sme spolu strávili zase nejakú tú hodinku ako kolektív. Niektorí z nás sa rozhodli využiť vianočné trhy aj na nákup vianočných darčekov, iní zase ochutnali cukrovú vatu či tradičný trdelník.

Kolektív, I. B

Prechádzka vianočným Prešovom

prechadzka-if-c

Dňa 19. decembra 2018 sa naša trieda zúčastnila menšieho výletu na prešovské vianočné trhy. Úžasný čas sme si užili jedením vianočných dobrôt, trdelníkov a klobás. Naši úžasní chlapci sa vyšantili pri zvonkohre v mestskom parku, zatiaľ čo naše dievčatá kupovali darčeky a popíjali kávičku. Počas tohto výletu sme sa naladili na vianočnú atmosféru.

Jessica Diňová, I. F

Vianočné trhy II.C

foto-vianocne

Dňa 3. 12. 2018 sme si pripravili triednu akciu. Program sme mali takýto: Po vyučovaní sme sa išli prejsť spolu s triednou profesorkou po vianočných trhoch v Prešove. Po dobrej prechádzke sme išli do pizzerie La cucaracha, kde sme sa najedli a príjemne porozprávali o školských veciach, ale aj o našich súkromných životoch. Bola to príjemná akcia.

Ján Durkoš, II.C

Posledné zdobenie vianočného stromčeka IV. F

foto-zdobenie-s

Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a najskôr nenápadne. Je to tak, najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia. Blíži sa čas Vianoc, a preto tak ako každý rok, aj v tomto roku sme si splnili milú, poslednú tradíciu Vianoc na našej škole a postavili sme v našej bývalej triede III. F nádherný vianočný stromček. V tejto vianočnej atmosfére sme sa pri zdobení stromčeka zabavili a sme radi, že farebný stromček každý deň v týždni príjemne spestrí vyučovanie, ozdobí a zútulní našu bývalú triedu.

Annamária Kohanová, Martina Staneková, IV. F

Natáčanie straty triednej knihy - tabletu IV. F triedy, pečatenie a fotenie

foto-pecateni

Trieda IV. F natáčala počas niekoľkých triednických hodín a mimo nich video o únose a pečatení triednej knihy - tabletu. Celá trieda pri natáčaní tohto videa sa vynikajúco zabávala. Hercami v tomto videu boli, samozrejme, študenti IV. F triedy na čele s triednou profesorkou - Ing. Pastirovou a niektorí profesori školy. Samozrejme, nesmieme zabudnúť pochváliť aj hercov zo IV. F triedy, ktorí ukázali, čo v nich je. Poobede sme strávili čas natáčaním scén mimo školskej budovy a naším spoločným fotením. Samotné pečatenie triedneho tabletu sme taktiež zvládli úspešne a na záver sme si všetci na úspešné zmaturovanie a na úspešnú stužkovú slávnosť spoločne pripili. Bol to úžasný deň. Výsledok našej práce si budú môcť pozrieť všetci, ktorí prijmú naše pozvanie na našu stužkovú slávnosť – 25. 01. 2019 o 18:00 hod. v PKO Čierny Orol.

Martina Staneková, Annamária Kohanová, IV. F

Partneri a sponzori

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor