O projekte

Názov projektu:

Tvorba a implementácia inovatívneho programu Informačné a sieťové technológie

Kód ITMS:

26110130336

Prijímateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove

Operačný program:

2610003 OP Vzdelávanie

Prioritná os:

Prioritná os 1 - reforma systému vydelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:

1.1 premena tradičnej školy na modernú

Kód výzvy:

OPV - 2009/1.1/05 - SORO

Cieľ projektu:

Inovatívnym IT vzdelávaním prispieť k zvýšeniu adaptability, konkurencieschopnosti a uplatneniu absolventov školy na trhu práce a v procese ďalšieho vzdelávania.

Špecifické ciele projektu:

 1. Podporiť kľúčové kompetencie žiakov v oblasti IT inovatívnou tvorbou a implementáciou školského vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie.
 2. Aktivity :
  • Tvorba ŠkVP Informačné a sieťové technológie
  • Skvalitnenie edukačného procesu vytvorením nových učebníc
 3. Pripraviť pedagogických zamestnancov na nový obsah a formu vzdelávania tak, aby absolvent spĺňal požiadavky zamestnávateľov, prípadne ďalšieho vzdelávania.
 4. Aktivity :
  • Zvýšenie odbornej kvalifikácie lektorov (pedagógov) školy
 5. Skvalitniť proces vzdelávania podporujúceho rozvoj vedomostnej spoločnosti prostredníctvom novovytvorených učebníc a inovácie didaktických učebných pomôcok.
 6. Aktivity :
  • Dovybavenie odborných učební a laboratórií školy učebnými pomôckami
 7. Overiť obsah inovatívneho školského vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie.
 8. Aktivity :
  • Implementácia ŠkVP Informačné a sieťové technológie do výučby v príslušných ročníkoch
  • Overenie jednotlivých segmentov odborného vzdelávania v praxi

Realizácia projektu:

09/2010 - 08/2012

Celková výška nenávratného finančného príspevku:

471 770,48 €

Celkové výdavky projektu:

496 600,51 €